DualarKuran-ı Kerim

Kün Fe Yekûn Duası Arapça Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kün Fe Yekûn Duası nedir? Arapça okunuşu, Fazileti, Kuran-ı Kerim'de Kün Fe Yekûn - Ol der oluverir- geçen ayetler ve anlamı

Kün Fe Yekûn Duası nedir? Arapça okunuşu. Kün Fe Yekün kelimesinin anlamı nedir?  Kuran-ı Kerim’de hangi surede geçiyor? Kün Fe Yekûn – Ol der oluverir- geçen ayetler ve anlamı, Fazileti. Kün Fe Yekün duası nasıl yapılır?

Kün Fe Yekûn Duası Anlamı

Kün feyekün duası Arapça bir ifade olarak Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçen Türkçe anlamı ”Ol der ve oluverir” anlamına gelen Cenab-ı Allah’ın bir şeye Ol! deyince onu hemen olduruveren emridir.

Kün feyekün ne demek?

كُنْ فَيَكُونُ ifadesi “Ol der ve olur” anlamına gelmektedir. Türkçede “Kûn Fe Yekûn” şeklinde okunur ve yazılır çünkü iki fiil arasındaki “fe” bağlaç işlevi gören ayrı bir kelimedir.

Kün: OL!  Fe Yekün: Oluverir

Kün Fe Yekûn Fazileti ve Sırları

Yasin Suresi’nin son 2. Ayetinde yani 82. Ayette geçen Kün Fe Yekûn ibaresi, Allah’ın dilemesi ve yaratması bakımından bir şeye ol dedi mi o hemen oluverir anlamına gelmektedir.

Yasin Suresi’nin son 2. Ayetinde yani 82. Ayet-i kerimesini 1001 kere okunması halinde Allah’ın izni ile kabul olmayacak dua yoktur. Ramazan-ı Şerif’in son 10 günü içerisinde okunması daha faziletli görülmüştür.

Yasin Suresi 82. Ayet:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Anlamı: Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Arapça Yazılışı

Kün feyekün : كُنْ فَيَكُونُ

“Emr-i kün feyekün” ise Cenâb-ı Allah’ın yaratmayı dilediği şeye, Kün yani ‘OL’ diye emretmesi ve bu sayede o şeyin varlık sahasına çıkmasını ifade etmektedir.

“Kün fe yekün” Kuran-ı Kerim’de birçok surede bulunan bir ayettir. Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kolaylık ve suhuletle, kuvvet ve kudretinin sınırı olmadığını gösterir.

Arapça kelime anlamı olarak كُنْ فَيَكُونُ ifadesi “Ol der ve olur” anlamına gelmektedir. Türkçede “Kûn Fe Yekûn” seklinde yazılır çünkü iki fiil arasındaki “fe” bağlaç işlevi gören ayrı bir kelimedir.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’da şöyle bahsetmektedir;

Meselâ, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur.

Aynen öyle de, o Kadîr-i Ezelînin ilm-i muhitinde, herşeyin suret-i mahsusası, bir miktar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O Kadîr-i Mutlak, emr-i كُنْ فَيَكُونُ ile, o hadsiz kudretiyle ve nâfiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur.

Kün Fe Yekûn Duası

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym – Bismillâhirrahmânirrahîym

Ve Salallahu ala Nebiyyil keriym. Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rahiym.

 • Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hûve. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Haşr Suresi 23
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. İhlas Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. Nasr Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mu’minîn Saff Suresi 13
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bakara Suresi 156
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ves semâi vet târıkı Ve mâ edrâke mât târık. En necmus sâkıb. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız. Felyanzuril insânu mimme hulık. Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynis sulbi vet terâib. İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rac’ı vel ardı zâtis sad’ı. İnnehu le kavlun faslun. Ve mâ huve bil hezli. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ. Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ. Tarık Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ye’tîhâ rızkuhâ ragaden min kulli mekânin Nahl Suresi 112
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Mâ indekum yenfedu ve mâ indallâhi bâk(bâkın) Nahl Suresi 96
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm Mülk Suresi 22
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Li îlâfi kureyşin Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. Felya’budû rabbe hâzâl beyt. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf. Kureyş Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83

3’er defa

YA RABBI, YA RABBI, YA RABBI, YA ALLAH, YA ALLAH, YA ALLAH

 • Kulillâhümme mâlikel mülki tû’til mülke men teşâu ve tenziul mülke mimmen teşâ’, ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ’, bi yedikel hayru inneke alâ kulli şey’in gadîr. Ali İmran Suresi 26
 • Tûlicül leyle fîn nehâri ve tûlicün nehâra fîl leyl, ve tühricül hayya minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu bi ğayri hısâb. Ali İmran Suresi 27
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Eşhedü en lâ ilahe ilallahü vahdehü la serike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü
 • Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü ver ruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti fi kadai haceti…

(Bundan sonra sıkıntılarımız ve isteklerimiz için varsa dünyevi veya uhrevi kalbimizden geçenler için, 3 veya 5 veya 7 defa ihlaslı bir şekilde dua edilir)

Bismillâhirrahmânirrahîym

Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Bakara Suresi 117

Gâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Ali İmran Suresi 47

İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Ali İmran Suresi 59

Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekûlu kun fe yekûn. Enam Suresi 73

İnnemâ kavlunâ li şey’in izâ eradnâhu en nekûle lehu kun fe yekûn. Nahl Suresi 40

Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Meryem Suresi 35

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82

Huvellezî yuhyî ve yumît(yumîtu), fe izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Mumin Suresi 68.

Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddarayni inneke ala külli sey`in gadiyr.

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün