Esmaül Hüsna

El-Adl Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Adl Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Adl ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Adl Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Adl ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Adl kaç defa çekilmeli? Adl kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Adl Esması Türkçe Anlamı ve Ya Adl Zikrinin Fazileti

EL ADL

Son derece adaletli olan, insaflı ve aşırılığa kaçmayan olan, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi ile hak ve doğru olan

Sınırsız, sonsuz adalet sahibi Allah mutlak adildir; zulmü ve zalimi sevmez. İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken, onlara ait en ince ayrıntıları, niyetleri ve davranışları bilen, haklarını adaletle gözeten yalnız El-Adl olan Allah’tır.

El-Adl isminin Ebced değeri ve zikir sayısı 104 adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El Adl Esmasının Anlamı

Mutlak adalet sahibi, son derece adaletli olan, adaletiyle zalimlerden mazlumun hakkını alan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi olan anlamına gelmektedir.

El-Adl ism-i şerifi; mutlak adalet sahibi ve asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden manalarına gelmektedir. El-Adl ismi hem Hz. Ali’nin hem de İmam-ı Azam Hazretleri’nin İsm-i Azam olarak kabul ettikleri isimler arasındadır.

İsm-i Âzam herkes için bir olmaz; belki ayrı ayrı oluyor. Meselâ, İmam-ı Ali radıyallahu anhın hakkında Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs altı isimdir.

Ve İmam-ı Âzamın İsm-i Âzamı Hakem, Adl iki isimdir. Ve Gavs-ı Âzamın İsm-i Âzamı yâ Hayydır. Ve İmam-ı Rabbânînin İsm-i Âzamı Kayyûm, ve hâkezâ, pek çok zatlar daha başka isimleri İsm-i Âzam görmüşlerdir. (Otuzuncu Lem’a)

Allahu Teala’nın Adl ism-i şerifi, yüce ve en kapsamlı adaletinin her yerde ve her zamanda açık ve bütün kainatı kaplayan bir ölçüde olduğunu gösterir.

Âdil ism-i şerifi ise kelime anlamı olarak adalet anlamında Allahu Teala’nın adaletle davranması, adaletle hükmetmesi ve bütün icraatında ve işlerinde adaleti gözetmesi anlamındadır. El-Adl ismi Allahu Teala’nın El-Âdil ism-i şerifinin mastar halidir.

Adl ismi Âdil olan Allah’ın bizzat bütün icraat ve işlerinde adaletli olarak işlediğini gösteren ism-i celilidir.

 • Hakîm: Hikmet sahibi, her şeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan anlamındadır.
 • Hakem: Her şeyi gayelerine göre adaletle sevk eden, yapan anlamına gelir.
 • Adl: Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan anlamına gelir.
 • Âdil: Sonsuz adalet sahibi, her şeye hakkını veren anlamındadır.

El-Adl Esmasının Arapça Yazılışı

El-Adl : العدل
Yâ Adil : يَا عَادِلُ

El Adl Esmasının Okuma, zikir günü ve zikir adedi

Ebced değeri ve zikir sayısı; 104
Zikir günü; Pazar
Zikir sayısı; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası)

Cenab-ı Hakk’ın El-Adl Esması Hz.Ali ve İmam-ı Azam’ın İsmi Azam isimlerinden birisidir. Sekine Duası okunan, Kuran-ı Kerim’de geçen 19 ayetten oluşan ve Allahu Teala’nın 6 ism-i azamından oluşan Sekine Duası’nda Adl ism-i şerifi de yer alır.

Sekine Duası;

Besmeleden itibaren 19 defa Okunur

Her okumada besmele çekilir sonra Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere okunur.
Sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. 19 ayet bitene kadar aynı şekilde okunur.

Risale-i Nur’dan El-Adl

Adl Esmasının Yansıması, Tecellisi

Ve ism-i Adlin cilve-i âzamından gelen kâinattaki adalet-i tâmme (tam ve eksiksiz adalet), umum eşyanın muvazenelerini (dengesini) idare ediyor. Ve beşere de adaleti emrediyor. Sûre-i Rahmân’da,

“Gökyüzünü yükseltip nizam ve ölçü verdi. Tâ ki ölçüde sınırı aşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin ve âhiretteki mizanınızı ziyana düşürmeyin.” (Rahmân Sûresi, 7-9.)

âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana (dengeye) işaret eden, dört defa mizan zikretmesi, kâinatta mizanın derece-i azametini (büyüklük derecesini) ve fevkalâde, pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakikî zulüm ve mizansızlık yoktur. (Asâ-yı Mûsâ)

El Adl isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları, Sırları

İşlerinde hüküm verenler, hakimler, hükümet memurları El-Adl ism-i şerini her gün sabahleyin 104 defa okursa Cenab-ı Hak Hazretleri onlara adâletle davranmayı ilham buyurur, kalplerine feyiz yoluyla adaleti koyar, binaenaleyh onlar adalet üzere hareket eder, adaletten ayrılmazlar.

Gece yarısından sonra tam bir ihlas ve taharet ile tenha bir yerde kıbleye karşı oturup 104 defa “Yâ Adl” ism-i şerifini zikrederek müstehak olan bir zalime beddua edilirse âdil-i mutlak olan Cenab-ı Hak Hazretleri o müstehak olan zalimi kahr ve mahv ve perişan eder.

“Yâ Adl” ism-i şerifini zikreden kimsenin maddi ve manevi hali düzelir.

Hakkı olan, haklı davasında güçlük çeken kimse, güneş doğmadan önce 10816 kere “Yâ Adl celle celâlühû” olarak zikre devam ederse maksadı hasıl olur.

El-Adl ismi şerifinin vefkini bir taş üzerine yazarak hüküm erbabı veya velayetten biri üzerinde taşırsa Cenab-ı Hak Hazretleri ona adli (adaletli olmayı) ilham buyurur.

El-Adl ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

El Adl ile ilgili Ayetler

Nisa Suresi 58. Ayet: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).

Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.

Mâide Suresi 95. Ayet: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ taktulûs sayde ve entum hurum(hurumun) ve men katelehu minkum muteammiden fe cezâun mislu mâ katele minen neami yahkumu bihî zevâ adlin minkum hedyen bâligal ka’beti ev keffâratun taâmu mesâkîne ev adlu zâlike siyâmen li yezûka vebâle emrihî afâllâhu amma selef(selefe) ve men âde fe yentakimullâhu minhu vallâhu azîzun zûntikâm(zûntikâmin).

Ey îmân edenler! Siz ihramda iken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten (bilerek) onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, (bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair) içinizden, âdil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe’ye ulaşacak (Kâbe’ye götürülüp orada kesilecek) bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefâret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığı işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri (işlenen bu tür cürümleri) bağışladı. Kim dönüp de (bir daha) böyle yaparsa, o taktirde Allah ondan intikam alır. Allah Azîz’dir, intikam sahibidir.

Mâide Suresi 106. Ayet: Yâ eyyuhâllezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ehadekumul mevtu hînel vasiyyetisnâni zevâ adlin minkum ev âharâni min gayrikum in entum darabtum fîl ardı fe esâbetkum musîbetul mevt(mevti) tahbisûnehumâ min ba’dis salâti fe yuksîmâni billâhi in irtebtum lâ neşterî bihî semenen ve lev kâne zâ kurbâ ve lâ nektumu şehâdetallâhi innâ izen le minel âsimîn(âsimîne).

Ey âmenû olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adîl kişi, aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse, sizden olmayan iki kişiyi şahid tutun. Eğer şüpheye düşerseniz, onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah’a şöyle yemin etsinler; “Yakınımız bile olsa, yeminimizi bir bedel ile değiştirmeyeceğiz ve Allah’ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz, mutlaka günahkâr kimselerden oluruz.”

En’âm Suresi 1. Ayet: El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn(ya’dilûne).

Hamd semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah’a mahsustur. Sonra da kâfirler, Rab’lerine (başka şeyleri) eş (denk, adl) tutuyorlar.

En’âm Suresi 115. Ayet: Ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adlâ(adlen), lâ mubeddile li kelimâtihî, ve huves semîul alîm(alîmu).

Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O’nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir.

Nahl Suresi 76. Ayet: Ve daraballâhu meselen raculeyni ehaduhumâ ebkemu lâ yakdiru alâ şey’in ve huve kellun alâ mevlâhu eynemâ yuveccihhu lâ ye’ti bi hayrin, hel yestevî huve ve men ye’muru bil adli ve huve alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Allah, iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil (gücü yetmez). Ve o, Mevlâsı’na (Efendisi’ne) yüktür. Onu nereye yönlendirse (gönderse), bir hayır (fayda) getiremez (sağlayamaz). O, adaletle emreden (irşad makamının sahibi olan) ve Sıratı Mustakîm üzerinde olan kimse ile eşit (müsavi) olabilir mi?

Nahl Suresi 90. Ayet: İnnallâhe ye’muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zîl kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel bagyi, yeizukum leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden (Allah’ın yasakladığı şeylerden) ve azgınlıktan (hakka tecavüzden) sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz, tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.

Hucurât Suresi 9. Ayet: Ve in tâifetâni minel mu’minînektetelû fe aslihû beyne humâ, fe in begat ihdâhumâ alâl uhrâ fe kâtilûlletî tebgî hattâ tefîe ilâ emrillâhi, fe in fâet fe aslihû beynehumâ bil adli ve aksitû, innallâhe yuhıbbul muksitîn(muksitîne).

Ve eğer mü’minlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat, eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o taktirde saldıran grupla Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin, (onlara) adil davranın (diğerine zulmetmeyin). Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever.

Cevşen 80. Bölüm

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Adil
Yâ Kabil
Yâ Fâdil
Yâ Fâ’il
Yâ Kâfıl
Yâ Câ’il
Yâ Kâmil
Yâ Fâtır
Yâ Tâlib
Yâ Matlûb

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey gerçek adâlet sahibi Âdil,
 2. Ey kullarının ibâdet, duâ, tevbe, mürâcaat ve ilticalarını kabul eden Kâbil,
 3. Ey her şeyden üstün ve fazîletli olan ve mecbur olmadığı halde mevcudata ihsan ve ikramda bulunan Fâdıl,
 4. Ey bütün fiil ve işlerin gerçek sahibi ve sebebi olan Fâil,
 5. Ey bütün varlıkların rızık ve geçimlerine ve bütün hayatlarına kefîl olan Kâfil,
 6. Ey her şeyi meydana getiren, onlara şekil veren Câil,
 7. Ey işlerinde ve zâtında hiçbir kusuru olmayan Kâmil,
 8. Ey varlıkları yoktan var eden Fâtır,
 9. Ey yarattığı bütün varlıklar için hep hayır dileyen ve onları rızâsına çağıran Tâlib,
 10. Ey bütün varlıkların rahmetine, rızâsına, muhabbetine ermek ve cemâlini görmek için can attığı Matlûb,

80 – Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün