Dualar

Zalim ve Haksızlık Yapanlara Karşı Okunacak Dualar

Her türlü sıkıntı için zalim ve haksızlık yapanlara, kötülüklere, kötülük edenlere karşı yapılacak etkili ve tesirli dualar ve anlamları

Her türlü sıkıntı için zalim ve haksızlık yapanlara karşı okunacak dualar, kötü insanlara ve kötülük edenlere karşı yapılacak etkili ve tesirli dualar ve anlamları

Zalim ve Haksızlık Yapanlara Karşı Okunacak Dualar

Her türlü sıkıntımızda, her ne konuda olursa olsun; ister zalim bir düşman olsun veya herhangi bir müsibet; her zaman dinimize uygun yaşamalı ve Kuran-ı Kerim’i ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetlerini, hadislerini kendimize rehber edinerek Cenab-ı Mevladan dualalar ile yardım talep etmeliyiz.

Mümtehine Suresi 4 ve 5. Ayetlerde geçen Zalim ve Zulüm Eden kimse için okunacak dua:

Dua : 
“Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı :
“Ya Rabbi! Yalnız sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik, sana giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak sanadır. Ya Rabbi! Bizi kafirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafa buyur. Ya Rabbi! Bizi bağışla. Şüphesiz Aziz ve hakim olan sadece Sensin.”

Zalimin şerrinden kurtulmak ve Zafer Kazanmak için;

Zalim ve haksızlık için dualar

Hz. Peygamberimizin(s.a.v) bize öğrettiği şekilde Zalim ve Zulm edenlere karşı korunma ve zafer kazanma duası:

Okunuşu:

“Rabbi e’ınnî ve lâ tu’ni ‘aleyye vensurnî ve lâ tensur ‘aleyye vemkürlî ve lâ temkür ‘aleyye vehdinî ve yessirlil-hüdâ vensurnî ‘alâ men beğâ ‘aleyye. Rabbic’alnî leke şekkârâ. Leke zekkârâ. Leke rahhâbâ. Leke mıtvâ’â. Leke muhbitâ. İleyke evvâhen münîbâ. Rabbi tekabbel tevbetî, va’ğsil havbetî ve ecib da’vetî ve sebbit huccetî ve seddid lisânî, vehdi kalbî, veslül sehîmete sadrî.”

Anlamı:

“Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan seylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylastir. Bana zulmeden kimseye karsi yardim et. Rabbim! Beni Sana çok sükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygi gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahimi temizle, duami kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi dogru yap, kalbime hidayet ver, gögsümün kin ve hasedini çikar.” (Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)

Düşmana karşı galip gelmek, zafer kazanmak için;

Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;

“Allâhumme munzile’l-kitâbi serî’a’l-hisâb, ihzimi’l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum.”

“Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah’ım! Onları perişan et ve sars.” (Nevevî, el-Ezkâr: 188)

Tehlike karşısında okunacak dua

Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali’ye (radyallahu anh),

– Ey Ali! Sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde bunları oku, dedi.

Hz. Ali (radıyallahu anh)

-Tamam, ya Resulullah! Canım sana feda olsun, diye karşılık verdi.

Rasulullah ona şöyle dedi:

-Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde de ki:

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.”

Anlamı:

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla… Güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.”

-Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle,nr. 336)

Bela ve korku sırasında düşmana karşı Okunacak Dua

Hadis-i Şerifte açıklanan dua okunabilir:

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

11 İsm-i Şerif ile Yapılan korunma Duası

Allah, Hu, Melik’ün, Semi’un, Kadir’ün, Kerim’ün, Halim’ün, Latif’ün, Alim’ün, Muin’ün, Sadık’un

Evliyaullah bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişinin hasmına galip geleceğine ve ondan ancak hayır göreceğini söylemişlerdir.

En az 11 kere, en fazla da 111 kere okunacak. Herhangi bir hacet içinde okunabilir.

***

“ya celiylül mütekebbirü ala külli şeyin fel adlü emruhu vessidku ve’dühü ya celiylü”

Çokça zikreden kişi muradına nail olur ve Allah cc zor işleri o kişiye kolay eder, sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir, insanlardan kimsenin bir zararı dokunamaz ayrıca şeytanlar o kişiye yaklaşamaz.

Zalimin Helâkı ve Kahrı için

Zalimin Helâkı ve Kahrı içinCafer-i Sâdık (R.a)’ın Yaptığı Bir Dua

Rivayet olunduğuna göre; Davud ibni Ali adında birisi Cafer-i Sadık (r.a)’ın azaldı kölesi olan Me’la ibni Hüseyin’i öldürüp, mallarını aldı. Bu haber Cafer-i Sadık (R.a)’a ulaşınca, evinde girip sabaha kadar ibadetle meşgul oldu.

Seher vaktinde dua ederken kendisinden;

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yarattıklarının karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzat sahibi!

Şu azgına karşı bize kâfi gel ve onlardan bizim intikamımızı al” diye dua ettiği işitlildi. Buı duayı ettikyten sonra “Davud ibni Ali” aniden öldü diye yollarda bağırtılar duyhuldu. (Mümin eş-şeblenci,  Nûru’l-ebsar fi manakıbı ali beyti’l Muhtar, sh: 343)

Zalime Karşı ve Zalimin Zulmünden Kurtulmak için

Kuran-ı Kerimden Dualar

Kur’an’da Nuh suresi 28.ayette geçen müslüman ve mazlumların affı zalimlerin ise helâkı için okunacak dualardandır.

Duanın Arapça – Türkçe okunuşu ve anlamı

Nuh Suresi 28. Ayet -Arapça:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

Nuh Suresi 28. Ayet – Türkçe Okunuşu:

Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâran).

Nuh Suresi 28. Ayet – Anlamı:

“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Kuran-ı Kerimden Dualar

Zalimlere Karşı ve Zalimin Zulmünden Kurtulmak için, Zalim ve haksızlık yapanlara dualar, Türkçe anlamı

Kasas Suresi 68.Ayet:  Ve rabbuke yahluku mâ yeşâu ve yahtâru, mâ kâne lehumul hıyaratu, subhânallâhi ve teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Meali: Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan’dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.

Bakara Suresi 250. Ayet: Ve lemmâ berazû li câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Meali: Ve (Talut’un askerleri), Calut ve onun askerlerinin (ordusunun) karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”

Kasas Suresi 69.Ayet:  Ve rabbuke ya’lemu mâ tukinnu sudûruhum ve mâ yu’linûn(yu’linûne).

Meali: Ve senin Rabbin, onların sinelerinde gizli olan şeyi ve alenî olan (gizlemedikleri) şeyi bilir.

Kasas Suresi 70.Ayet:  Ve huvallâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul hamdu fîl ûlâ vel âhırati ve lehul hukmu ve ileyhi turceûn(turceûne).

Meali: Ve O Allah’tır ki; O’ndan başka İlâh yoktur. Evvelde ve ahirde (dünyada ve ahirette) hamd, O’na aittir. Ve hüküm, O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.

“Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl” Duası

Haksız yere zulüm ve tecavüze uğrayan kimse Cuma gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç defa

“Estağfirullahe Estağfirullahe Estağfirullahel azuym ellezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve etûbu ileyhi” dedikten sonra 409 defa “Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl” derse Allah’ın izni ile o zulüm ve tecavüzden kurtulur.

Allah’ın (cc) Esma-ül Hüsna isimlerinden El Müntekim, El Muktedir, El Kahhar, El Hâfıd, El Kabıd, El Hakem, Ed Darr, El Adl, El Muzill isimlerini zikretmek en güzel duadır.

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün