DualarNamaz

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar ve Zikirler

 

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

“Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allahu Teâla’yı zikreder ve sonra da iki rekat namaz (Duha Namazı) kılarsa, bundan kazanacağı sevap tam, tam bir hac ve umre sevabı gibidir.”

“Kim sabah namazından sonra ayakları iki katlı olduğu halde ve konuşmadan evvel bu zikri söylerse, kendisine on hasene (iyilik) yazılır, ondan on seyyie (günah) silinir ve o, on derece yükseltilir. O gün her kötülükten muhafaza içinde olur, şeytandan korunur. O gün ona, Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yazılmaz.”

İsra Suresi 78. Ayet:  Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

Sabah Namazından Sonra Okunabilecek Dualar

“Bismillahillezi lâ yedurru” Dua

Enes bin Mâlik’e RA Peygamberimizin (S.A.V) öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH ‘tan (cc) korksun . Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH ‘ın izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan (RA) bildirildiğine göre ani belalardan da korunur. ALLAH ‘ın izniyle hergün okumak lazımdır.

Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İbni Mace]

 

Sabah Namazının Farzından Sonra 10 Kere okunur; 

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve O’nu eşi yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır O’nun elindedir. O her şeye muktedirdir.

* * *

Sabah namazından sonra 11 İhlas Suresini okuyana, Cennette bir köşk verilir. [Harâitî]

* * *

Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. [Nesâî]

“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.

* * *

Her gün sabah namazından sonra üç defa “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. [İ. Ahmed]

* * *

Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur.Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun. [İ. Ahmed]

* * *

Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir. [Beyhekî]

* * *

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. [Ebu Nuaym]

İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salavat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

 

* * *

Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.[Taberânî]

* * *

Peygamber (s.a.v) Efendimiz, sabah namazının farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan tayyiben ve amelen mütekabbelen.

Anlamı: Allah’ım! Ben senden yararlı ilim, güzel (helal) rızık ve makbul amel dilerim.

Kim sabah namazının farzını kıldıktan sonra yukarıdaki duayı okursa sağlığı güzel olur, rızkı genişler, ameli artar, ibadet etmesi kolaylaşır ve ibadeti makbul olur.
Müslim b. Haris et-Teymî(r.a)Rasûlullah(s.a.v) Efendimizin ona şöyle dediğini söyledi:

“Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu duayı oku. Çünkü bunu söyledikten sonra o gece ölsen, ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır. Sabah namazını kıldıktan sonra da böyle söyle, zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”

Allâhümme ecirnî minennâr

Anlamı: Allah’ım beni ateşten koru!

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar ve Zikirler

33 Kere : La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym

33 Kere : Ya Hayyyu Ya Kayyum

33 Kere : Ya Daimu Ya Ehadu Ya Samed

Sabah namazından sonra 137 kere “Ya Mü’min celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden, maddi ve manevi her türlü dertlerden kurtulur ve duaları kabul olunur.

Ya Malikel Mülk, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya ZelCelali Vel ikram ve la Havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

Sabah namazından sonra Hüvellahüllezi (Haşr Suresi Son 3 Ayeti), ayetlerini okumanın faziletlerine dair birçok hadis-i şerif var.

“Kim sabahleyin üç kere Eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki üç ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre :

“Sevgilim Resulü Ekrem (S.A.V)’e İsm-i Azam’ı sordum.

Şöyle buyurdu. “Sure-i Haşr’in sonuna devam et, onu çokça oku.”

Ben yine sordum. Bana aynı tavsiyeyi yaptı, yine sordum. Aynı tavsiyeyi yaptı.

Allah’ın İsm-i A’zam’ı (en yüce ismi) Haşr Sûresi’nin sonundaki altı ayettedir. (Ali el-Müttekî, Kenzu’l- Ummâl)

Haşr Suresinin Son 3 Ayeti – Huvallâhullezî

Haşr Suresi 22-23-24 Ayetleri

Haşr Suresi 22. Ayet Okunuşu: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Haşr Suresi 23. Ayet Okunuşu : Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Haşr Suresi 24. Ayet Okunuşu :Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Haşr Suresi 22. Ayet Türkçe Meali : O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşr Suresi 23. Ayet Türkçe Meali : O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayet Türkçe Meali : O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hz. Hızır (a.s.) ‘ın Tavsiyesi Günlük Okunması Gereken Dualar

Güneş doğmadan veya ziyası yer yüzüne dağılmadan ve akşamları da güneş batmadan önce;

7 defa Fatiha-i şerife,
7 defa İhlası şerif,
7 defa Felak,
7 defa Nas,
7 defa Kafirun,
7 defa Ayetü’l-Kürsi,
7 defa “sübhanallahi ve’l-hamdülillahi ve la İlahe illallahu vallahu ekber”
7 defa salevat-ı şerife,
7 defa istiğfar okuduktan sonra ,
7 defa ise: “ALLAHümme’f’al bi ve bihim acilen  ve ‘acilen fi’ddini ve’d-dünya ve’l-ahireti ma ente lehu ehlühu ve la tef’al bina ya Mevlana ma nehnü lehü ehlühu; inneke afüvvün,halimün,cevvadün, kerimün,raufün,rahim.” duasını oku.

Sana lazım olan; bu sure-i celileleri ve bu duayı her gün sabah ve akşam tarif edildiği gibi hiç terk etmeden okumaktır”

Uzun Sabah Namazı Tesbihatı

sabah namazından sonra okunacak dilek duası, sabah namazından sonra uyumak, sabah namazında okunacak dualar, cuma günü sabah namazından sonra okunacak dua, namazdan sonra edilecek dua, yatsı namazından sonra okunacak dilek duası, namazdan sonra dua örneği, akşam namazından sonra okunacak sure, Sabah namazından sonra yapılan tesbihat

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Çok güzel dualarımız Allah razı olsun yalnız bu dua unutulmuş buraya bırakayım sabah akşam okuma çok iyidir
  Bismillahillezi Duasının Türkçe Okunuşu
  “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

  Anlamı
  Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

 2. Selamun aleyküm.
  Allah razı olsun bu güzel bilgiler için.
  Cumanız mübarek duanız kabül olsun.
  Dünyanız ve ağhiretiniz bereketli olsun.
  Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
  Selametle kalın.

 3. Merhaba, çok faydalı bilgiler mevcut. Elinize sağlık ibadet edenler için harika bir kılavuz oluyor siteniz.
  Fakat siz farkında değilsiniz sanırım ama Google reklamların da sayfanızda bayan göbeğinin açıkça gösterildiği reklamlar çıkıyor. Sitenizi seccade üzerinde namaz kılarken okuyup kullananlar, ibadet ederken kullananlar çoğunlukta. Ve duayı okurken hemen altında ki reklamın bu şekilde çıkması uygun değil.
  Bununla alakalı önlem almanızı rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu