Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim Sureler

Kur'an-ı Kerim'deki Sırasına Göre Sûrelerin Listesi, Kuran-ı Kerim'de 114 surenin isimleri, surelerin sırası, kısaca anlamları

Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim kelime anlamı olarak; Kur’ân, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitap, Nur, Zikir ve Ümmü’l-kitap isimleriyle de bilinen “KELAMULLAH”tır.

Kur’an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e 23 yıllık bir süre içerisinde gönderilmiştir.

Kuran, toplam 114 sureden oluşur. 20 sayfaya bir cüz denir. Kur’an-ı Kerim toplam 30 cüzdür. Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de 114 sure bulunmaktadır.

Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan
cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme Mushaf adı verilir.

Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
yassı olan şeyler üzerine yazılırdı Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.

Yüce kitabımızı ilk olarak Hz Ebu Bekir zamanında Zeyd b Sabit tarafından Mushaf haline getirildi

Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav)’e Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı

Hz Muhammed (sav)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
Allah (cc)’ın kelamına Kur’an’ı Kerim denir.

Peygamber efendimiz (sav)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in
tamamı indirilmiştir.

Kur’an’ı Kerim’deki ilk sure Fatiha suresi 

Kur’an’ı Kerim’deki son sure Nas suresi 

Kuran’daki Surelerin Sırası ile İsimleri ve Anlamları

NO Sure Âyet Cüz Adının Anlamı İndiği Yer Harf sayısı İniş sırası Başındaki şifreli harf
1 Fatiha 7 1 Başlangıç Mekke 131 5
2 Bakara 286 1 Sığır Medine 25613 87 Elif Lam Mim
3 Âl-i İmrân 200 3 İmrân ailesi Medine 14605 89 Elif Lam Mim
4 Nisa 176 4 Kadınlar Medine 15937 92
5 Maide 120 6 Sofra Medine 11892 112
6 En’âm 165 7 Ehli hayvanlar Mekke 12418 55
7 A’raf 206 8 Yüksek yerler, yüksek mevkiler Mekke 14071 39 Elif Lam Mim Sad
8 Enfal 75 9 Savaş ganimetleri Medine 5299 88
9 Tevbe 129 10 Tövbe Medine 10873 113
10 Yunus 109 11 Peygamber Yunus Mekke 7425 51 Elif Lam Ra
11 Hud 123 11 Peygamber Hud Mekke 7633 52 Elif Lam Ra
12 Yusuf 111 12 Peygamber Yusuf Mekke 7125 53 Elif Lam Ra
13 Ra’d 43 13 Gök gürültüsü Medine 3450 96 Elif Lam Mim Ra
14 İbrahim 52 13 Peygamber İbrahim Mekke 3461 72 Elif Lam Ra
15 Hicr 99 14 Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Mekke 2797 54 Elif Lam Ra
16 Nahl 128 14 Bal arısı Mekke 7723 70
17 İsra 111 15 Geceleyin yürütmek Mekke 6480 50
18 Kehf 110 15 Mağara Mekke 6423 69
19 Meryem 98 16 Meryem Mekke 3835 44 Kaf Ha Ya Ayn Sad
20 Ta-Ha 135 16 Ta-Ha Mekke 5233 45 Ta ha
21 Enbiya 112 17 Peygamberler Mekke 4925 73
22 Hac 78 17 Hac Medine 5196 103
23 Mü’minun 118 18 Mü’minler Mekke 4354 74
24 Nur 64 18 Işık Medine 3875 102
25 Furkan 77 18 Hak ile batılı birbirinden ayıran Mekke 4034 42
26 Şu’ara 227 19 Şairler Mekke 5529 47 Ta Sin Mim
27 Neml 93 19 Karınca Mekke 4679 48 Ta Sin
28 Kasas 88 20 Kıssalar Mekke 5729 49 Ta Sin Mim
29 Ankebut 69 20 Örümcek Mekke 4200 85 Elif Lam Mim
30 Rum 60 21 Romalılar Mekke 3388 84 Elif Lam Mim
31 Lokman 34 21 Peygamber Lokman Mekke 2121 57 Elif Lam Mim
32 Secde 30 21 Secde Mekke 2176 75 Elif Lam Mim
33 Ahzab 73 21 Gruplar Medine 5087 90
34 Sebe’ 54 22 Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Mekke 3510 58
35 Fatır 45 22 Yaratan, yoktan var eden Mekke 3159 43
36 Yasin 83 22 Yasin Mekke 2982 41 Ya Sin
37 Saffat 182 23 Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar Mekke 3790 56
38 Sad 88 23 Sad Mekke 2926 38 Sad
39 Zümer 75 23 Zümreler, gruplar Mekke 4432 59
40 Mü’min 85 24 İnanan kimse Mekke 4956 60 Ha Mim
41 Fussilet 54 24 Genişçe açıklandı Mekke 2954 61 Ha Mim
42 Şura 53 25 Danışma Mekke 3431 62 Ha Mim

Ayn Sin Kaf

43 Zuhruf 89 25 Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati Mekke 3508 63 Ha Mim
44 Duhan 59 25 Duman Mekke 1439 64 Ha Mim
45 Casiye 37 25 Diz üstü çöken Mekke 2004 65 Ha Mim
46 Ahkaf 35 26 “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları. Mekke 2667 66 Ha Mim
47 Muhammed 38 26 Peygamber Muhammed Medine 2360 95
48 Fetih 29 26 Fetih Medine 2456 111
49 Hucurat 18 26 Odalar Medine 1493 106
50 Kaf 45 26 Kaf Mekke 1473 34 Kaf
51 Zariyat 60 26 Esip savuran rüzgârlar Mekke 1510 67
52 Tur 49 27 Musa’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı Mekke 1293 76
53 Necm 62 27 Yıldız Mekke 1405 23
54 Kamer 55 27 Ay Mekke 1438 37
55 Rahman 78 27 Allah’ın sıfatlarından biri Medine 1585 97
56 Vakı’a 96 27 Kıyamet Mekke 1692 46
57 Hadid 29 27 Demir Medine 2475 94
58 Mücadele 22 28 Münakaşa etmek, tartışmak Medine 1991 105
59 Haşr 24 28 Toplanmak Medine 1913 101
60 Mümtehine 13 28 İmtihan eden Medine 1519 91
61 Saf 14 28 Sıra, dizi Medine 939 109
62 Cum’a 11 28 Cuma günü Medine 979 110
63 Münafikun 11 28 Münafıklar Medine 1123 104
64 Teğabun 18 28 Aldanma Medine 1066 108
65 Talak 12 28 Boşamak Medine 1170 99
66 Tahrim 12 28 Haram kılmak Medine 1067 107
67 Mülk 30 29 Mülk Mekke 1316 77
68 Kalem 52 29 Kalem Mekke 1258 2 Nun
69 Hakka 52 29 Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet Mekke 1107 78
70 Me’aric 44 29 Yükselme yolları Mekke 947 79
71 Nuh 28 29 Peygamber Nuh Mekke 947 71
72 Cin 28 29 Cin Mekke 1089 40
73 Müzzemmil 20 29 Örtünüp bürünen Mekke 840 3
74 Müddesir 56 29 Örtünüp bürünen Mekke 1015 4
75 Kıyamet 40 29 Kıyamet Mekke 664 31
76 İnsan 31 29 İnsan Medine 1065 98
77 Mürselat 50 29 Gönderilenler Mekke 815 33
78 Nebe’ 40 30 Haber Mekke 766 80
79 Nazi’at 46 30 Ruhları çekip alan melekler Mekke 762 81
80 Abese 42 30 Yüzünü ekşitti Mekke 642 24
81 Tekvir 29 30 Dürmek Mekke 425 7
82 İnfitar 19 30 Yarılmak Mekke 326 82
83 Mutaffifin 36 30 Ölçüde ve tartıda hile yapan Mekke 740 86
84 İnşikak 25 30 Yarılmak Mekke 436 83
85 Büruc 22 30 Burçlar Mekke 459 27
86 Tarık 17 30 Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey Mekke 542 36
87 A’la 19 30 En yüce Mekke 293 8
88 Gaşiye 26 30 Kaplayıp büyüyen Mekke 378 68
89 Fecr 30 30 Tan yerinin ağarması (imsak) Mekke 573 10
90 Beled 20 30 Şehir, belde Mekke 335 35
91 Şems 15 30 Güneş Mekke 249 26
92 Leyl 21 30 Gece Mekke 312 9
93 Duha 11 30 Kuşluk vakti Mekke 164 11
94 İnşirah 8 30 Açılmak, genişlemek Mekke 102 12
95 Tin 8 30 İncir Mekke 156 28
96 Âlak 19 30 Kan pıhtısı Mekke 281 1
97 Kadir 5 30 Kadr, azamet ve şeref demektir. Mekke 112 25
98 Beyyine 8 30 Apaçık delil Medine 394 100
99 Zilzal 8 30 Sarsıntı, deprem Medine 176 93
100 Adiyat 11 30 Hızlı koşan atlar Mekke 164 14
101 Kari’a 11 30 Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey Mekke 158 30
102 Tekasür 8 30 Mal, mülk ve çoluk çocuğun

çokluğuyla övünmek || Mekke

122 16
103 Asr 3 30 Çağ, ikindi vakti, uzun zaman Mekke 71 13
104 Hümeze 9 30 İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse Mekke 149 32
105 Fil 5 30 Fil Mekke 107 19
106 Kureyş 4 30 Hz.Muhammed’in (Sav) mensup olduğu kabilenin adı. Mekke 73 29
107 Ma’un 7 30 Yardım ve zekât Mekke 139 17
108 Kevser 3 30 Çok hayır, bereket Mekke 42 15
109 Kâfirun 6 30 İnkârcılar Mekke 126 18
110 Nasr 3 30 Yardım Medine 70 114
111 Tebbet 5 30 Kurusun, kahrolsun Mekke 81 6
112 İhlas 4 30 Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak Mekke 47 22
113 Felak 5 30 Sabah aydınlığı Mekke 85 20
114 Nas 6 30 İnsanlar Mekke 74 21

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir