Esmaül Hüsna

El-Hakîm Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

El-Hakim Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Hakim ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Hakîm Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Hakîm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Hüsna isimlerinden El-Hakîm; Hikmet sahibi olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan, hikmetli, her şeyi yerli yerinde hikmetle yapan.

EL-HAKÎM

Hüküm ve Hikmet sahibi olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan, hikmetli, her şeyi yerli yerinde hikmetle yapan.

El-Hakim Anlamı

Cenab-ı Hakk Hüküm ve hikmet sahibi, her şeyi hikmet üzere, yerli yerinde mükemmel şekilde yaratan, yarattığı mevcudatına hükmeden, bütün emirleri, işleri, yasakları hikmetle dolu olan, mutlak ve hakiki hakîm demektir.

Hakîm ismi kelime anlamı olarak; Hikmet sahibi, bilge, çok bilgili, âlim ve her şeye hükmeden anlamlarına gelir.

Allah’ın sıfatlarından Hakim sıfatı; her şeyden üstün ve hikmetle iş gören, hükümlerinde ve işlerinde hikmetle her şeyi bilen ve yapan, en ince ayrıntısına kadar hesap eden, bilen anlamına gelir.

Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah Azîz (mutlak güç sahibi) ve Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)’dir. (Lokmân, 27)

El-Hakim isminin ebced değeri ve zikir adedi 78 adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

El-Hakîm Arapça Yazılışı : الحكيم

El-Hakim ile ilgili Allahu Teala’nın diğer isimleri ve Sıfatları

Sâni-i Hakîm: Her şeyi hikmetle yaratan ve her şeyin sanatkarı olan Allah

Kur’ân-ı Hakîm: Her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kuran

Hakîm-i Mutlak: Her şeyi hikmetle yapan, sınırsız hikmet sahibi olan Allah

Hakîm-i Zülkemal: Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan Allah

Hakîm-i Rahîm: Her şeyi hikmetle yaratan ve çok şefkatli ve merhametli olan Allah

Rabb-i Hakîm: Her şeyi hikmetle yapıp her şeyi idare ve terbiye eden Allah

Hakîm-i Zülcelâl: Sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan ve her şeyi hikmetle yapan Allah

Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi hikmetle ve üstün sanatıyla yoktan yaratan Allah

Hâlık-ı Adl u Hakîm: Her şeyi adaletle ve hikmetle yaratan Allah

 

Allah Hakîm’dir. Her şeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerinde aratan O’dur. Her işi, her icraatında hikmetle iş görür. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve fiilinde hikmet, fayda ve maslahatları vardır. Yaptığı her iş, yarattığı her mahluk kainatla alakalı hikmetlerle doludur. Kainatın hiçbir yerinde nizam, intizam ve diğer sıfatları ile birlikte hiçbir hadisede ve varlıkta abesiyete yer yoktur.

Ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 78
Zikir günü: Cuma
Zikir saati: Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında akşam namazından sonra ve gece yarısı)

Risale-i Nur’da El-Hakîm Yansıması

Hiç mümkün müdür ki, semâvât ve arzı halk eden bir Sâni-i Hakîm, semâvât ve arzın en mühim neticesi ve kâinatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş bıraksın, esbab ve tesadüfe havale etsin, hikmet-i bâhiresini abesiyete kalb etsin? Hâşâ! (Mektubat)


Ve bilhassa her ferd-i hayvânînin bedenindeki hüceyrâtın ve kan mecrâlarının ve kandaki küreyvâtın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var; bilbedâhe ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mâni olmuyor, umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Hâlık-ı Adl u Hakîmin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor. (Lem’alar)


İşte, Hâlıkımızdan sorduğumuz âhirete dair sualimize Rahmân, Hakîm, Adl, Kerîm, Hâkim isimleri mezkûr hakikatle cevap veriyorlar; şeksiz, şüphesiz, güneş gibi âhireti ispat ediyorlar. (Şualar)


Meselâ, Muhyî ismi birşeye tecellî ettiği vakit ve hayat verdiği dakikada, Hakîm ismi dahi tecellî ediyor, o zîhayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor. Aynı halde Kerîm ismi dahi tecellî ediyor, yuvasını tezyin eder. Aynı anda Rahîm isminin dahi tecellîsi görünüyor; o cesedin şefkatle havâicini ihzar eder. Aynı zamanda Rezzâk ismi tecellîsi görünüyor; o zîhayatın bekàsına lâzım maddî ve mânevî rızkını ummadığı tarzda veriyor, ve hâkezâ… Demek, Muhyî kimin ismi ise, kâinatta nurlu ve muhît olan Hakîm ismi de O’nundur ve bütün mahlûkatı şefkatle terbiye eden Rahîm ismi de O’nundur ve bütün zîhayatları keremiyle iaşe eden Rezzâk ismi dahi O’nun ismidir, ünvanıdır, ve hâkezâ… (Mektubat)


Derya olunca nefes,

Pârelenince kafes,

Tâ kesilince bu ses,

Çağırırım: Yâ Hak, yâ Mevcud, yâ Hayy, yâ Mâbud,

Yâ Hakîm, yâ Maksud, yâ Rahîm, yâ Vedûd!

Ve bağırarak derim:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِينُ

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

(Melik, Hak ve Mübîn olan Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Emin ve vaadinde sadık olan Muhammed Onun Resulüdür.) Mektubat


Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

İlminin artması ve ilimde ilerlemek için El-Hakim ism-i şerifi 78 defa her gün okunur.

5 vakit namazdan sonra 78 kere “Ya Hakim Celle Celalühü” zikrine devam eden kimse ibadetleri ölçüsünde hikmet sahibi olur ve öğrenme kabiliyeti artar.

“Ya Hakim” esması her gün 78 defa okuyan kimsenin sözlerinde hikmet hasıl olur ve kalbi hikmet nuruyla nurlanır, manevi sırları keşfeder.

El-Hakim ism-i şerifini zikir günü ve saatinde okuyan kimse ilim ve hikmet yönünden ilerler.

“Ya Hakîm” ismi hasta üzerine okunursa Allah’ın izniyle hasta şifa bulur.

“Ya Hakîm” ismi sevdiği biri için kavuşmak ve sevgisini kazanmak için her gün okunması tavsiye edilmiştir.

El-Hakim ism-i şerifini her gün okumayı kendine adet edinen kimse üzüntü, sıkıntı ve darlıktan Allah’ın izni ile kurtulur.

El-Hakim ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Bakara suresi 129. Ayet: Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).

Anlamı: “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz ki Sen, Sen, Azîz’sin, Hakîm’sin.

Bakara Suresi 209. Ayet: Fe in zeleltum min ba’di mâ câetkumul beyyinâtu fa’lemû ennallâhe azîzun hakîm(hakîmun).

Anlamı: Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de (Allah’a ulaşan yoldan) saparsanız, bilin ki Allah, gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bakara suresi 260. Ayet: Ve iz kâle ibrâhîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ(sa’yen), va’lem ennallâhe azîzun hakîm(hakîmun).

Anlamı: Hz. İbrâhîm: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” buyurdu. (Hz. İbrâhîm de): “Evet (inanıyorum). Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse kuşlardan dört tane tut, sonra onları kendine alıştır (parçalayıp) her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Ve Allah’ın, Azîz (ve) Hakîm olduğunu bil!”

Hicr suresi 25. Ayet: Ve inne rabbeke huve yahşuruhum, innehu hakîmun alîm(alîmun).

Anlamı: Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm’dir, Alîm’dir.

Lokman suresi 27. Ayet: Ve lev enne mâ fîl ardı min şeceratin aklâmun vel bahru yemudduhu min ba’dihî seb’atu ebhurin mâ nefidet kelimâtullâhi, innallâhe azîzun hakîm(hakîmun).

Anlamı: Ve eğer arzda (yeryüzünde) bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve denizler (mürekkep olsaydı) ve ondan sonra, onun yedi katı daha deniz eklenseydi, Allah’ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah; Azîz’dir (çok yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).

Hucurat suresi 8. Ayet: Fadlen minallâhi ve ni’meten, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

Anlamı: (Bu) Allah’tan bir fazl ve ni’mettir. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.

Ahkaf suresi 2. Ayet: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi).

Anlamı: Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

Yunus suresi 1. Ayet: Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm(hakîmi).

Anlamı: Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, Hikmetli Kitab’ın âyetleridir.

Yunus suresi 109. Ayet: Vettebi’ mâ yûhâ ileyke vasbir hattâ yahkumallâhu, ve huve hayrul hâkimîn(hâkimîne).

Anlamı: Ve sana vahyolunan şeye tâbî ol! Ve Allah, hükmedinceye (hüküm verene) kadar sabret! Ve O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Hadid suresi 1. Ayet: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Anlamı: Semalarda ve arzdaki herşey Allah’ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Tin suresi 8. Ayet: E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).

Anlamı: Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?

Tahrim suresi 2. Ayet: Kad faradallâhu lekum tehillete eymânikum, vallâhu mevlâkum, ve huvel alîmul hakîm(hakîmu).

Anlamı: Allah, (gereksiz) yeminlerinizi (kefaretle) çözmenizi size farz (meşru) kılmıştır. Ve Allah, sizin dostunuzdur ve O; Alîm’dir (en iyi bilendir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Enam suresi 114. Ayet: E fe gayrallâhi ebtegî hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassalâ(mufassalan), vellezîne âteynâhumul kitâbe ya’lemûne ennehu munezzelun min rabbike bil hakkı fe lâ tekûnenne minel mumterîn(mumterîne).

Anlamı: Artık Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Size Kitab’ı açıklanmış (tafsilatlı) olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O’nun, senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen, şüphe edenlerden olma!

Araf suresi 87. Ayet: Ve in kâne tâifetun minkum âmenû billezî ursiltu bihî ve tâifetun lem yu’minû fasbirû hattâ yahkumallâhu beynenâ, ve huve hayrul hâkimîn(hâkimîne).

Anlamı: Ve eğer içinizden bir kısmınız (bir grup), onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız (diğer bir grup) inanmazsa, o taktirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Haşr suresi 24. Ayet: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Anlamı: O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Fatır suresi 2. Ayet: Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Anlamı: Allah, rahmetinden insanlar için ne açarsa (genişletirse), o taktirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık O’ndan sonra onu gönderecek (serbest bırakacak) da yoktur. Ve O; Azîz’dir (üstün, yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).

Sebe suresi 1. Ayet: El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve lehul hamdu fîl âhirati, ve huvel hakîmul habîr(habîru).

Anlamı: Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah’a aittir. Ve hamd, ahirette de O’na aittir. Ve O, Hakîm’dir (hikmet ve hüküm sahibi), Habîr’dir (herşeyden haberdar olan).

Hud suresi 1. Ayet: Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin).

Anlamı: Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) olanın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitap’tır.

Cevşen 1. Bölüm

Cevşen 1. Bölüm

Allâhümme innî es’elüke biesmâike

Yâ Allah
Yâ Rahman
Yâ Rahîm
Yâ’Alîm
Yâ Halîm
Yâ Azîm
Yâ Hakîm
Yâ Kadîm
Yâ Mukîm
Yâ Kerîm

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

 1. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak, bütün güzel isimlerin, yüce ve ezelî sıfatların sahibi ve her şeyin gerçek mâbudu olan Allah’ım,
 2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman,
 3. Ey âhirette, itaatkâr kullarına hususî ihsan ve şefkatte bulunacak Rahîm,
 4. Ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kâinatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük, zâhir-bâtın her şeyi kuşatan Alîm,
 5. Ey günahkâr kullarının isyanlarına rağmen, cezalandırmakta aceleci olmayan, çok sabırlı Halîm,
 6. Ey her şeyin kendisinin yanında küçük olduğu azamet (büyüklük, ululuk) sahibi Azîm,
 7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan hikmet sahibi Hakîm,
 8. Ey varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Kadîm,
 9. Ey bizatihi kâim ve dâim olan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyi varlıkta tutan Mukîm,
 10. Ey hayrı çok olan, sahâvetli, bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazîleti kendisinde toplayan, işleri öğülmeye lâyık, affedici Kerîm Rabbimiz,

1-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!


Cevşen 29. Bölüm

Cevşen 29. Bölüm

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Kâim
Yâ Dâim
Yâ Rahim
Yâ Hâkim
Yâ ‘Âlim
Yâ ‘Âsim
Yâ Kâsim
Yâ Salim
Yâ Kâbid
Yâ Basit

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

 1. Ey bütün varlıklara varlık veren Kâim,
 2. Ey varlığının önü sonu olmayıp devamlı olan Dâim,
 3. Ey rahmetiyle bütün mahlûkata acıyıp merhamet eden Râhim,
 4. Ey hâkimiyeti her şeyi kaplayan ve onlara hükmeden Hâkim,
 5. Ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen Âlim,
 6. Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
 7. Ey her şeyi adâletle taksîm eden Kâsım,
 8. Ey her türlü ayıp, kusur ve noksanlıktan münezzeh olan Sâlim,
 9. Ey istediği kulunun maddî manevî rızkını daraltan Kâbıd,
 10. Ey istediği kulunun maddî manevî rızkını genişleten Bâsıt,

29-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

 

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün