DualarEsmaül Hüsna

Düşmana Karşı Okunacak Dualar ve Esmalar

Düşmanın şerrinden kurtulmak için düşmanı korkutan tesirli dua ve esmalar, düşman çatlatan dua, düşmana bela veren dua, düşmana galip gelmek için dua, düşmanın hilesini bozmak için dua ve esmaları yazımızda derledik.

Düşmanı etkisiz hale getirmek için dua, düşmanın belasını bulması için dua, düşmanı yenme duası, Zalim ve zulmeden kimseye karşı okunacak dua ve esmalar, kötü insanlara karşı, kötülük düşünenlere karşı okunacak dualar, zalimin zulmüne karşı okunacak tesirli dualar ve Allah’ın isimleri Esmaül Hüsna

Düşmana ve Zalime Karşı Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Esmalar

Zalim ve kötü insanlara karşı okunacak Cenab-ı Allah’ın isimleri. Her bir ismi tek başına okuyabileceğiniz gibi en az üçer kere tekrar ederek de okuyabilirsiniz.

Yâ Mucib,

Yâ Mümin,

Yâ Muheymin,

Yâ Gaffar,

Yâ Hasib,

Yâ Âhir,

Yâ Hafid,

Yâ Habir,

Yâ Kabid,

Yâ Muzill,

Yâ Müntekim,

Yâ Mümit,

Yâ Vekil,

Yâ Vâhid

Yâ Bâis

Yâ Muktedir,

Yâ Darr,

Yâ Aziz,

Yâ Cebbar,

Yâ Kahhar,

Yâ Mukaddim,

Yâ Muahhir,

Yâ Mucib

Esmalarını istediğiniz zaman ve yerde istediğiniz miktarda zikredebilirsiniz. Boş vakitlerinizde otururken, yürürken, yatarken dilediğiniz miktarda esmaül hüsna isimleri ile meşgul olarak sayı sınırı olmadan okuyabilirsiniz

Esmaların başında ve sonunda Ya Mucib ism-i şerifi zikredilir. Dualarınızı tamamladıktan sonra Ya Mucib ism-i şerifini de en az üç kere okuyarak ve şefaatçi yaparak duanızı tamamlarsanız Allah’ın izniyle dualarınız çabuk kabul olur, Allahu Teala dualara hemen icabet eder.

Dua ve zikirler bittikten sonra en az 3 kere Peygamber Efendimiz’e salavat getirerek şefaat isteyerek duamızı bitiriyoruz.

“Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed”

Esmaül Hüsna Anlamları

Yâ Mucîb (Zikir Adedi: 55) – Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden

Yâ Mümin (Zikir Adedi: 137) – Kullarına emniyet veren.

Yâ Muheymin (Zikir Adedi: 145) – Bütün varlıkları gözetleyen, koruyan, ilmi ve kontrolü altında tutan, himaye eden, şahit, emin ve hâkim olan.

Yâ Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan

Yâ Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan

Yâ Âhir (Zikir Adedi: 801) – Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan

Yâ Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren

Yâ Habîr (Zikir Adedi: 812) – Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

Yâ Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan

Yâ Muzill (Zikir Adedi: 770) – Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden

Yâ Müntekim (Zikir Adedi: 630) – Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren

Yâ Mumît (Zikir Adedi: 490) – Tüm canlı mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren

Yâ Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden

Ya Vâhid (Zikir Adedi: 19-3.669) – Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan

Ya Bâis (Zikir Adedi: 573) – Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran

Ya Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden

Ya Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan, sıkan, daraltan

Ya Aziz (Zikir Adedi: 94) – İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan

Ya Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan

Ya Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan

Ya Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan

Ya Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan

Yâ Mucîb (Zikir Adedi: 55) – Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden

11 İsm-i Şerif ile Yapılan Korunma Duası

Allah, Hu, Melik’ün, Semi’un, Kadir’ün, Kerim’ün, Halim’ün, Latif’ün, Alim’ün, Muin’ün, Sadık’un

Evliyaullah bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişinin hasmına galip geleceğine ve ondan ancak hayır göreceğini söylemişlerdir.

Hasbunallahu ve ni’mel vekîl”

Sıkıntılardan kurtulmak için, elem-keder, dert-bela, düşman şerrinden kurtulmak, haksız yere zulüm ve tecavüze uğrayan için her boş vakitte, gece-gündüz devamlı olarak özellikle ise Cuma gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç defa

“Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullahel aziym ellezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve etûbu ileyhi” dedikten sonra 409 defa Hasbunallahu ve ni’mel vekîl” derse Allah’ın izni ile o zulüm ve tecavüzden kurtulur.

Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.” dedi de o yakıcı ateş kendisine “soğuk ve selametli” oldu. (Bu sözü ilk söyleyen Hz. İbrahim (AS) dır.)


Düşmana ve zalim kişilere karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunacak duâ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz,

Yâ Allah, Yâ Karîb (yakın olan), ey işiten, ey duâlara icâbet eden, ey hesâbı çabuk gören, ey Cebbâr, ey Mütekebbir, yâ Kahhâr ve ey yakalaması şiddetli olan.

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir, bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esîr yap!

Allah’ım, Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helâk eyle, onları sevgili kullarına fedâ eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belâlara uğrat.

Allah’ım, birliklerini toz duman et. Allah’ım, topluluklarını dağıt. Allah’ım, sayılarını azalt. Allah’ım, keskinliklerini körelt. Allah’ım, belâları üzerlerine yağdır. Allah’ım, onlara azâbını ulaştır, ellerini bağla, kalblerini tut ve onları emellerine ulaştırma.

Allah’ım, nebîlerine, rasullerine ve dostlarına yardım ederek düşmanlarını darma dağın ettiğin gibi onları da paramparça eyle.

Allah’ım, düşmanlarına karşı sevgili kullarının öcünü aldığın gibi bizim de öcümüzü al.

Allah’ım, bize karşı düşmanlara imkân verme, günahlarımız sebebiyle onları üzerimize musallat etme.

Hâ-mîm, Hâ-mîm, Hâ-mîm, Hâ-mîm, Hâ-mîm, Hâ-mîm, Hâ-mîm (7 defa)

İş kızıştı ve yardım geldi, artık onlar bize karşı yardım göremezler. Hâ-mîm Ayn-sîn-kâf, korktuğumuz şeylerden himâyemizdir.

Allah’ım, gaflete düşürülmenin şerrinden bizi koru, bizi belâların mahalli eyleme!

Allah’ım, emellerimizi ve ümidlerimizi bize lütfeyle gerçekleştir.

Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû!

Ey fazlı sâyesinde istediğimiz, Sen’den duâlarımızı âcilen kabul etmeni istiyoruz. Âcilen istiyoruz. Allah’ım âcilen.

İlâhî, bize icâbet eyle!

Ey efendimiz Nûh –aleyhisselâm-’a icâbet eden,

Ey efendimiz Eyyûb –aleyhisselâm-’dan sıkıntıları gideren,

Ey efendimiz Zekeriyâ –aleyhisselâm-’ın duâsına icâbet eden,

Ey efendimiz Yûnus bin Mettâ –aleyhisselâm-’ın tesbihini kabul eden,

bu kabul olan duâların esrârı hürmetine yaptığımız duâları bizden kabul etmeni ve istediğimiz şeyleri vermeni taleb ediyoruz.

Üç defâ:

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.” (el-Enbiyâ, 87) diyen mü’min kullarına ettiğin vaadini bizim için gerçekleştir, yerine getir.

Hasbunallahu ve ni’mel vekîl

ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah en büyüktür, Allah’ın kılıcı onları kesecektir. Allah velî olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın yardımıyladır.

Kaynak: Dualar ve Zikirler – Mahmud Sami Ramazanoğlu

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu