Esmaül Hüsna

El-Fettah isminin Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Fettah Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Fettah ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Fettah Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El Fettah ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir?

Fettah ne anlama gelir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Fettah kaç defa çekilmeli? Fettah kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Fettah Esması Türkçe Anlamı ve Ya Fettah Zikrinin Fazileti

Allah’ın 99 güzel isimlerinden Ya Fettâh ism-i şerifi detaylı açıklaması, fazileti, okumanın ve zikrinin faydaları, havas ve esrarı ayrıntılı şekilde Esmaül Hüsna açıklaması…

El-Fettah Esması Anlamı

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan. Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren, Kulların arasında hakim olan. Her şeyi hikmetle açan.

El-Fettah isminin ebced değeri ve zikir adedi 489 adettir. Zikir saati Utarit, Zikir günü Çarşamba’dır.

El-Fettah; Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren

Arapça Yazılışı

El-Fettâh : الفتّاح
Yâ Fettâh : يَا فَتَّاحُ

Tabiatta bulunan bitki ve ağaçların çiçek açması, çekirdeklerin ve tohumların sümbül vermesi, rahmet ve mağfiret kapılarının açılıyor olması El-Fettah isminin getirdiği tecellidendir. Ya Fettah ismine iman edenlerin ise Allah bütün kapılarını açar.

El-Fettah esmasının ebced değeri, zikir sayısı:
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 489
Zikir günü ; Çarşamba
Zikir saati ; Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Çarşamba Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. ve gece yarısı)

Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Kapanan tüm kapıları açmak için günde Ya Fettah 489 veya 889 defa okunur.

Allahu Teala’nın mucizesi olarak her türlü zor ve müşkil işleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan, kulların arasında hakim olan, her zorluğu ve kapanan kapıları açan tesirli ve etkili bir Esmaül Hüsna’dır.

Her türlü meşru dilek ve duaların kabulü için her gün güneşin doğmasına az bir zaman kala (doğmadan önce) 489 defa bu ism-i şerifi okursa Allah ona kalbinde yatan niyeti verir.

Ya Fettâh zikrini her gün (100, 489 veya 1000 defa) devamlı okuyan kimseye Cenâb-ı Hak hayır kapılarını açar, devamlı okumayı kendine vird edinen kimse, hiçbir şeyde asla darlık ve sıkıntı çekmez, her neye ve her nereye yönelirse Allahu Teala o kimseye oradan muvaffakıyet, başarı kapılarını açar.

Allah’ın ”Ya Fettah ile Ya Rezzak” ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapları açar.

Evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerinde aynı sayı ve zamanda “Ya Fettah (Celle celalühü)” ismini okumasında fayda vardır.

Ya Fettah işleri hiç yolunda gitmeyen, girdiği tüm işlerden ayağı tökezleyip çıkan ve bu nedenlerden dolayı huzuru olmayan kişilerin devamlı okuması gereken bir esmadır. Engelleri ortadan kaldıran, sırları içinde barındıran, değişik kerametleri olan, her vakıada fetih sağlayan Ya Fettah ismi bir ”ism-i azam sırrı” ihtiva eder.

Her gün güneş doğmadan önce 489 kere “Ya Fettâh celle celâlühû” zikrine devam eden kimse bekar ise en kısa zamanda muradına erer.

5 vakit namazdan sonra 489 kere “Ya Fettâh celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, her işinde başarılı olur. Maddi ve manevi bütün kapılar önünde açılır.

İş yeri sahipleri dükkan veya iş yerlerine “Ya Fettah Ya Rezzak” ism-i şeriflerini yazarak yüksek bir yere asarak ve her gün 797 kere “Ya Fettah, Ya Rezzak” isimlerini okurlarsa, iş yerlerinde ve ticaretlerinde bereket, bol işe ve müşteriye kavuşurlar. Hayırlı ve bol kazanç elde ederler, iş yeri zararlı ve kötü Allah’ın izniyle şeylerden korunur, muhafaza edilir.

El-Fettah Esması Havassı ve Sırları

1- Hüküm veren: Allah Fettahtır.

Bu ism-i şerifi ile hak ile batılı birbirinden ayırmış, aralarını yer ile gök arası kadar açmış, hakkı üstün tutup, batılı geçersiz kılmıştır. Bu mana ile Kuran, Fettah ismine en büyük bir aynadır. Zira Kuran’ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur. Kuran’ın her bir hükmü hakkı ve adaleti izhar etmiş, batılın ve zulmün tasallutundan insanları kurtarmıştır.

Yine Fettah ismi azami mertebede peygamber efendimiz (sav)’de tecelli etmiştir. Efendimiz (sav) insanlar arasında hak ile hükmetmiş, verdiği her hüküm ile hakkı galip kılıp, batılı yok etmiştir. Bu sebeplerdir ki Efendimizin isimlerinden bir tanesi de “Fatih”tir. Yine bu isim, hak ile hükmederek, hak ile batılın arasını açan adil sultanlarda ve devlet reislerinde de tecelli etmiştir. Hz. Ömer, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim gibi sultanlar bunlardan bazılarıdır.

O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın, hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıldan ictinab etsin. Daha sonra insanlar arasında hak ile hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunlara yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. Cenab-ı Hak bizleri Fettah isminin tecellisine mazhar eylesin!

2- Kapıları açan:

Fettah isminin tecellisiyle maddi ve manevi kapılar açılır, müşküller giderilir ve zor olan işler kolaylaştırılır. Bir işsizin iş bulması, borçlunun borcunu ödeyecek imkâna kavuşması, bir ilim talebesinin zor bir meseleyi kavraması, anlaşılması zor bir hakikatin anlaşılması, yeni bilgilerin keşfedilmesi, kilitlenen işlerin açılması, hakkı görmeleri için insanların kalplerinin ve gözlerinin açılması, günahkârlara tövbe kapısının açılması, zulme uğrayana yardım edilmesi, ümitsizliğe düşen kullara ümit kapılarının açılması, dünyanın kapatılıp ahiretin açılması hep bu ismin tecellisiyledir.

Bize düşen Cenab-ı Hakkı Fettah ismiyle zikretmek, “Ey kapıları açan Allah’ım, bize bütün hayır kapılarını aç” duasını dilimize vird-i zeban etmek ve maddi veya manevi bir hayır kapısı açıldığında bu kapıyı açan Allah’ı Fettah ismiyle tefekkür edip O’na şükretmektir.

3- Zafer lütfeden: Cenab-ı Hak Fettahtır.

Kullarına fetihler nasip eder. Peygamber Efendimizin Mekke’yi, Hz. Ömer’in İran’ı, Selahaddin-i Eyyubi’nin Kudus’ü, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethetmesi ve diğer bütün fetihler Allah-u Teâlâ’nın Fettah isminin tecellisiyledir.

Cenab-ı Hak, Fettah isminin hürmetine Ümmet-i Muhammed’e yeni Ömerler, Fatihler, Yavuzlar ihsan etsin ve bizlere, gayesi hakkı götürmek ve zulmü defetmek olan yeni fetihler nasip etsin. Fettah isminin tecellisi ile maddi fetihler gerçekleştiği gibi manevi fetihler de gerçekleşir. Peygamber Efendimizin kalplerin sultanı olması böyle manevi bir fethin neticesidir. Demek kalpteki sevgiyi kazanmak ve kişinin muhabbetine mazhar olmak fettah isminin tecellisiyledir.

Ya Rab! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın. Âmin.

4- Varlıklara suret veren:

Fettah isminin bir manası da varlıklara suret ve şekil vermektir. Bir tohumdan çiçeğin çıkartılması, çekirdeklerden ağaçların yaratılması, ağaçlardan çiçek, yaprak ve meyvelerin çıkarılması, yumurtalardan hayvanatın icadı ve nutfe denilen su damlacıklarından insanların ve hayvanların halkedilmesi, hep Fettah isminin tecellisiyledir.

Bu manasıyla Fettah ismi âlemde azami mertebede tecelli etmektedir. Zira tohum ve nutfe gibi basit maddelerden, çeşit çeşit muntazam suretlerin, hep beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılması ve her mahlûka münasip bir suret ve şeklin verilmesi tevhidin en kuvvetli bir delili ve kudretin en hayretli bir mucizesidir.

Fettah ismi bu manasıyla gözümüz önünde her an tecelli ederken maalesef insan ülfeti ve gafleti sebebiyle bu ismin tecellisinden gaflet etmekte ve adeta şu ayetin manasına muhatap: “Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, yüz çevirerek üzerinden geçerler.” (Yusuf 105) .

Kuran-ı Kerim’de Geçen El-Fettah Esması Ayetleri

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bir çok yerde Allahu Teala’nın en doğru şekilde, hak ile hüküm veren, kapıları açan, fetihler, başarılar ihsan eden anlamında geçen ilgili ayetler Türkçe Mealleri

Sebe Suresi 26. Ayet

De ki: “Rabbimiz bizi birarada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak (hüküm verecek).” Ve O; Fettah’tır (hak ile hükmeden) ve Âlim’dir (en iyi bilen).

Nisa Suresi 141. Ayet

Onlar sizi gözlüyorlar öyle ki, size Allah’tan bir fetih (zafer) olunca, “Biz sizinle beraber olmadık mı?” dediler. Ve şayet kâfirlerin zaferden bir nasibi oldu ise (o zaman da) “Biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size mü’minlerden (gelecek olana) mani olmadık mı?” dediler. Artık Allah, kıyâmet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kâfirlere, mü’minlere karşı asla bir yol açacak değildir.

Mâide Suresi 52. Ayet

Böylece, kalplerinde maraz (hastalık) bulunanların (yahudi ve hristiyanları dost edinip), “olaylar (tersine) dönerse, bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz.” diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah’ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki, böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

En’âm Suresi 61. Ayet

Ve O, kullarının üstünde kahhardır (kuvvet ve güç sahibidir). Ve üzerinize muhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, onu resûllerimiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etmezler.

A’râf Suresi 89. Ayet

“Allah’ın, bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimizin dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin (fatihlerin) en hayırlısısın.”

Enfâl Suresi 19. Ayet

Şâyet fetih istiyorsanız, işte size fetih (kerim olan orduya) gelmiştir. Ve şâyet vazgeçerseniz (harbetmekten, karşı gelmekten), artık o (vazgeçmeniz), sizin için daha hayırlıdır. Ve şâyet siz (harbe, inkâra) dönerseniz, Biz de döneriz. Ve grubunuz (cemaatiniz) (sayıca) çok olsa bile size bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, mü’minlerle beraberdir.

Şuarâ Suresi 118. Ayet

Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki (ve böylece) beni ve mü’minlerden benimle beraber olanları kurtar.

Secde Suresi 28. Ayet

Ve eğer siz sadık(lar)sanız, “Bu fetih ne zaman?” derler.

Secde Suresi 29. Ayet

De ki: “Fetih günü, kâfir olanlara (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlere) îmânları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez.”

Muhammed Suresi 27. Ayet

Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak?

Fetih Suresi 1. Ayet

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

Fetih Suresi 18. Ayet

Andolsun ki, o ağacın altında sana tâbî oldukları zaman Allah, mü’minlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekînet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti.

Fetih Suresi 27. Ayet

Andolsun ki, Allah Resûl’ünün rüya(sının), hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram’a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve (saçlarınız) kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka (daha önce) (size) yakın bir fetih nasip etti.

Hadîd Suresi 10. Ayet

Ve size ne oluyor ki, Allah’ın yolunda infâk etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten önce infâk eden ve savaşanlar, işte onlar, daha sonra (fetihten sonra) infâk eden ve savaşanlarla bir değildir, onlardan daha yüksek (azamî) derece sahibidirler. Ve Allah, hepsine hüsna’yı vaadetti. Ve Allah, yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır.

Saff Suresi 13. Ayet

Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Ve mü’minleri müjdele.

Nasr Suresi 1. Ayet

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman.

Cevşen 64. Bölüm

Cevşen 64. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Ya Gaffar
Ya Settar
Ya Kahhar
Ya Cebbar
Ya Sabbâr
Ya Rezzâk
Ya Allâm
Ya Fettâh
Ya Vehhâb
Ya Tevvâb

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emânü’l-emânü neccinâ mine’n-nâr

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor ve Sana yalvarıyorum;

  1. Ey günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan Gaffâr,
  2. Ey kullarının ayıp, çirkin, hata, kusur ve günahlarını çokça örten Settâr,
  3. Ey kullarına hâkimiyet ve kudretle galebe eden ve onları (isteseler de istemeseler de) irade ettiği cihete yöneltmekle, istediğini gibi yöneten Kahhâr,
  4. Ey her şeye boyun eğdiren, dilediğini zorla yaptıran Cebbâr,
  5. Ey isyanda ısrar eden kullarına ceza vermede acele etmeyen çok sabırlı ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr
  6. Ey yarattıklarına rızkı çok ve tekrar suretiyle veren Rezzâk,
  7. Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
  8. Ey her şeyi hikmetle açan ve adaletle hükmeden Fettâh,
  9. Ey her şeyi çok çok ve tekrar suretiyle lütuf ve ihsanda bulunan Vehhâb,
  10. Ey kullarının tevbelerini kabul eden Tevvâb,

64 – Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün