Esmaül Hüsna

El Kayyûm Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Kayyûm Esması anlamı, El-Kayyûm ne demek? Allahu Teala'nın El-Kayyûm ismi Faziletleri ve Faydaları

El-Kayyûm Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Kayyûm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir? ya Kayyûm esması kaç kez okunmalı? Kayyûm esması nasıl çekilir ve nasıl okunur?

El-Kayyûm

Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan, Zatı ile kaim olan, ezeli ve ebedi, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını karşılayan, üstlenen anlamlarına gelmektedir.

El-Kayyum isminin ebced değeri ve zikir adedi 156 adettir. Zikir saati Müşteri, Zikir günü Perşembe’dir.

El Kayyum Anlamı

Allahu Teala her şeyin mukadder olan vaktine kadar durması için sebeplerini ihsan edendir. Onun için her şey Hakk ile kâimdir.

O’nun ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. O’nun dışında her şey O’na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan ve koruyan yalnız O’dur. O’nun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu Allahu Teala’nın büyük ve mükemmel gücünün göstergesidir.

Tecellisi

Bu kâinatın sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allahu Teala Kayyum’dur. Yani varlığı başka bir sebebe bağlı olmayandır, kendi zatıyla var olandır. Daimdir, devamlı ve süreklidir, sonsuzdur, bâkidir. Bütün varlıklar onunla kaimdir, devam eder ve vücudda kalır, beka bulur. Eğer kâinattan bir dakikacık olsun Kayyumiyet bağı kesilse, kâinat mahvolur, yok olur.

Gökleri ve yeri bir nizam ve düzen içerisinde tutan, bütün mahlukatı ayakta tutan, varlığını devam ve idare ettiren Kayyum olan Allahu Teala’dır.

Allahu Teala El Kayyum ismi ile ;

 • Varlığı ve bekası kendi zâtından olandır.
 • Zeval bulmayıp devamlı kaim olan, Kayyûm, sonu olmayan ve varlığı daim olandır.
 • Her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren yalnız O’dur.
 • Yaratıklarını koruyup idare eden, işlerini düzenleyendir.
 • Kayyûm, iyi ya da kötü yaptıklarının karşılığını vermek için her canlının başında duran ve onu gözetleyendir. O, her şeyi bilir ve hiçbir şey O’na gizli kalmaz.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah’ın, Hayy ve Kayyum olduğu birlikte zikredilmektedir.

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, Hayy ve Kayyum olandır.” (Âl-i İmrân Sûresi, 2)

“Allah, O’ndan başka ilâh yoktur; O, Hayy ve Kayyûm’dur.” (Bakara Suresi 255)

Ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı: 156
Zikir günü: Perşembe
Zikir saati:  Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

El Kayyum isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

“Ya Kayyum” ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimsenin bütün işleri müşkilatsız ve zahmetsiz olarak görülür. Allah’ın izniyle her teşebbüs ettiği şeyde muvaffakiyet hâsıl olur.

“Ya Kayyum” ism-i şerifini her gün en az 16 defa okuyan kimse unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetlenir, ezber gücü artar, kalbi nurlanır.

Ya Kayyum ism-i şerifini her gün 156 defa okumayı âdet edinen kimsenin rızık genişliği artar. Düşmanları önünde üstün gelir ve galip gelir. Allah’ın izniyle ilahi yardımlara mazhar olur.

Her gün en az 40 defa “Ya Hayyu ya Kayyum la ilâhe illa ente” zikrini okuyan kimsenin kalbi nurlanır, manevi olarak huzur ve itminan bulur.

Uykusu ağır olan, çok uyumaktan şikâyet eden kimsenin başının üzerine “Elif Lam Mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum” okunursa Allah’ın izniyle çok uyumaktan ve gafletten kurtulur.

El Kayyum esmasının zikrine her gün 780 defa devam eden kimse, her teşebbüs ettiği işte başarılı olur. Her yer de ve herkes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.

5 vakit namazdan sonra 156 defa “Ya Kayyûm celle celâlühû” zikrine devam eden kimse hiçbir zaman geçim ve rızık sıkıntısı çekmez, Allah’ın izniyle her zorluğun üstesinden gelir. Herkes tarafından sevilir.

5 vakit namazdan sonra 870 defa “Ya Hayyu Ya Kayyûm” zikrine devam eden kimsenin ilmi artar.

Haklı davasında güçlükle, zorlukla karşılaşan kimse her gün 1604 defa “Ya Kayyûm” ism-i şerifini okumaya devam ederse Allah’ın izniyle zorlukları kolaylaşır, haksızlığa uğramaktan kurtulur, istediği muradı hasıl olur.

“Ya Hayyu Ya Kayyum” ism-i şeriflerinin kalpleri kendine sevdirme, bağlama, aradaki sevgiyi devamlı ve güçlü kılma gibi büyük havassı vardır.

Bir askerin sancağı ya da bayrağı üzerinde “Ya Hayyu Ya Kayyum” yazısı bulunursa o bayrağı veya sancağı taşıyan asker Allah’ın izniyle düşmana galip gelir. Mensur ve muzaffer olur.

Risale-i Nur’da El Kayyum

Otuzuncu Lem’a  / Altıncı Nükte  / İkinci Şua

İKİNCİ ŞUA

İki meseledir.

BİRİNCİ MESELE:

İsm-i Kayyûmun bir cilve-i âzamına işaret eden

لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ 1    مَا مِنْ دَۤابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا  2

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ  3

 1. “Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz, gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman Ona ârız olamaz.” (Bakara Sûresi, 255)
 2. “Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın.” (Hûd Sûresi 56)
 3. “Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir.” (Zümer Sûresi 63)

gibi âyetlerin işaret ettiği hakikat-i âzamın bir veçhi şudur ki:

Şu kâinattaki ecrâm-ı semâviyenin kıyamları, devamları, bekâları, sırr-ı kayyûmiyetle bağlıdır. Eğer o cilve-i kayyûmiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı küre-i arzdan bin defa büyük milyonlarla küreler, feza-yı gayr-ı mütenâhi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler.

Nasıl ki, meselâ havada, tayyareler yerinde binler muhteşem kasırları kemâl-i intizamla durdurup seyahat ettiren bir zâtın kayyûmiyet iktidarı, o havadaki sarayların sebat ve nizam ve devamlarıyla ölçülür.

Öyle de, o Zât-ı Kayyûm-u Zülcelâlin madde-i esiriye içinde hadsiz ecrâm-ı semâviyeye nihayet derecede intizam ve mizan içinde sırr-ı kayyûmiyetle bir kıyam, bir bekâ, bir devam vererek, bazısı küre-i arzdan bin ve bir kısmı bir milyon defa büyük milyonlarla azîm küreleri direksiz, istinatsız, boşlukta durdurmakla beraber, herbirini bir vazifeyle tavzif edip gayet muhteşem bir ordu şeklinde, emr-i كُنْ فَيَكُونُ  ‘dan gelen fermanlara kemâl-i inkıyadla itaat ettirmesi, ism-i Kayyûmun âzamî cilvesine bir ölçü olduğu gibi, herbir mevcudun zerreleri dahi, yıldızlar gibi, sırr-ı kayyûmiyetle kaim ve o sır ile bekà ve devam ediyorlar.

Evet, bir zîhayatın cesedindeki zerrelerin herbir âzâya mahsus bir heyetle küme küme toplanıp dağılmadıkları ve sel gibi akan unsurların fırtınaları içinde vaziyetlerini muhafaza edip dağılmamaları ve muntazaman durmaları, bilbedâhe, kendi kendilerinden olmayıp, belki sırr-ı kayyûmiyetle olduğundan, herbir ceset muntazam bir tabur, herbir nevi muntazam bir ordu hükmünde olarak, bütün zîhayat ve mürekkebâtın zemin yüzünde ve yıldızların feza âleminde durmaları ve gezmeleri gibi, bu zerreler dahi hadsiz dilleriyle sırr-ı kayyûmiyeti ilân ederler.

El Kayyum  ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Kayyum Esması ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi 255. Ayet (Ayetel Kürsi): Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Anlamı: Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun iminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

Âli İmran Suresi 2. Ayet: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

Anlamı: Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

Tevbe Suresi 36. Ayet: İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşera şehren fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti vel arda minhâ erbeatun hurum(hurumun) zâliked dînul kayyimu fe lâ tazlimû fîhinne enfusekum ve kâtilûl muşrikîne kâffeten kemâ yukâtilûnekum kâffeh(kâffeten), va’lemû ennallâhe meal muttekîn(muttekîne).

Anlamı: Muhakkak ki; Allah’ın kitabında (ifade edildiği üzere) ayların adedi, Allah’ın indinde semaların (göklerin) ve yerin yaratıldığı gün (zaman) 12’dir (12 olarak dizayn edilmiştir). Onlardan dördü haram (aylar)dır. Bu (dîn), kayyum olan dîndir. Artık onların içinde (o aylarda) nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki, muhakkak Allah, takva sahipleri ile beraberdir.

Yusuf Suresi 40. Ayet: Mâ ta’budûne min dûnihî illâ esmâen semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu bihâ min sultân(sultânin), inil hukmu illâ lillâh(lillâhi), emere ellâ ta’budû illâ iyyâhu, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Anlamı: Sizin O’ndan başka taptıklarınız, Allah’ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz (putlardan) başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah’a aittir. Sizin O’ndan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum (Âdem (a.s)’dan kıyâmete kadar devam edecek olan) dîndir. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

Kehf Suresi 2. Ayet: Kayyimen li yunzira be’sen şedîden min ledunhu ve yubeşşirel mu’minînellezîne ya’melûnes sâlihâti enne lehum ecren hasenâ(hasenen).

Anlamı: (Kur’ân-ı Kerim), kayyum (kıyâmete kadar devam edecek) olarak, katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan mü’minlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için (indirildi).

Tâhâ Suresi 111. Ayet: Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm(kayyûmi), ve kad hâbe men hamele zulmâ(zulmen).

Anlamı: Hayy ve Kayyum olan (Allah)’a vechler (herkes), boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba (cehennemlik) oldular.

Rum Suresi 30. Ayet: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Anlamı: Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.

Rûm Suresi 43. Ayet: Fe ekim vecheke lid dînil kayyimi min kabli en ye’tiye yevmun lâ meradde lehu minallâhi yevme izin yassaddeûn(yassaddeûne).

Anlamı: Öyleyse Allah’ın onu geri döndürmeyeceği o gün (kıyâmet günü) gelmeden önce vechini, kayyum (ezelden ebede kadar devam edecek) olan dîn için ikame et (kıyamda tut). İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar.

Beyyine Suresi 5. Ayet: Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeti.

Anlamı: Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.

Cevşen 56. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Afüvv
Yâ Gafûr
Yâ Vedûd
Yâ Şekûr
Yâ Sabûr
Yâ Rauf
Yâ Atûf
Yâ Kuddûs
Yâ Hayy
Yâ Kayyûm

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l emânü ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
 2. Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr,
 3. Ey çok sevilen ve Kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven Vedûd,
 4. Ey kullarının az amellerine karşı çok mükâfat veren Şekûr,
 5. Ey günahkârlara ve âsilere cezâ vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren Sabûr,
 6. Ey çok şefkat sahibi Raûf,
 7. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Atûf,
 8. Ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pâk olan Kuddûs,
 9. Ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan Hayy,
 10. Ey varlığı Kendinden olan, bulunduğu hâl üzere dâim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Kayyûm,

56-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün