Esmaül HüsnaNamaz

Akşam Namazı Tesbihatı – Uzun Tesbihat

Akşam namazından sonra yapılan kısa ve uzun tesbihat, Namaz bittikten sonra yapılan zikirler Arapça okunuşu, sure ve dualar Aşir, Lâ yestevî

Akşam namazı tesbihatı, Akşam namazından sonra yapılan kısa ve uzun tesbihat, Türkçe-Arapça okunuşu, Namazdan sonra okunan Aşr Lâ yestevî… Akşam namazı tesbihat nasıl yapılır?

Akşam namazı tesbihatı nedir? Akşam namazından sonra tesbihat nasıl yapılır? Hangi dualar okunur? Akşam namazında tesbih çekilir mi? Akşam namazından sonra hangi teşbihler, zikirler çekilir? Akşam namazının tesbihatı nasıl yapılır? Namaz tesbihatı nasıl olur? Akşam namazından sonra yapılan uzun ve kısa tesbihat, çekilecek zikirler…

İşte Akşam namazı tesbihatından sonra okunan Kuran-ı Kerim’den sureler, ayet ve aşir, Türkçe transkript ve Latin harf okunuşu ve Akşam namazından sonra okunacak esmaül hüsna zikirleri…

Akşam Namazı Tesbihatı

5 vakit namazdan sonra yapılan tesbihat ve zikirlerden Akşam namazı tesbihatı, uzun Esmaül Hüsna ile yapılan ve sonunda yapılan dualar, Kuran-ı Kerim’den okunan Aşir ve ayetler

Akşam namazı toplam 5 rekattır. Önce 3 rekat olan farzı kılınır sonra 2 rekat sünneti kılınır. Namaz bittikten sonra yapılan ve yapılması faziletli olan tesbihat, zikirler ve okunan Kuran-ı Kerim’den sure ve dualar

Ezan Duası: 

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiate’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.

Akşam Namazı Farzından sonra ve Namaz Bittikten Sonra Yapılan Uzun Tesbihat

Selam Duası

Akşam Namazının üç rek’at farzından sonra “Selam Duası” okunur

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm

 Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen duâ okunur.

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât. Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât. Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin.

İki rek’at sünneti kıldıktan sonra 1 def’a

Amennâ biennehu denir.

Müteakiben 9 def’a

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit; biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.

Onuncusunda  “ve ileyhi’l-masîyr” eklenir.

Sonra Tevbe istiğfâr duâsı okunur.

Tevbe istiğfâr

Eller açılır ancak avuç içleri yere bakar.

Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr (3-5 veyâ 7 defâ)
Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
Allâhümme ecirnâ min fitneti’d-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri’z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-mesihi’d-deccâli ve’s-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bıd’ıyyâti ve’l-beliyyât

Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ min şurûri’n-nüfûsi’l-emmârati’l-firâvniyyeh

Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nisâAllâhümme ecirnâ min belâ’in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti’n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-yevmi’l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân

Allâhümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’âti ve’l-ucubi ve’l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi’l-mülhidîyn

Allâhümme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîyn

Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru’s-sâdıkîyne fi hizmeti’l-kur’âni ve’l-imân, ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr 

(Eller yukarı çevrilir)

Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne’l-cennete mea’l-ebrâr. Âllâhumme edhılne’l-cennete meâ’l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı’l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne fi hizmeti’l-imâni ve’l-kur’ân, el cennete meâ’l-ebrâr, salli alâ nebiyyike’l-muhtar ve âlihi’l-athâr ve ashâbihi’l-ahyâr ve sellim mâdâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmin, ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.

Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

Ayete’l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh
33 Elhamdulillâh
33 Âllâhuekber

Tesbihlerden sonra

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr” denir ve namaz duası yapılır.

Duâdan sonra

“Fa’lem ennehu” denir ve 33 defa Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonuncuda “Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve selem” denir.

Sonra;

Bismillahirrahmanirrahim

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk 

Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn.

Sonra;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem

Sonra İsm-i Âzâm Duası okunur

İsm-i Âzâm Duası

Bismillâhirrahmânirrahiym

Yâ Cemilu Yâ Allâh
Yâ Karîbu Yâ Allâh
Yâ Mücîbu Yâ Allâh

Yâ Habîbu Yâ Allâh
Yâ Raûfu Yâ Allâh
Yâ Atûfu Yâ Allâh

Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
Yâ Latîfü Yâ Allâh
Yâ Azîymü Yâ Allâh

Yâ Hannânü Yâ Allâh
Yâ Mennânü Yâ Allâh
Yâ Deyyânü Yâ Allâh

Yâ Subhânü Yâ Allâh
Yâ Emânü Yâ Allâh
Yâ Burhânü Yâ Allâh

Yâ Sultânü Yâ Allâh
Yâ Müste’ânü Yâ Allâh
Yâ Muhsinü Yâ Allâh

Yâ Mütealü Yâ Allâh
Yâ Rahmânü Yâ Allâh
Yâ Rahîmü Yâ Allâh

Yâ Kerîmü Yâ Allâh
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
Yâ Ferdü Yâ Allâh

Yâ Vitru Yâ Allâh
Yâ Ehadü Yâ Allâh
Yâ Samedü Yâ Allâh

Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh
Yâ Âliyyü Yâ Allâh

Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
Yâ Şâfî Yâ Allâh
Yâ Kâfî Yâ Allâh

Yâ Muâfî Yâ Allâh
Yâ Bâkî Yâ Allâh
Yâ Hâdî Yâ Allâh

Yâ Kâdiru Yâ Allâh
Yâ Sâtiru Yâ Allâh
Yâ Kahhâru Yâ Allâh

Yâ Cebbâru Yâ Allâh
Yâ Gaffâru Yâ Allâh
Yâ Fettâhu Yâ Allâh

Sonra Eller Açılarak Dua Edilir;

Yâ rabbe’s-semâvâti ve’l-ard, yâ zelcelâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi hakkı hâzihi’l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin. Rabbenâ inneke hamîdun mecid. Birâhmetike yâ erhâme’r-râhimin. Velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin

E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ayeti “Lâ yestevî” okunur. Akşam namazı tesbihatı bitirilir.

 

Haşr Suresi son 5 ayeti – Lâ Yestevi

Haşr Suresinin Son 5 Ayeti (Lâ yestevî)

“Lâ yestevî” – Haşr Suresinin Son 5 Ayetinin Arapça Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Haşr Suresi 20.Ayet:  Lē yestevî eshâbun-nēri veeshâbul cenne. Eshâbul cenneti humul fēizûne

Haşr Suresi 21. Ayet:  Lev enzelnē hezel Gur’âne alē cebelil leraeytehû [k]hâşiam-mutesaddiam-min [k]haşyetillēh. Vetilkel emsēlu nedribuhē linnēsi leallehum yetefekkerûn.

Haşr Suresi 22. Ayet:  Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû. âlimul ğaybi veşşehēdeti hüver-Rahmēnur-Rahîm.

Haşr Suresi 23. Ayet:  Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû Melikul Guddûsus-Selēmul-Mu’minul-Muheyminul Azîzul Cebbērul mutekebbir. Sübhânellâhi ammē yuşrikûn.

Haşr Suresi 24. Ayet:  Hüvellâhul [K]hâligul Bēriul Musavviru lehul esmēul husnē. Yüsebbihu lehu mē fissemēvēti vel erdi vehüvel Azîzul Hakîm.

Haşr Suresi Son 5 Ayeti Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Haşr Suresi 20.Ayet Meali:  Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.

Haşr Suresi 21.Ayet Meali:

 Biz bu Kurân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

Haşr Suresi 22.Ayet Meali:  O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

Haşr Suresi 23.Ayet Meali:  O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Haşr Suresi 24.Ayet Meali:  O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

Akşam ve  Yatsı Namazı Arası Yapılması Faziletli olan Tesbihat

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün