Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Nedir, Faziletleri Nelerdir?

Esmaül Hüsna anlamı nedir? Kısaca Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsnâ ne demektir? Esmâ-i ilâhiye faziletleri, zikir sayıları ve faydaları

Esmaül Hüsna anlamı nedir? Kısaca Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsnâ ne demektir? Esmâ-i ilâhiye faziletleri, zikir sayıları ve faydaları

Esmaül Hüsna Anlamı Nedir?

Esmâ-i hüsnâ Allah’ın en güzel isimlerinin bir araya getirilmesini ve Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz (99) ismi içerdiği kabul edilir.

Esma: isimler

Hüsna: güzel, en güzel

Esmâü’l hüsnâ: Allâh’ın güzel isimleri anlamlarına gelir.

Allah’ın En Güzel İsimleri (Esmâü’l hüsnâ): En güzel isimler, Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir ifadedir. Bunlara “esmâ-i ilâhiye” de denir.

Allah’ın 99 ismini okumanın faziletleri ve faydaları çoktur. Allah’ın esmâ ve sıfâtlarının herbirisinde binler derece ihsan ve lütuf, güzellik ve muhabbet vardır. Esmaül Hüsna‘nın her bir isminde gizli manevi defineler, gizli lütuflar, faydalar ve faziletler bulunur.

Ve keza, her bir zîhayat (hayat sahibi), çok isim ve sıfatların tecellîsine mazhardır.

Meselâ, bir zîhayat vücuda geldiğinde Bâri isminin cilvesine, teşekkülünde Musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda, Şâfi isminin tecellîsine ve hâkezâ, tesirde mütesanit, âsârda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. (Risale-i Nur / Mesnevi-i Nuriye s:56)

Fazileti ve Sırları

 • Esmaül Hüsna, Allah hakkında yücelik ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
 • Zikir ve duada kullanılmaları halinde sevap kazandırır.
 • Kalplere huzur ve sükunet verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
 • Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmaül hüsna
 • bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
 • Esmaül hüsna, Allah için vacip, caiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemizi sağlar

Esmaül Hüsna Tablo

Allah’ın 99 İsmi ESMA-ÜL HÜSNA Allah'ın 99 ismi Türkçe Allah'ın 99 ismi Arapça

Risale-i Nur’da Esmaül Hüsna Bahisleri

 • Esmâ-i Hüsnâ bâkidirler, daimîdirler. Ve esmâ ve sıfâtın herbirisinde binler merâtib-i ihsan ve cemâl ve binler tabakat-ı kemâl ve muhabbet var. Sen yalnız Rahmân ismine bak ki, Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem’ası ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. (İman ve Küfür Muvazeneleri)
 • Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâlıkı olan Zât-ı Zülcelâlin, ahkâmları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve Esmâ-i Hüsnâsı vardır. (Sözler 15. Söz)
 • Esmâ-i Hüsnâsının herbir isminde ne kadar gizli mânevî defineler ve herbir ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letâif bulunduğunu, şu kâinat bütün mevcudatıyla gösterir. (Sözler 31. Söz)
 • Esmâ-i Hüsnânın herbirisi ötekileri icmâlen tazammun eder: ziyânın elvan-ı seb’ayı tazammun ettiği gibi. Ve keza, herbirisi ötekilere delil olduğu gibi, onların herbirisine de netice olur. Demek, Esmâ-i Hüsna, mir’at ve ayine gibi birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri beraber mezkûr kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okunması mümkündür. (Mesnevi-i Nuriye)
 • …Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâsının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzâk ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem’alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. (Lem’alar 25. Lem’a)
 • Sâni-i Zülcelâl, Fâtır-ı Bîmisal, zîhayata göz, kulak, akıl, kalb gibi havâs ve letâifle murassâ olarak giydirdiği vücut gömleğini, Esmâ-i Hüsnânın nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nev’inde olan keyfiyat, bazı esmâsının ahkâmını göstermek için lemeât-ı hikmet içinde bazı şuâât-ı rahmet ve o şuâât-ı rahmet içinde lâtif güzellikler vardır. (Sözler)
 • Ve keza, Allah kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlarla beraber düşünülür. Binaenaleyh Lâ ilâhe illâllah kelâmı, Esmâ-i Hüsnânın adedince kelâmları tazammun ediyor. (Mesnevi-i Nuriye)
 • Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün’im, Kerîm, Cemîl, Rab gibi çok isimlerin herbiri, kâinatta görünen bir cilve-i âzamla, âzamî derecede ve mertebe-i kat’iyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam ederler. (Lem’alar)
 • …Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur. (Sözler 25. Söz)

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

Esmaül Hüsna Faziletleri ve Faydaları

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı