Kuran-ı Kerim

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Ayetel Kürsi Duası Anlamı, Arapça ve Türkçe Okunuşu, Faziletleri.. Bakara Suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kursi Hakkında bilgiler

Ayetel Kürsi Duası Anlamı, Arapça ve Türkçe Okunuşu, Fazileti, Faydaları. Bakara Suresin’in 255. Ayeti kelime kelime anlamı ve nüzul (iniş) sebebi Bakara suresinin 255. Ayeti detaylı bilgiler yazımızda bulabilirsiniz.

“Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l–hayyü’l–kayyûm” ayeti Kuran’ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, tek bir ayettir.

Ayetel Kürsi Hakkında Bilgi

“Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l–hayyü’l–kayyûm” ayeti Kuran’ı Kerim’in 2. suresi olan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Bakara suresinin 255. Ayeti olan tek bir ayettir.

Bakara Suresi’nin 255. Ayetine denilir. Âyette geçen kürsî tâbirinden dolayı bu ismi almıştır.

Kürsiyyühü : O’nun Kürsüsü

Bu âyet-i kerîmede Cenâb-ı Allah’ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O’nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Açıklaması

Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Ayetü’l-kürsi” adıyla anılan bu âyet hem içerik bakımından hem de Allahu Teala’nın üstün sıfatları ve özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında birçok hadisler zikredilmiştir. Genel olarak “Ayetü’l-kürsi” şifa ve korunmaya vesile kılınmış, sevap ve fazileti yüksek olarak bildirilmiştir.

Rabbimizin bu ayette bizlere öğrettiği ilk hakikat Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı ve herkesin Allah’ın kulu olduğumuzdur. Tüm varlıklar olarak hepimiz, O’nun kudreti karşısında aciz ve O’nun yardımına, rahmetine, affına muhtacız.

Ayetel Kursi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayette yoktur. Çünkü bu ayet-i Kerime’de bazısı açık, bazısı ise kapalı olmak üzere 17 yerde Allah’ın ismi geçmektedir.

Ayetel Kürsi ayeti nazil olduğunda, dünyadaki tüm putlar ve tapınan şeyler yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Ayrıca şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçmış ve İblis’in yanına toplanmışlardır.

 • Gece nazil olan Ayetel Kursi ayetlerini Peygamber Efendimiz (s.a.v), Sahabelerden Hz. Zeyd’i çağırarak yazdırmıştır.
 • Her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını da bağışlar.
 • Her gün okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Bilgisayar Hatlı Arapça Yazılışı

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Türkçe Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kürsi Kelime Kelime Anlamı 

Allahu:  Allah (ki)
lâ: yoktur
ilahe: ilah
illâ: başka

huve: O’ndan
el-hayyu: daima diridir
el-kayyumu: kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden, koruyup yöneten

la te’huzuhu: O’nu tutmaz, almaz
sinetun: ne bir uyuklama hali
vela: ve ne de

nevmun: bir uyku
lehu: O’nundur
ma fi: ne varsa

s-semavati: göklerde
ve ma fi: ve ne varsa
l-ardi: yerde

men za: yetkiye sahip
ellezi: O kimse ki, o ki
yeşfeu: şefaat eder

indehu: onun katında, yanında
illa: ancak, sadece, den başka
biiznihi: O’nun izni ile

yea’lemu: bilir
ma beyne eydihim: onların önünde olanı
ve ma halfehum: ve arkalarında olanı

ve la yuhitune: kavrayamazlar, anlayamazlar
bişey’in: hiçbir şey
min ilmihi: O’nun ilminden

illa: dışında, hariç
bima şa’e: dilediği şeyler, dilediğini
vesia: kaplamıştır, kuşatmıştır

kursiyyuhu: O’nun Kürsüsü
s-semavati: gökleri, semaları
vel’erde: ve yeri, yeryüzünü

ve la yeuduhu:O’na ağır gelmez, zor gelmez
hifzuhuma: onları koru(yup gözet)mek, muhafaza etmek

ve huve: O
el-aliyyu: çok yüce, âlâ, Aliyy’dir
el-azimu: Azim’dir, büyüktür

Hangi Surededir, hangi surede geçer?

Her namazın arkasından okunan Ayetel Kürsi Bakara suresinde geçer. Bakara suresinin 255. ayetidir.

Konusu ve Özellikleri

Bu ayette Allah’ın aşağıdaki özelliklerinden bahsedilir;

 • Bir ve tek olduğundan,
 • Unutmaz ve uyku tutmaz olduğu,
 • Yerlerin ve göklerin ona ait olduğu,
 • O’nun izni olmadan kimsenin şefaatte bulunamadığını,
 • Kullarının hepsini gördüğünü ve gözettiğini,
 • Yerlerin ve göklerin gerçek sahibi olduğu,
 • Çok yüce, üstün ve azametli olduğu,
 • Yerleri ve gökleri korumanın o’na zor gelmediği anlatılır.

Ayetel Kürsi 10 Farklı Kıraat

Okuyan: Qari Mishary Al – Rashid Al Afasy

Fazileti, Sırları ve Faydaları

Hadis-i Şeriflerde Ayetel Kürsi fazileti, önemi ve sırları özellikle belirtilmiştir. Bir çok kaynakta devamlı okunması gereken, içerisinde ism-i azam barındıran bu ayet sonsuz faydalara ve ehemmiyete haizdir.

Übey İbni Kâ’b radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

Ey Ebü’l-Münzir! Allah’ın kitabından ezberinde bulunan âyetlerden hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm, dedim. Bu cevabım üzerine elini göğsüme vurdu ve:

“İlim sana mübarek olsun, ey Ebü’l-Münzir” buyurdu. (Müslim, Müsâfirîn 258)

Şeyh Muhyiddin-i bin Arabi (K.S) Ayetel Kürsi fazileti ve sırları hakkında şöyle demiştir;

Her kim gece ve gündüz Ayetel Kürsi’yi 1000 kere okur ve buna 40 gün ara vermeden devam ederse, Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim, büyük olan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an-ı Azime yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalp gözü açılır, Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler ve o kimsenin her muradı hasıl olur. ”

Kuran-ı Kerim’de esmaül hüsna ism-i azamların geçtiği ayet Ayetel Kürsi’dir. Her namazın sonunda okumayı kendine âdet edinen kimse Allah’ın izniyle cennete gider.

Sabah kalktıktan sonra abdest alarak 1 veya 3 kere okuyan kimse o gün akşama kadar şeytanın ve insanın şerrinden muhafaza olur, korunur. Akşam namazından sonra aynı şekilde okuyan kimse de sabaha kadar Cenab-ı Hakk’ın koruması ve inayeti altında olur.

Cumartesi seher vakti, ikindi namazından sonra, akşam namazından sonra ve gece yarısı vakitlerinde Ayet’el Kürsi’yi 17-50-170 yada 313 kere okuyan kimse amir veya patronlarının yanında mevkisi yükselir, itibar görür, makamı artar.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa okunur. Her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar o şeyde bereketlilik hasıl olur.

Ayetel Kürsiyi her gün okumayı adet haline getiren kimsenin Allahu Teala geçmiş günahlarını bağışlar.

Okuyan kimse hem tevhid yani  Allah’tan başka ilâh olmadığını tasdik eder, “Lâ ilâhe illâllah” sözünü tekrarlamış olur hemde tilavet yani Kuran-ı Kerim’i okumuş gibi olur. Bu sebeple üstün bir zikir fazileti vardır.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı sehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Çok ve devamlı okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. ALLAH’ı büyük isimleriyle anmak zikretmek isteyenler okumalıdırlar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Sıkıntılı anlarda okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulur.

170 defa okuyana ALLAH her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

Her farz namazının ardından okuyan ve bunu alışkanlık haline getiren kimse diğer ikinci bir namaza kadar korunmuş olur.

Yatarken ve Uykuya dalarken dua okumak

Yatarken okunduğunda 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

Kötü rüya gören veya rüyada korkan kimse yattığı zaman sünnet olan sağ tarafına doğru yatarak 3 defa Euzü billahi mineşşeytanir racîm diyerek  3 kere Ayetel Kürsi‘yi okur ve sonunda velâ yeûdühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azîm ifadesine geldiğinde bunu da yine 3 kere tekrar ederek uyursa Allah’ın izniyle gece rüyasında korkmaz, kötü rüya görmez.

Bir kimse gece yarısı toplam harf sayısı olan 170 defa Ayetel Kürsi okusa sonra bir isteği ve arzusu için dua ve niyaz etse Allahu Teala o istediği şeyi lütuf ve keremiyle ihsan eder.

Sabah yataktan kalkıp abdestli bir şekilde 3 defa okuyan kişi akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan sabaha kadar şeytan cin ve insan şerrinden korunur.

 

Ayetel Kürsi’den Önce Okunan 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün