Esmaül Hüsna

El-Berr Esmasının Anlamı ve Zikri, Fazileti

El-Berr Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Berr ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Berr Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Berr ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Berr kaç defa çekilmeli? Berr kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Berr Esması Türkçe Anlamı ve Ya Berr Zikrinin Fazileti

El-Berr 

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan, kullarına mağfiret eden.

El-Berr isminin Anlamı

Kelime anlamı olarak Berr; yeryüzü, kara, kıta anlamına gelmektedir.

Cenab-ı Hakk’ın El Berr ism-i şerifi; yarattığı kullarına rahmet eden, iyilikte ve güzellikte bulunan, bütün yarattıklarına karşı rızkı veren, rahmetiyle muamele eden, ihsanı ve mağfireti bol olan anlamlarına gelir.

El-Berr isminin ebced değeri ve zikir adedi 202 adettir. Zikir saati Zühre, Zikir günü Cuma’dır.

El-Berr Arapça Yazılışı لبَرّ

Allahu Teala’nın El Berr Esması Ya Berr veya Ya Berru şeklinde okunur.

Allahu Teala’nın bir sıfat ismi olan El-Berr esması kullarının güzel düşünce ve duygularından dolayı mükafatlandırır. Kötülükleri bağışlayan ve örten O’dur. Takva sahiplerine rahmetiyle lütufta bulunur, kat kat sevap verir. Kötülükten vazgeçen kullarını mükafatlandırır. Kendisine kulluk ve ibadet eden, iyi işler ve ameller yapan kullarını tevfik ve hidayetiyle muamele eder.

Allahu Teala kulları için zorluk, sıkıntı istemez. Zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar ve örter. Bir iyiliğe en az 10 hasene (mükafat) verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçmişse onu yapmamış olsa bile yapmış gibi kabul edip, mükafat verir. Kötülükleri ise yapmadıkça cezalandırmaz.

Allahu Teala ihsanda bulunandır. Her iyilik ve ihsanın kaynağı, mutlak iyilik sahibi ancak ve ancak O’dur.

Kullarına ve yarattığı her mevcudata muhtaç oldukları nimetleri bahşeden ve ihsan eden O’dur. Kullarına karşı iyiliği ve lütfu bol olan, şevkatli ve merhametli olan cömert ve ikram, ihsanı bol olan El Berr (celle celalühü) olan Allahu Teala’dır.

Ebced değeri ve zikir sayısı: 202
Zikir günü: Cuma
Zikir saati: Zühre (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam ve gece yarısı)

El-Berr isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

Allahu Teala’nın El Berr ism-i şerifinin zikrine dünyada nimetleri elde etmek için, maddi kazanç ve rızık için devam edilir. “Ya Berr” isminin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaçları Allah tarafından karşılanır, kimseye muhtaç olmaz.

Kötü alışkanlıkları olan, içki, kumar, zina, faiz gibi günahları işleyen kimse için “Ya Berr” ism-i şerifinin zikrine devam edilirse Allah’ın izni ile günah ve kötülüklerden kurtulur. Tövbe etmeye vesile olur.

Kara ve deniz yolculukları sırasında zorluk ve meşakkat çeken kimse “Ya Berr” ism-i şerifinin zikriyle yolculukta bulunan kimse veya kimseler meydana gelebilecek zararlardan kurtulur. Sağlık ve emniyetle, güvenli seyahat eder.

Yolculuğa, seyahate çıkan kimse 202 defa “Ya Berr” ism-i şerifini okursa emniyet ve güvenli bir şekilde seyahat eder ve geri evine döner.

Hasta olan kişi her gün 100 defa “Ya Berr” esmasını okumaya devam ederse Allah’ın izniyle iyileşir, sıhhat bulur.

Allahu Teala’nın El Berr esmasını her gün okumayı kendine âdet edinen kimse bütün hal ve hareketlerinde lütuf ve kereme mazhar olur. Maddi-manevi makam ve rütbesi artar, derecesi yükselir.

Nazardan korunmak ve nazar değmesinden korkulan çocuk veya büyük kimse için “Ya Berru celle celalühü” ism-i şerifi okunursa nazardan ve diğer kötülüklerden kurtulur.

“Ya Berr” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse korktuklarından emin olur.

El-Berr ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Esmaül Hüsna’dan Ya Berr ile ilgili Ayetler

Tur Suresi 28. Ayet: İnnâ kunnâ min kablu ned’ûhu, innehu huvel berrur rahîm(rahîmu).

Anlamı: “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O; Berr’dir (çok cömert, çok lütufkârdır), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).”

İnfitar Suresi 13. Ayet: İnne-l-ebrâra lefî na’îm(in)

Anlamı: İyiler muhakkak nimetleri bol cennettedirler.

Abese Suresi 16. Ayet: Kirâmin berara(tin)

Anlamı: İyilik sahibi şerefli kimseler

Lokman Suresi 32. Ayet: Ve-iżâ ġaşiyehum mevcun ke-zzuleli de’avû(A)llâhe muḣlisîne lehu-ddîne felemmâ neccâhum ilâ-lberri feminhum muktesid(un) vemâ yechadu bi-âyâtinâ illâ kullu ḣattârin kefûr(in)

Anlamı: Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlâsla) O’na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder.

Risale-i Nur Münâcât’tan bir bölüm

El Berr Mücizesi

Ey Rabb-ül Berri ve’l Bahr!

(Karaların ve denizlerin Rabbi olan Allah)

Kur’ân’ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın talimiyle anladım ki:

Nasıl gökler ve feza ve zemin, Senin birliğine ve varlığına şehadet ederler. Öyle de, bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar, Senin vücub-u vücuduna ve vahdetine bedahet derecesinde şehadet ederler.

Evet, bu dünyamızın menba-ı acâip buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hattâ hiçbir katre su yoktur ki, vücuduyla, intizamıyla, menfaatiyle ve vaziyetiyle Hâlıkını bildirmesin.

Ve basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahlûklardan ve hilkatleri gayet muntazam hayvanât-ı bahriyeden, hususan bir tanesi bir milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzâkına şehadet etmesin.

Hem denizde, kıymettar, hâsiyetli, ziynetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki, güzel hilkatiyle ve câzibedar fıtratıyla ve menfaatli hâsiyetiyle Seni tanımasın, bildirmesin.

Evet, onlar birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, beraberlik ve birbiri içinde karışmak ve sikke-i hilkatte birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından Senin vahdetine şehadet ettikleri gibi; arzı, toprağıyla beraber bu küre-i arzı kuşatan muhit denizlerini muallâkta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istilâ ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan, mütenevvi ve muntazam hayvanâtını ve cevherlerini halk etmek ve erzak vesair umûrlarını küllî ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek ve yüzünde bulunmak lâzım gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından, Senin varlığına ve Vâcibü’l-Vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder.

Ve Senin saltanat-ı rububiyetinin haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zâhir delâlet ettikleri gibi, göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan, tâ denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar herşeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hâkimiyetinin hadsiz genişliklerine delâlet ve intizâmâtıyla ve faideleriyle ve  hikmetleriyle ve mizan ve mevzuniyetleriyle, Senin herşeye muhit ilmine ve herşeye şâmil hikmetine işaret ederler.

Ve Senin bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahmet havuzların bulunması ve insanın seyr ü seyahatine ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki, yolda yapılmış bir handa, bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden Zât, elbette makarr-ı saltanat-ı ebediyesinde öyle ebedî rahmet denizleri bulundurmuş ki, bunlar onların fâni ve küçük nümuneleridirler. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyet-i acibesiyle bulunması ve denizlerin mahlûkatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi, bilbedahe gösterir ki, yalnız Senin kuvvetin ve kudretinle ve Senin irade ve tedbirinle, Senin mülkünde, Senin emrine musahhardırlar ve lisan-ı halleriyle Halıkını takdis edip Allahu Ekber derler.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün