Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Anlamı Allah’ın 99 İsmi

Taha Suresinde geçen ifadesi ile “Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” Kelime anlamı olarak Esmaül Hüsna, en güzel isimler manasına gelmektedir.

Taha Suresinde geçen ifadesi ile Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Esmaül Hüsna Anlamı ve Allah’ın 99 ismi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isimlerinden bahsetmektedir. Peki, Allah’ın 99 ismi nedir, anlamları nelerdir?

Esmaül Hüsna Anlamı

Taha Suresinde geçen ifadesi ile “Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” Kelime anlamı olarak Esmaül Hüsna, en güzel isimler manasına gelmektedir. Rabbimizin bütün isimlerini ifade etmek amacı ile bu tamlama kullanılmaktadır.

Ayet ve hadislerde geçen şekli ile Allah’ın en güzel 99 ismi Esmaül Hüsna olarak tabir edilmektedir. Ancak ayetlerden öğrendiğimiz kadarı ile Allah’ın ismi 99 sayısı ile sınırlı değildir. Daha pek çok ismi bulunmakla birlikte manası en güzel isimler bu şekilde bir araya getirilmiştir.

En büyük hadis kitaplarından olan Müslim ve Buhari’de Allah’ın 99 isminin ezberlenmesinin çok faydalı olduğu, hatta Cennet’e girmeye vesile olduğu vurgulanmaktadır. Allah’a dua ederken bu isimleri kullanmak oldukça önemlidir. Hatta anlamlarını bilerek dua etmenin daha etkili olduğu söylenmektedir. Örneğin hastalıktan kurtulmak için “Şafi” ismi ile şifa talebinde bulunulmaktadır.

Ayrıca bu isimlerin hadis ve ayetlerde geçmesi de çok önemlidir. Allah’a bu isimler dışında hitap etmek doğru değildir. Esmaül Hüsna olarak tabir edilen isimlerle hitap etmenin cennet vesile olduğu vurgulanırken aynı zamanda hiçbir Müslüman’ın bu isimleri dilinden düşürmemesi de önemlidir. Her olayda esmanın tecellileri olduğu vurgulanmaktadır. İnsanın yaratılışından ahiret hayatına kadar bu isimlerin tecelli etmeye devam edeceği bilinmektedir.

Celal e Cemal isimlerinin cennet ve cehennemde tecelli edeceği bilinirken insanların girmiş oldukları günahlardan ötürü başlarına gelen vahim olayların da yine bu isimlerden ötürü olduğu bilinmektedir. Örneğin Nuh ya da Semud kavminin başına gelen olaylar Allah’ın isimlerinin tecellilerindedir. Ayrıca tefekkür edebilmek için bu isimlerin öğrenilmesi gerekir. Gözle görebildiğimiz ya da göremesek de idrak edebildiğimiz ve Allah’ın varlığı ile bağdaştırdığımız tüm olaylar aslında onun en güzel isimlerinin yansımasıdır.

Bir ayet-i kerimede: “En güzel isimler O`nundur (Allah’ındır)” (el-Haşr, 24) buyrulmaktadır. Diğer bir ayette de; en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır. En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, O’nun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler! (el-A`râf, 180).

Esmaül Hüsna En Güzel İsimler

“En güzel isimler” diye çevirdiğimiz esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’lhüsnâ), “Allah Teâlâ’nın hepsi de en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delâlet eden isimleri” anlamına gelir.

Buna göre Allah’ın sıfatlarını ifade eden kelimeler de esmâ-i hüsnâ içine girmektedir. Bu anlamda sadece Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın 100’den fazla ismi yer almakta; ayrıca hadislerde O’na başka isimler de nisbet edilmektedir.

Esmâ-i hüsnâ deyimi geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte terim olarak daha çok –bir hadiste topluca zikredilen– doksan dokuz ismi kapsadığı kabul edilir (Buhârî, “Tevhîd”, 12; Müslim, “Zikir”, 5).

Allah’ın 99 İsmi ve Esmaül Hüsna Anlamı

Aşağıda Allahu Teala’nın Esmaül Hüsna isimlerinden 99 ism-i şerifi sırasıyla ve yanında zikir adedi ile birlikte bulabilirsiniz. Her bir ismin detaylı anlamı ve fazileti hakkında bilgi için linkleri tıklayabilirsiniz.

  1. Allah (Zikir Adesi: 66) – Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.
  2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden
  3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden
  4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Kainatın ve Tek Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
  5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
  6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Kullarını selamete çıkaran, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
  7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık olan
  8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan
  9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan
  10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
  11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
  12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
  13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
  14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Tasvir eden, her şeye bir şekil, özellik ve hususiyet veren
  15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan
  16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan
  17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
  18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
  19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
  20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – Her şeyi en ince noktasına kadar iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
  21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
  22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
  23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
  24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – Dilediğini yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
  25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – İzzet veren, aziz kılan
  26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden
  27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
  28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Her şeyi gören
  29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Hükmeden ve Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
  30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Son derece adaletli olan
  31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan
  32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Hemen ceza vermeyen, Yumuşak davranan, hilmi çok olan
  34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Pek azametli olan, yüce olan
  35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfireti çok olan
  36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
  37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Pek yüce ve yüksek olan
  38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – En büyük olan
  39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan, muhafaza eden
  40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
  41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan
  42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Azamet sahibi olan, Celil ve ululuk sahibi olan
  43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Lûtfu ve Keremi çok geniş olan, Çok ikram edici olan
  44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
  45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden
  46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Lütfu bol, geniş olan
  47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
  48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
  49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – Şanı, şerefi çok üstün, yüce olan
  50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran
  51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
  52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Hakk, varlığı hakikî bulunan, Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını veren
  53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
  54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Pek kuvvetli
  55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Pek güçlü
  56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Sevdiği kullarının, seçkin kullarının dostu olan
  57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen
  58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Sonsuz varlığının, bir bir her şeyin sayısını bilen
  59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
  60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
  61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren
  62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
  63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Ezeli ve Ebedi Diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan
  64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) –  Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan
  65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – İstediğini, istediği vakit bulan
  66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol
  67. El-Vâhid / El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan
  68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Her şey Ona muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç olmayan, İhtiyaçları gideren
  69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – Dilediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
  70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
  71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan
  72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan
  73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan
  74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan
  75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her şeyde görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan
  76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, Yüceliği tasavvur edilemeyen
  77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan
  78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden
  79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
  80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan
  81. El-Müntekim (Zikir Adedi: 630) – Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren
  82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Çokça Affeden, mağfiret eden
  83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhamet edici, Pek şefkatli olan
  84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan
  85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – Hem azamet sahibi, hem fazl-ı kerem sahibi olan
  86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209) – Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
  87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Dilediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
  88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan
  89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
  90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Dilediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
  91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
  92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
  93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Alemleri aydınlatan, nurlandıran dilediğine nur eden, nur olan
  94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
  95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, Benzersiz, hayret verici alemler yaratan
  96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
  97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
  98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
  99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan

İlgili Diğer Konular 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün