Namaz

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihâre duası nasıl yapılır?

İstihare namazı nasıl kılınır ve hangi dua okunur? Hayırlı olanı dilemek için kılınan istihare namazı ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir?

İstihare namazı nasıl ve niçin kılınır, hangi dua okunur? Hayırlı olanı dilemek için kılınan istihare namazı ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir? istihare namazı duası Arapça

Bu yazımızda detaylı bir şekilde istihare kelime anlamı nedir, istihare namazı nasıl kılınır ve duası nasıl yapılır, istihare namazına nasıl niyet edilir? İstihare namazı nedir, kaç rekattır, hangi vakitte kılınır? İstihare namazından sonra hangi dualar okunur? İstihare duası Türkçe okunur mu? Başkası adına istihare nasıl yapılır, istihareye yatılır mı?

Konu ile ilgili İslam alimlerinden ve Peygamber Efendimizden rivayetler, istihareden sonra rüyada görülen renkler gibi genel itibariyle istihare konusunu derledik.

İstihare Nedir?

Kelime anlamı olarak “hayırlı olanı istemek” demektir. İnsanlar, kendileri için önemli karar verecekleri zamanlarda veya bir seçim yapacakları zamanlarda, çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını anlayabilmek ve doğru karar verebilmek için istişare gibi çeşitli çarelere başvururlar.

Meselâ, Peygamber efendimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplardan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihâreyi getirmiştir.

Bir meseleyi kendi aralarında istişare etmeyi, oturup konuşmayı mü’minlerin vasıflarından sayan Kur’ân-ı Kerim, “Onların işleri aralarında müşavere iledir” buyururken, istişare ederken ehil kimselerin seçilmesini, fikren ve inanç bakımından yabancı olanlarla istişare yapılmaması hususunda da ikazda bulunmaktadır:

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalblerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip âyetlerimizi açıkladık—eğer akıl ederseniz.” (Âl-i İmrân Sûresi, 118.)

Peygamber Efendimiz ise istihare konusunda şöyle buyurmuştur: “İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çok çekmez.”

İstihare Namazı Nedir ve Neden Kılınır?

Dünya işleri için özellikle ticaret, evlilik, yeni teşebbüsler gibi kendisi için yeni yapacağı iş hakkında hayırlı olup olmaması durumunda tereddütte kalan kimse, şüphesini gidermek, Allah tarafından kendisine bir yol, kolaylık ihsan edilmesi için kılınan bir namazdır.

Bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair. Manevi bir işarete kavuşmak için kılınan iki rekatlık bir namazdır.

Rüyada hangi renklerin görülmesi hayırlıdır? 

Dünyevi işlerinde tereddüte düşen, hakkında hayırlı olanı yapmak isteyen kimse 2 rekat istihare namazı kıldıktan sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatıp uykuya dalar.

Rüyasında beyaz veya yeşil renklerin veya manzaraların görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir.

İstihâre gündüz yapılabileceği gibi tam konsantre olmak, iyice yoğunlaşmak için geceleyin hemen yatmadan önce yapılması tavsiye edilir. İstihâre namazını kılıp yattıktan sonra, Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.

Birinci defada sonuç alınamazsa 3 kere veya 7 defa tekrarlanabilir. Kişi bu istihare duasının Arapça’sını okuyabileceği gibi Türkçe anlamını da okuyabilir. Alimlere göre Arapçasını okumak daha faziletli kabul edilmiştir.

İstihâre için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı yoktur.

Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi tarafa meylederse onu yapmalıdır. İstihare etmeden önceki peşin hüküm ve düşüncelerini bırakmalı, kalbine doğan, gönlüne yatan işe veya duruma göre hareket etmelidir. Sünnete göre; kişi yaptığı istihareye rağmen bir temayül veya gönlünde bir his belirmemişse istihareyi tekrarlayabilir.

Nitekim istihare ile alakalı olarak Enes bin Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır.” (Tecrid Tercemesi)

İş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle duâ edilir:

“Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et. Beni kendi halime bırakma.”

İstihare Namazına Nasıl Niyet Edilir?

İstihare namazı iki rekat olarak kılınır ve kılınışı nafile iki rekat namazın kılınışı gibidir. Fakat namaza niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” denilerek, tekbir alınır.

İmam Gazali bu namazın 1. rekatında Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühe’l-kâfirûne, yani Kafirun suresini, 2. rekatında ise Kul hüvellahu ehad yani, İhlas suresini surelerinin okunmasını tavsiye eder.

İstihare namazını kılan kimse Kafirun suresini bilinmiyorsa öncelikle ezberlemeye çalışmalı, ezberleyemiyorsa bildiği sureleri okumasında bir sakınca yoktur.

İstihare Duası

Herhangi bir hayırlı iş yapmak istendiğinde veya önemli karar verme durumunda tereddüt halinde Cenab-ı Allah’tan yardım ve yol göstermesi için istihare duası yapılır.

Bu konu hakkında Hz. Câbir radıyallahu anh şöyle demiştir:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bir Kur’an sûresini öğretir gibi, bize her iş için istihâre yapmayı öğretirdi. Şöyle buyururdu:

Herhangi biriniz bir iş yapmak istediğinde, farz namazlardan ayrı olarak iki rekât namaz kılsın, sonra da şöyle desin:

İstihare Duası Arapça Yazılışı

İstihare Duası Arapça

Türkçe Okunuşu

“Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme arzini bihi.”

Anlamı: 

“Allah’ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin,

Allahım! Eğer bu işin benim dinim, dünyam ve âhiretim için hayırlı olduğunu düşündüğüm (şimdi veya daha sonrası için hayırlı olan) o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.”

(Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

Kaynak: İmam Gazali. İhyâu Ulûmiddîn. (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1.207.

İstihâre namazını kılıp bu duayı samimi ve ihlaslı bir şekilde okuyarak ve istişare etmek istediği konu için Allah’a dua ederek abdestli bir şekilde sağ tarafına doğru yatılır.

Allahu Teala bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.

Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kişi bu duanın Arapça’sını okuyabileceği gibi Türkçe anlamını da okuyabilir. İstihâre için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı yoktur.

Alimlere göre istihare duasının Türkçesi okunabileceği gibi, Arapça olarak da okumak daha faziletlidir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

2 Rekatlık İstihare Namazı Kılınışı

2 rekat olarak kılınan istihare namazının birinci rekatında Kafirun suresi ikinci rekatında ise İhlas suresi okunur.  Niyet ederken şu işim hakkında istihare namazı kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

Niyet Edilir:

Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya

1. Rekat

 • “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Subhaneke Duası okunur.
 • Euzü-besmele çekilir
 • Fatiha okunur
 • Kafirun Suresini okunur
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
 • Besmele çekilir
 • Fatiha okunur
 • İhlas sûresi okunur
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İstihareye Nasıl Yatılır?

Ticaret, evlilik, yeni işler gibi bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair kılınan İstihare Namazı ve Duası okunur ve niyet edilerek uykuya dalınır.

İstihare Namazı kılındıktan sonra yukarıdaki dua Arapça ve Anlamını da düşünerek okunur. Daha sonra hangi işin veya seçimin hayırlı olacağını Allahu Teala’dan dua ederek isteyerek abdestli şekilde kıbleye yönelip uykuya yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir.

Başkası adına istihare yapılır mı?

Bir başka kişi adına istihareye yatılması şeklinde bir uygulama Hz. Peygamber Efendimiz zamanında ve sahabe döneminde yoktu. Daha sonra bazı tasavvuf ehli arasında bu uygulama yapılmış ve yaygınlaşmıştır. Bunun yerine en isabetli olanı, kişinin kendisinin bu sünneti yapması ve Allah’tan bizzat kendisinin dilekte bulunmasıdır.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Selamun aleyküm
  Duada ki biliyorsan kısımları hatalı olabilir. Bence bir kontrol edin. Allah a biliyorsan demek yanlış olabilir sanki. Allah zaten bilginin sahibidir.

  İyi çalışmalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün