Dualar
Trend

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hûve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm

"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâhû aleyhi tevekkeltu ve hüve rabbül arşil azîm" Tevbe Suresinde geçen bir ayetten bölümdür. Anlamı ve fazileti oldukça önemli ve fazla olan zikirdir.

Tevbe suresinin son ayeti “Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hûve aleyhi tevekkeltu ve hüve rabbül arşil azîm” Anlamı ve zikri, fazileti ve Hasbiyallâhu Duaları

“Hasbiyallahu” duası olarak da bilinen “Hasbiyallahu lâ ilâhe illâhû aleyhi tevekkeltu ve hüve rabbül arşil azîm” zikri, Tevbe Suresi 129. Ayette geçer. Peygamberimiz ve büyük zatlar tarafından önemi ve fazileti yüksek olduğu bilinmektedir.

Tevbe Suresi 129. Ayet-i kerimesinde geçen bu dua oldukça faziletli ve önemli bir zikirdir. Birçok âlim bu zikir ile meşgul olarak devamlı okumuşladır.

Tevbe Suresi 129. Ayet Arapça Yazılışı

Tevbe Suresi 129. Ayet Okunuşu: Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Tevbe Suresi 129. Ayet Meali: Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

“Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hûve” Duası

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.”

Tevbe 129

“Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”

Sabah ve akşam 7 kere “Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.” duasını okuyan kimseye dünya ve ahiret işlerinde Allah ona kafidir.

Ayrıca bu dua ailenin huzur ve mutluluğu için çok önemle okunan bir duadır.

Bediüzzaman Hazretlerinin Akşam ve Yatsı Namazı Arası Okuduğu ve yapılması çok faziletli dualardandır. Akşam ve Yatsı namazı arası 33 kere “Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.” okunur.

Ebu Davud’un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu’d-Derdâ Hazretleri (r.a) demiştir ki, 

Kim sabaha ve akşama eriştiği vakitlerde yedişer defa: “Hasbiyalla hü lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azim” (Ondan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim. O ulu arşın da sahibidir”) diye dua ederse Allah onu üzen her şeye karşı ona yeter (bu kelimelere olan güveninde) ister sadık olsun, ister (sadık olmayıp) yalancı olsun.

(Ebû Dâvud, hadis no: 5081, Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 4/334)

Açıklama

Bu kelimeleri sabah ve akşam vakitlerinde okumak, dünyevi ve uhrevi bütün sıkıntı ve üzüntülerden kurtarır. Bu kelimeler öyle bereketlidir ki, onları tesirlerine inanarak okuyan kimseler bir yana, onların yapacağı tesire güveni tam olmayan okuyan kimseleri bile sıkıntılarından kurtarır.

Arapça Okunuşu:

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Allahumme inni es’elükel âfiyete fiddünya vel âhireti, Allahumme innî es’elükel afve vel afiyete fi dîni ve dünyaye ve ehli ve mâli, Allahumme’stür avrâti ve âmin rev’âti, Allahummâhfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yeminî ve an şimâli ve min fevki, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî

Anlamı:

Allah’ım, Senden dünya ve ahiret afiyetini isterim. Allah’ım, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da beni emin kıl. Allah’ım, ön tarafımdan, arkamdan, sağ ve solumdan ve üst tarafımdan gelecek tehlikelerden beni koru. Azametinden Sana sığınırım. Alt tarafımdan gelecek tehlikelere karşı Senden medet beklerim.

Arapça Okunuşu:

Allahümme inni abdüke, vebnü abdike, vebnü emetike, nâsiyetî biyedike, mâdin fiyye hukmüke, ‘adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bi külli’smin hüve leke, semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehu fî kitâbike, ev ‘allemtehu ehaden min halkıke, eviste’serte bihi fî ılmi’l-ğaybi indeke, en tec’ale’l-kur’âne rabia kalbi ve nura-sadri ve celâe huzni ve zehebe hemmi.

Anlamı:

Ey Allahım ben senin kulunum (yarattığın) bir erkek ve bir kadının oğluyum. Perçemim senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımda vermiş olduğun hükümde sen adilsin. Allahım kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yarattıklarından bir kimseye öğrettiğin veya kendi katında gayb ilminde tuttuğun isim hürmetine yüce Kuranı kalbimin neşesi ve baharı sadrımın nuru, üzüntümün cilası, gam ve kederimin gitmesinin sebebi kılmanı senden istiyorum .

HASBİYALLAH DUALARI

(Allah bana yeter)

Hasbiyallahu indel mevti, Hasbiyallahu indel kabri, Hasbiyallahu indel mizani, Hasbiyallahu indes sirati,  Hasbiyallahu lâ ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unîbu, Hasbunallahu li dinine, Hasbunallahu li dünyane, Hasbunallahu’l kerimu limê ehemmene, Hasbunallahu’l halimu’l kaviyyu limen bekâ aleyne, Hasbunallahu’ş-şedidu limen kedane bi sû in, Hasbunallahu’r rahimu inde’ssêmi, Hasbunallahu’rraufu indel mes’eleti fil cedesi, Hasbunallahu’l kadiru inde’ssirati, Hasbunallahu’l kerimu indel hisabi, Hasbunallahu’l lâtifu indel mîzani, Hasbunallahu’l hakimu indel cenneti ven nari, Hasbiyallahu lâ ilehe illa huve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azîm, Hasbiye’rrabbu minel merbubîn.

HASBİYALLAH DUALARI TÜRKÇE ANLAMI

Ölüm anında Allah bana yeter.

Kabirdeyken Allah bana yeter.

Terazinin başında (amellerim tartılırken) Allah bana yeter.

Sırat köprüsünü geçerken Allah bana yeter.

Allah bana yeter, Ondan başka ilah yoktur.

O’na güvendim ve O’na yöneldim.

Allah dinimiz için (âhiretde) bize yeter.

Allah dünyamız için bize yeter.

Yüce Allah önemli işlerimizde bize yeter.

Halim ve kuvvetli olan Allah, bize yapılan saldırılarda bize yeter.

Güçlü olan Allah, bize kötü tuzak kuranlara karşı bize yeter.

Rahim olan Allah, ölüm anında bize yeter.

Acıyan Allah, kabirde soru sorulurken bize yeter.

Her şeye gücü yeten Allah, sıratta bize yeter.

Kerim olan Allah, hesap anında bize yeter.

Latif olan Allah, terazinin başında bize yeter.

Bütün işleri hikmetli olan Allah, cennet ve cehennemin nezdinde bize yeter.

Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur.

O’na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

(Gerçek) Rab (olan Allah) rablık iddiasında olanlara karşı bana yeter.

 

Hasbiyel haliku minel mahlugine, Hasbiyel kadiru minel makdurîne, Hasbiye’rrâziku minel merzukîne, Hasbiye’ssetiru minel mesturine, Hasbiyen’nasiru minel mensurine, Hasbiyel kahiru minel mekhurine, Hasbiyellezi huve hasbi, Hasbî min lem yezel hasbî, Hasbiyallahu ve ni’mel vekîl, Hasbiyallahu min cemi’i halkihi, İnne veliyyallahullezi nezzele’l kitabe ve huve yetevelle’ssalihin, Hasbiyallahu lem yezel vele yezel, Hasbiyallahu ve ni’mel vekîl,  ni’mel mevla ve ni’me’nnasir, Hasbiyallahu tevekkeltu lallah, Teveccehtu ilallah, ve fevvedtü emrî ilallahi, ihtesebtu billahi, tehassentü billahi, isteantu billahi, istegastu billahi, i’tesemtu billahi, istensertu billahi, lâ havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm

HASBİYALLAH DUALARI TÜRKÇE ANLAMI

Mahlûkata karşı, yaratıcı olan Allah bana yeter.

Tüm güç sahibi olanlara karşı, güçlü olan Allah bana yeter.

Bütün rızık verenlere karşı, rızık veren olarak (Allah) bana yeter.

(Ayıpları) örten olarak Allah bana yeter.

Yardım eden olarak Allah bana yeter.

Düşmanları perişan edici olarak Allah bana yeter.

Bana yeten olarak Allah bana yeter.

Bana yeterli olması devam eden Allah bana yeter.

Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.

Bütün mahlûkata karşı Allah bana yeter.

Benim hakiki dostum, kitabı indiren Allah’tır. İyi kişiler O’nu dost edinirler.

Hiç yok olmayacak olan ve devamlı olan Allah bana yeter.

Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Allah bana yeter.

Allah’a güvendim. Allah’a yöneldim. İşlerimi Allah’a ısmarladım. Allah ile yetindim. Allah ile korundum. Allah’tan yardım istedim. Allah’ı yardıma çağırdım. Allah’ın ipine sarıldım.

Allah’tan zafer istedim.

Büyük ve yüce olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün