DualarNamaz

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua ve tesbihler, Türkçe ve Arapça okunuşları, Sabah kalkınca ve namazdan sonra okunacak Esmaül Hüsna zikirleri ve anlamları

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua ve tesbihler, Türkçe ve Arapça okunuşu, Sabah kalkınca ve namazdan sonra okunacak Esmaül Hüsna zikirleri ve anlamları

Peki, sabah namazından sonra okunacak dualar ve ayetler nelerdir? Sabah namazı sonrası hangi tesbihler, zikirler çekilir? Sabah namazı kılındıktan sonra Kuran-ı Kerim’den hangi ayet veya sure okunur?

Sabah Namazı akabinde okunan sureler, aşirler, Sabah namazından sonra Kuran-ı Kerim’den okunan Ayetler, detaylı bir şekilde Peygamberimizden rivayet edilen tavsiye ettiği dualar, zikirler ve anlamları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar ve Zikirler

Müslümanlar için kılınması farz olan 5 vakit namazdan birisi olan sabah namazı ve ardından yapılan dualar ve zikirler de dinimizde önemli ve faziletli olarak belirtilmiştir.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

“Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allahu Teâla’yı zikreder ve sonra da iki rekat namaz (Duha Namazı) kılarsa, bundan kazanacağı sevap tam bir hac ve umre sevabı gibidir.”

“Kim sabah namazından sonra ayakları iki katlı olduğu halde ve konuşmadan evvel bu zikri söylerse, kendisine on hasene (iyilik) yazılır, ondan on seyyie (günah) silinir ve o, on derece yükseltilir. O gün her kötülükten muhafaza içinde olur, şeytandan korunur. O gün ona, Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yazılmaz.”

İsra Suresi 78. Ayet:  Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

Sabah Namazı Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu; 

Kim sabahleyin üç defa:

Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm.

Anlamı: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım diyerek

“Haşr Suresinin sonundan üç âyet (Huvallâhullezî) okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

Sabah namazından sonra Hüvellahüllezi (Haşr Suresi Son 3 Ayeti), ayetlerini okumanın faziletlerine dair birçok hadis-i şerif var.

“Kim sabahleyin üç kere Eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki üç ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Isra Suresi 78. Ayet

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;


Günün ilk vakit olan namazı olan sabah namazı kıldıktan sonra, kalkarken yedi (7) defa aşağıdaki dua okunur.

La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh

Anlamı: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fayda vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.

Bir Müslüman bu şekilde dua ederse yetmiş türlü belâ ondan def olur. (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Sabah Namazından Sonra Okunabilecek Tesbihler, zikirler

“Bismillahillezi lâ yedurru” Duası

Enes bin Mâlik’e RA Peygamberimizin (S.A.V) öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH ‘tan (cc) korksun.

Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH ‘ın izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan (RA) bildirildiğine göre ani belalardan da korunur. ALLAH ‘ın izniyle her gün okumak lazımdır.

Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İbni Mace]

Sabah Namazının Farzından Sonra 10 Kere okunur; 

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve O’nu eşi yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır O’nun elindedir. O her şeye muktedirdir.

Sabah Namazından Sonra Okunan Tesbihler 

Sabaha çıkınca 100 defa

Arapça:  سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

Türkçe Okunuşu: Sübhanallahi ve bihamdihi.

Anlamı: “Allah’ı hamd ile tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.” diyen kimse nefsini Allah’tan satın almıştır.” (Heysemî, X, 151)

* * *

Her gün sabah namazından sonra üç defa “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen kimse körlük, cüzzam ve felçten korunur. (İ. Ahmed)

* * *

Sabah namazından sonra 11 İhlas Suresini okuyana, Cennette bir köşk verilir. (Harâitî)

* * *

Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. (Nesâî)

“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.

* * *

Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm” tesbihini, sabah akşam (100) yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur.

Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun. (İ. Ahmed)

* * *

Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir. (Beyhekî)

* * *

Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.” okumak, doksan dokuz (99) derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. (Ebu Nuaym)

İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salavat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

* * *

Her gün yüz (100) defa salavat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberânî)

* * *

Peygamber (s.a.v) Efendimiz, sabah namazının farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan tayyiben ve amelen mütekabbelen.

Anlamı: Allah’ım! Ben senden yararlı ilim, güzel (helal) rızık ve makbul amel dilerim.

Kim sabah namazının farzını kıldıktan sonra yukarıdaki duayı okursa sağlığı güzel olur, rızkı genişler, ameli artar, ibadet etmesi kolaylaşır ve ibadeti makbul olur.

Sabah Duası ve Zikirleri

 • 33 Kere : La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym
 • 33 Kere : Ya Hayyyu Ya Kayyum
 • 33 Kere : Ya Daimu Ya Ehadu Ya Samed

Sabah namazından sonra 137 kere “Ya Mü’min celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden, maddi ve manevi her türlü dertlerden kurtulur ve duaları kabul olunur.

Ya Malikel Mülk, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya ZelCelali Vel ikram ve la Havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

Sabah Namazından Sonra Okunan Aşir

Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre :

“Sevgilim Resulü Ekrem (s.a.v)’e İsm-i Azam’ı sordum. Şöyle buyurdu.

“Sure-i Haşr’in sonuna devam et, onu çokça oku.”

Ben yine sordum. Bana aynı tavsiyeyi yaptı, yine sordum. Aynı tavsiyeyi yaptı.

Allah’ın İsm-i A’zam’ı (en yüce ismi) Haşr Sûresi’nin sonundaki altı ayettedir. (Ali el-Müttekî, Kenzu’l- Ummâl)

Huvallahullezi Arapça

Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Arapça Yazılışı (Huvallâhullezî)

Haşr Suresi 22-23-24 Ayetleri

Haşr Suresi 22. Ayet Arapça Okunuşu: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Haşr Suresi 23. Ayet Arapça Okunuşu : Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Haşr Suresi 24. Ayet Arapça Okunuşu :Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Haşr Suresi 22. Ayet Türkçe Meali : O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşr Suresi 23. Ayet Türkçe Meali : O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayet Türkçe Meali : O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hz. Hızır (a.s.)’ın Duası

Hz. Hızır (a.s.)’ın Tavsiye ettiği Günlük Okunması Gereken Dualar

Güneş doğmadan veya ziyası yer yüzüne dağılmadan ve akşamları da güneş batmadan önce veya sabah namazından sonra 7 kez okunan dua;

7 kez Fatiha-i şerife,
7 kez İhlası şerif,
7 defa Felak,
7 defa Nas,
7 defa Kafirun,
7 defa Ayetü’l-Kürsi,
7 defa “sübhanallahi ve’l-hamdülillahi ve la İlahe illallahu vallahu ekber”
7 defa salevat-ı şerife,
7 defa istiğfar okuduktan sonra

7 defa ise: “ALLAHümme’f’al bi ve bihim acilen  ve ‘acilen fi’ddini ve’d-dünya ve’l-ahireti ma ente lehu ehlühu ve la tef’al bina ya Mevlana ma nehnü lehü ehlühu; inneke afüvvün,halimün,cevvadün, kerimün,raufün,rahim.” duasını oku.

Sana lazım olan; bu sure-i celileleri ve bu duayı her gün sabah ve akşam tarif edildiği gibi hiç terk etmeden okumaktır”

Uzun Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı

 

Benzer Konular

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Çok güzel dualarımız Allah razı olsun yalnız bu dua unutulmuş buraya bırakayım sabah akşam okuma çok iyidir
  Bismillahillezi Duasının Türkçe Okunuşu
  “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

  Anlamı
  Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

 2. Selamun aleyküm.
  Allah razı olsun bu güzel bilgiler için.
  Cumanız mübarek duanız kabül olsun.
  Dünyanız ve ağhiretiniz bereketli olsun.
  Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
  Selametle kalın.

 3. Merhaba, çok faydalı bilgiler mevcut. Elinize sağlık ibadet edenler için harika bir kılavuz oluyor siteniz.
  Fakat siz farkında değilsiniz sanırım ama Google reklamların da sayfanızda bayan göbeğinin açıkça gösterildiği reklamlar çıkıyor. Sitenizi seccade üzerinde namaz kılarken okuyup kullananlar, ibadet ederken kullananlar çoğunlukta. Ve duayı okurken hemen altında ki reklamın bu şekilde çıkması uygun değil.
  Bununla alakalı önlem almanızı rica ederim.

 4. Ey Allahim bizi kotulere muhtac etme diye dua ediyoruz.

  Hic kimseye muhtac etme diye dua edmemek hz Ali dua edeni duymus hayir diye kizarak olurmu iyi kimselerde var diye ikaz etmis.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün