Esmaül Hüsna

Ez-Zâhir Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

Ez-Zâhir Esması anlamı, Ez-Zâhir ne demek? Allahu Teala'nın Ya Zâhir ismi Faziletleri ve Faydaları

Ez Zâhir Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ez-Zâhir ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Ez-Zâhir

Varlığı sayısız delillerle açık ve kat’î olan, her şeyde görünen, varlığı sayısız delillerle açık olan

Ez Zâhir Anlamı

Varlığı her şeyde âşikar olan, her şeye galip gelen ve her şeyden yüce olan Allah’ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle âşikar ve görünür olduğunu ifade eden ismi.

 • Ez Zâhir isminin ebced değeri ve zikir adedi 1106 adettir. Zikir saati Zühal, Zikir günü Cumartesi’dir.

Allahu Teala’nın Ez Zâhir ismi; Tüm yarattığı mahluklarda tezahür etmiş olan ve tüm yaratılışta tezahür eden anlamlarına gelir.

Gözle görülen ve görülmeyen her icraatta varlığının eserleri görünen, bilinen, âşikar bir şekilde Rububiyetini delilleriyle ifade eden Ez Zâhir olan Allah’dır.

Mesela baharda görülen çiçekler, ağaçlar ve diğer nebatat, bin bir güzellikteki nakışlarla, nizam ve intizamla yaratılmış, süslenmiş, eksiksiz, hatasız, harikulade şekilde Allahu Teala’nın Ez Zâhir isminin delilleridir.

Ez Zâhir Arapça Yazılışı

Ez-Zâhir : الظاهر
Yâ Zahir : يَا ظَاهِرُ

 • Evvel: “Başlangıcı olmayan.”
 • Âhir: “Sonu olmayan.”
 • Zâhir: “Varlığı sayısız delillerle açık ve kat’î delillerle bilinen.”
 • Bâtın: “Mukaddes zâtı akılların idrak edemeyeceği derecede yüce olan.”

Ebced değeri ve zikir sayısı: 1106
Zikir günü: Cumartesi
Zikir saati: Zuhal (Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

Ez Zâhir isminin Sırları, Fazileti ve Faydaları

Ez Zâhir esmasının zikriyle devamlı okumayla meşgul olan kimseye Allahu Teala gizli işleri izhar eder, açıklar, âşikar eder.

Her gün 33 defa “Ya Zâhir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse ilahi sırlara vâkıf olur.

5 vakit namazdan sonra 1106 kere “Ya Zâhir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, işlerin bilinmeyen gizli kalmış yönlerini görür, idrak eder.

“Ya Zâhir” ism-i şerifini İşrak Namazından sonra sonra günde 500 defa okumaya devam eden kimsenin Allahu Teala, görüşünün ve kalbinin ışık ve nurla dolmasına vesile olur.

Her gün 37 defa “Ya Evvel, Ya Âhir, Ya Zâhir, Ya Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan ve okumaya devam eden kimse sağlık ve sıhhati devamlı olur. İdrak ve anlayışı artar, ilmi yönden güçlenir.

Her gün 100 defa “Ya Zâhir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse vesveseden kurtulur.

“Yâ Zahir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini her gün 100 defa okuyan kimse, şeytanın vesvesesinden kurtulur.

“Yâ Zahir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini beraber devamlı olarak zikreden kimse için eşyanın sır ve hikmetleri izhar olur, açılır.

Güneş doğarken, seher vaktinde 1000 defa “Ya Zâhir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimsenin gözleri nurlanır, Allah’ın izni ile göz hastalıklarından muhafaza olur.

Her gün 100 defa “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimsenin kalbinde manevi huzur, ibadetlerinde şevk ve velayet nuru hâsıl olur.

“Ya Zâhir” ism-i şerifini usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse, Allah’ın izniyle kötü alışkanlıklarından kurtulur. Öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

“Ya Evvel, Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batınu” ism-i şeriflerini beraber zikreden kimse Allah’ın izniyle insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye açılır.

Rüyasında bir müşkilinin halledilmesini arzu eden kimse yatsı namazını kıldıktan sonra bu niyet ile iki rekat namaz kılıp selam verdikten sonra 1106 defa “Ya Zâhir” ism-i şerifini okuyup sonra: “Ya Rabbe’l Azîm, lütfu inayetin bütün alemin müracatgâhıdır. Her muhtaç sana yalvarır, Senin kudret ve kuvvetinden âlemde hiçbir şey hariç ve müstağni olamaz. İşte o kudret-i azîmin, işte o kuvvet-i cesimin ve bütün âleme şamil olan lütfu keremin, lütfu ihsanın hürmetine bu âciz kulunun müşkülünü halbuyur” diye dua eder ve bundan sonra dünya kelamı konuşmadan yüzü kıbleye dönük halde yatar uyur ise, Allah’ın izniyle dilediği şeyi rüyasında görür.

Ez-Zâhir ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Zâhir ile ilgili Ayetler

Hadid Suresi 3. Ayet:

Arapça Okunuşu: Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).
Anlamı: O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

Ez Zahir Esması Yansıması, Tecellisi

Risale-i Nur’da El Evvel, El Âhir, Ez Zâhir, El Batîn

Elhâsıl; her bir ağacın evveli, öyle bir sandukça ve program, ve âhiri, öyle bir târifename ve nümune; ve zahiri, öyle bir musannâ hulle ve bir münakkaş libas; ve bâtını, öyle bir fabrika ve destgâhtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar. Ve dördün mecmuundan öyle bir sikke-i âzam, belki bir ism-i âzam tezahür eder ki, bilbedahe, bütün kâinatı idare eden bir Sâni-i Vâhid-i Ehadden başkası o işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zîhayatın evveli, âhiri, zâhiri, bâtını birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer turra-i vahdâniyet taşıyor.

İşte, bu üç misaldeki ağaca kıyasen, bahar dahi çok çiçekli bir ağaçtır. Güz mevsiminin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, kökler, ism-i Evvelin sikkesini; ve yaz mevsiminin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzevatlar ism-i Âhir’in hâtemini ve bahar mevsimi, hûri’l-în misillü birbiri üstüne giydiği sündüs-misâl hulleler ve yüzbin nakışlarla süslenmiş fıtrî libaslar ism-i Zâhirin mührünü ve baharın içinde ve zeminin batnında işleyen Samedânî fabrikalar ve kaynayan rahmânî kazanlar ve yemekleri pişirttiren Rabbânî matbahlar, ism-i Bâtının turrasını taşıyorlar.

Hattâ her bir nevi—meselâ, nev-i beşer—dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve bekà-yı nev’î içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi, hâl-i hazır vaziyeti dahi, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid

ve zâhirî karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşevveş ahvâl-i beşeriye altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mühr-ü vahdâniyet taşıyor.

(İkinci Şuâ)

Cevşen 60. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Evvel
Yâ Âhir
Yâ Zahir
Yâ Bâtın
Yâ Halik
Yâ Râzik
Yâ Sâdık
Yâ Sabık
Yâ Saik
Yâ Fâlik

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emen’ül emânü ecirnâ mine’n nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey bütün varlıklardan önce var olan, Kendisine hiç bir şeyin sebkat etmediği Evvel,
 2. Ey varlıkların geçmesinden sonra da var olan Âhir,
 3. Ey dûnundaki her şeye galib, her şeyin üstünde olan Zâhir,
 4. Ey yaratıkların görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrâk edemeyeceği, hiçbir vehmin nüfuz edemeyeceği Bâtın,
 5. Ey her şeyin yaratıcısı Hâlık,
 6. Ey rızka kefîl olan ve her bir canlıyı yaşatacak zarurî gıdayı deruhte eden Râzık,
 7. Ey her işi ve sözü doğru olan Sâdık,
 8. Ey her şeyden önce var olan Sâbık,
 9. Ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve ulaşabileceği mükemmelliğe sevk eden Sâik,
 10. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren, geceden gündüzü, karanlıktan aydınlığı çıkaran Fâlik,

60- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Gerçekten emek verilmiş, açıklayıcı ve detaylı bilgiler için. Esmalar çok kaliteli. A.R.O

 2. Uzun zamandır bu kadar açıklamasını arıyordum. Gerçekten detaylı ve bilgilendirici bir yazı olmuş emeğinize sağlık. Hizmetlerinizden Allah razı olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün