Dualar

19lu Sekine Duası Anlamı ve Açıklaması

Sekine Duası Anlamı Nedir? 19lu Sekine Duası detaylı açıklaması, nasıl yapılır? Sekine ne demek? Sekine Duası faziletleri hakkında bilgiler

Sekine Duası Anlamı Nedir? 19lu Sekine Duası detaylı açıklaması, nasıl yapılır? Sekine ne demek? Sekine Duası faziletleri hakkında bilgiler, Fazilet ve sevap olarak yüksek derecede olan sekine duası anlamı ve içerdiği sırlar

19lu Sekine Duası, Kur’an’da geçen 19 ayet ve Allah’ın ism-i azam olarak bilinen Esmaül Hüsna ile birlikte okunan fazileti çok ve tesirli bir duadır.

Sekine Duası Anlamı ve Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de 19 ayetten oluşan ve Allah’ın ism-i azam olarak bilinen güzel isimleriyle birlikte okunan sevabı ve fazileti çok ve oldukça etkili bir duadır.

Sekine Ne Demek?

Sekine; sözlükte kelime anlamı olarak kalp huzuru, güven, sakinlik, sukunet, itminan duygusu, vakar, ağırbaşlılık, dinginlik anlamına gelmektedir.

Sekine Duası Anlamı; aslı vahye dayanan tesiri yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisidir.

Sekine, Mecmuatü’l-Ahzab‘ta “Kaside-i Ercûze” şeklinde geçmektedir. (Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri, Mecmuatul Ahzab, Sayfa 582-597)

Allahu Teala’nın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile yapılan bir duadır.

Sekine Duası Açıklaması

Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indirir. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (R.A.) tebliğ edilir. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatmaktadır:

“Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır.

Bu isimlerden el-Hakem ve el-Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır. Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Sekine Duası’nda Geçen Esmaül Hüsnalar

Her bir esması ve ayeti 19 kere okunana duada Allahu Teala’nın ism-i azam olarak kabul edilen 6 ism-i şerifi bulunmaktadır.

Duada geçen Esmaların Anlamı

Ya Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Ya Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Ya Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Ya Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Ya Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Ya Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekine duasında bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz (19) harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat, yardım ve dua edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Sekine Duasında Geçen 19 Ayet

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri on dokuz (19) Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir. 19 rakamı Kurân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali’den (R.A.) ders aldığı Sekine Duası gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Sekine duası 19 sistemi olarak bilinen sisteme dayalı olarak ortaya konulmakta olan bir duadır. Besmelede bulunan on dokuz harfe uygun olan ve on dokuz harfli olan Allah’ın ismi şeriflerinin bulunduğu bu duanın oldukça büyük bereketlere sahip bir dua olduğunu söyleyen İmam-ı Ali hem Ercuzesinde hem de Celceluyiyesinde bu isimlerin üzerinde özel olarak durmuştur.

Sekine Duasını Nasıl Okunur?

Sekine Duasını okurken öncelikle niyet etmek gerekir.

Ardından ise 7 kez istiğfar, 7 kez Salavat-ı Şerife, 10 kez Allah-u Ekber okunduktan sonra altı Esma her ayetle beraber 19 kez okunur.

Besmelenin ardından altı esma okunur sonra birinci ayet on dokuz kez okunur. Ardından tekrar besmele çekerek altı esmanın ardından ikinci ayet on dokuz kez okunur. Aynı şekilde tüm ayetler bitene dek devam edilir. 19 kez okumaya mutlaka dikkat edilmesi gereken Sekine Duası ile okuyan kimsenin etrafında nurdan bir çember olduğuna inanılmaktadır.

Sekine Duası Türkçe Okunuşu

 1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
 2. İstiğfar (7 DEFA)
 3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
 4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
 5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak (19 Defa)

Altı esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

 1. Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
 2. Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 3. Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 4. İnnallahe kane tevvaben rahime
 5. innallahe kane gafuran rahime
 6. fe innallahe kane afüvven kadira
 7. innallahe kane semian besira
 8. innallahe kane alimen hakime
 9. innallahe kane aleyküm rakibe
 10. İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 11. ve yen surakellahu nesran azize
 12. İnne hızballahi humül gâlibûn
 13. innallahe huvel kaviyyül aziz
 14. innallahe huvel ganiyyül hamid
 15. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 16. Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 17. la yeh zünühümül fezeul ekber
 18. iyyake na’budü ve iyyake nestain
 19. velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Sekine duasının fazileti

Güç işlerin kolay olması dileği ile cebbarları zelil kılmak başta olmak üzere tüm istekler için, katılaşmış gönülleri yumuşatmak, düşmanların gönüllerine rikkat ve acıma hissi verebilmek için, tövbelerin kabulünü ve mağfiret istemek için, tövbelerin kabulü ve mağfiret talebi için, Ehl-i kudretten affedilmeyi dilemek için duamızın kabul edilmesi niyeti ile İlim sahibi olmak için, düşmanların aldatmaca ve hilelerinden emin olabilmek için, Allah’tan zenginlik ve bolluk istemek için, keder ve hüzünden kurtulmak için ve Allah’ın vermiş olduğu nimet ve şükürlere muvaffak olabilmek için anlamını taşıyan Sekine Duası oldukça etkili bir duadır.

19lu Sekine Duası Sesli dinle

Sekine Duası Anlamı ve Sırları

Hazreti İmam-ı Ali (ra)’nin, on dokuz sistemine dayalı bu Sekine’yi doğrudan Kur’an’dan aldığını gösteren birkaç nokta

1. Sekine altı isimden (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs) meydana gelmektedir. Kur’an’da “sekine” kelimesi de altı defa ( Bakara 2/248, Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4,18,26) geçmektedir.

2. Kur’an’da geçen sekine kelimesi birçok yönden on dokuz sayısını göstermektedir.

a) Bakara suresinde geçen Sekine kelimesi, Talutun hükümdarlığının bir alameti olarak söz konusu edilmiş ve Tabut denilen bir sandığın içinde ilahi yardımın bir simgesi olup, Allah tarafından inananlar için büyük bir moral olup, sükunet, güven ve huzur anlamında kullanılmıştır. Bu ayetten önce surede 247 (13×19) ayet geçmiştir.

b) Sekine kelimesinin diğer tekrarları, Hz. Peygamber (sas) ve Müslümanlar için söz konusudur. Bu beş tekrardan ilk üçü Fetih Suresinde söz konusudur. Son ikisi ise Tevbe Suresinde geçmektedir. Bu iki surenin tertip numaralarının (9+48) toplamı: 57 (3×19)’dir. Bu iki sure arasına tam 38 (2×19) sure yerleştirilmiştir.

c) Söz konusu beş ayet numarasının (Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4,18,26) toplamı : 114’tür. Bu sayı, Kur’an’ın 114 sure sayısına uygun olup on dokuzun altı katıdır.

d) Nüzul sırası itibariyle “sekine” kelimesi ilk defa Fetih Suresinde inmiştir. Bu sure, bi’setin on dokuzuncu yılında (Hudeybiye seferi dönüşünde) inmiştir. İçinde yer aldığı şifresiz (Başında kesik harfler bulunmayan) sureler sistemine göre, ilk ayeti, 102×19(=17×114) katı bir sıradadır.

e) Sekinenin ilk defa indiği (Fetih, 48/4,18) ayetlerdeki şekli olan “el-Sekinet”in ebced değeri 571’dir. Bu tevafuk, Efendimizin (asm) dünyaya teşrifleri insanlık için bir huzur ve güven kaynağı olduğuna işaret sayılmalıdır. Okunmayan vasıl elifi hariç tutulursa, ebced değeri 570(30×19)dir.

3. Sekine olarak isimlendirilen altı ismin harf sayısı da on dokuzdur.

4. Sekinenin temel unsurlarından biri de besmeledir. Besmelenin harf sayısı da on dokuzdur.

5. On dokuz harfli besmelenin geçtiği ayet numarası (Neml, 27/30) ile on dokuz cehennem zebanilerini sayısı için söz konusu edilen ayet numarası (Müddesir, 74/30) aynıdır. Bu tevafuk besmele ile zebaniler arasında bir ilişkinin varlığını göstermekte ve büyük sahabi Abdullah b. Mes’udun

“Besmelenin harfleri cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup on dokuzdur. O halde, on dokuz zebaniden kurtulmak isteyen, on dokuz harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini bir zebaniye karşı bir zırh yapar. Cehennem melekleri olan zebanilerde bütün işlerini besmele çekerek yapar ve bütün güçlerini besmeleden alırlar.” (Kurtubi I/12; Beki Niyazi, Namazın Sayısal Mucizesi, s.15)
şeklindeki görüşlerinin doğruluğunu teyit etmektedir. İlginçtir on dokuz harfli besmele ile on dokuzdan söz eden ayetin numarası olan 30 sayısı 19 sayısı ile çarpıldığı zaman, yukarıda geçtiği üzere, “el-sekinet” in ebced değeri olan 570 rakamını buluruz.

6. ”Sekinet” kelimesini tehecci usulü ebced değeri : (sin=120, kaf=101, ya= 12, nun=106, ta=402) 741(39×19)’dir. Yine ilginçtir, ondokuzdan bahseden Müddessir Suresinin ilk ayeti, sondan itibaren Kur’an’ın 741. ayetidir.

7. Sekine farklı maksatlar için, altı ism-i azama farklı ayetler eklenerek okunur. Ancak bu ayetlerin on dokuz sayısına uygun olması gerekmektedir. Nitekim, Bediüzzaman Said Nursi, bir zamanlar bu altı isme 171 (9×19) ayet ilave ederek okuduğunu ilave etmektedir.

8. Bediüzzaman tarafından düzenlenen elimizdeki şekliyle “Sekine” duası değişik yönlerden on dokuz sayısını göstermektedir:

a) On defa Allahu Ekber (Allah en büyüktür) diye tekbir getirildikten sonra on dokuz harfli besmele ile Allah’ın on dokuz harfli altı ismine yer verilmektedir.

b) Söz konusu on dokuz ayetin her birinin harfleri de on dokuzdur. -Yalnız yirminci surede geçen ikinci ayet yirmi adet harften oluşmaktadır.- (“ve anetil vucuhü lil hayyil kayyum” yirmi adet harften oluşmaktadır. Ancak bu ayetin başındaki “vav” atıf vavıdır. Yani bir önceki ayetle bu ayeti bağlayan bir bağlaçtır. Türkçedeki “ve” ile aynı işlevi görmektedir. Bağlacı saymadığımızda ayetin ifadesi olan “anetil vucuhü lil hayyil kayyum” kalır ki bu da on dokuz harftir.)

c) “Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” mealindeki ayet on dokuzuncu sırada yer almıştır. Bu ayet, bu şekliyle (vav’lı olarak “velhamdülillahi Rabbilalemin şeklinde) Saffat Suresinin 182. ayeti olarak geçmektedir.

– Bu ayetin harf sayısı (19) on dokuzdur.

– Bu ayet kendi sisteminde (başında şifreli harf bulunmayan sureler sistemine göre) Kur’an’ın 1824. (96×19=5x19x19+19) ayetidir.

– Bu ayet, Kur’an’daki “elhamdülillah” cümlesinin on dokuzuncu tekrarıdır.

– Bu ayetin ebced değeri: 589 (31×19)’dur.

Sekine Duasının Okunuş Şekli :

Bildiğimiz kadarıyla sekine duasının iki farklı okunuş şekli vardır.

Birincisi: Bildiğimiz üzere besmele ile on dokuz defa okunmasıdır.

İkincisi ise bazı ağabeylerden duyduğumuza göre Hulusi Ağabey şu şekilde de okunabileceğini söylemiştir:

1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 defa)

3. Salavat-ı Şerife ( 7 defa)

4. Allah-u Ekber (10 defa)

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 defa)

Bu yazımızda Sekine duası anlamı ve detaylı açıklamasını sizler için paylaştık. İçerisinde bir çok tesirli esma ve Kuran-ı Kerim’den ayet barındıran bu dua ile dualarınız Allah’ın izniyle kabul olsun. (Amin)

İlgili Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün