Namaz

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sureler Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti) Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yatsı namazlarından sonra, mihrâbiye olarak okunan “Amenerrasûlü”dür. 

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sure ve dualar, Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti), Tebareke (Mülk) Süresi Arapça Okunuşu ve Diyanet Meali

Yatsı Namazından sonra okunan sure ve dualar

Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti)

Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yatsı namazlarından sonra, mihrâbiye olarak okunan “Amenerrasûlü”dür. Yatsı namazından sonra Bakara suresinin son iki ayetini okumakta çok büyük sevap vardır.

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir.

Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

“Bakara sûresinin sonundaki iki ayet-i kerime’yi, kim geceleyin yatmadan önce okursa, ona mükâfat olarak yeter” buyurmuştur. (Buhari, Mağazi:9, No:3786, 4/1472)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) : “Her kim Ayetle”l-Kürsi”yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah”u Teala ona yardım eder.” buyurmuştur. (Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/11)

Hanefî fıkıh âlimi ve tarihçi Bedreddin Ayni‘ye göre “Amenerrasulü” okumak ibadet ve zikir yerine geçer. O gece gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytan şerrinden korur.

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dualar, Sureler

Bakara Suresinin son iki ayeti – Amenerrasulü Arapça 

Amenerrasulu Arapça

 

Amenerrasulü Arapça Okunuşu

Bakara 285. Ayet Arapça OkunuşuAmenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).

Bakara 286. Ayet Arapça Okunuşu: Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

Amenerrasulü Türkçe Meali

Bakara 285. Ayet Meali: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Bakara 286. Ayet Meali: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Tebareke (Mülk) Süresi

Yatsı Namazından sonra okunması oldukça sevaplı bir diğer sure ise Mülk Suresi’dir.

Mülk Suresi Hakkında Peygamber Efendimizden Rivayet edilen Hadisler

Câbir (ra)’den şöyle rivâyet edilmiştir: “Peygamber Efendimiz (sas) Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 9)

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sas) buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerim’de otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır. Bu sûre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah(c.c.)’ın onu affetmesini sağlar. Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihi’l-Mülk’tür.”

Tirmizî’de, İbnu Abbas (ra) Resûlullah’ın (sas) şöyle dediğini belirtir:

“Bu sûre (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî, Sevab-ül Kur’an-9)

Âlûsî der ki: “Bu sûrenin fazîleti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sûrenin her gece okunmasının mendub olduğu söylenmiştir. Ben de temyiz yaşından beri bu sûreyi okumaya devam ediyorum. Beni buna muvaffak kılan Allah(c.c.)’a hamd eder, bundan böyle de yardım ve kabulünü dilerim.” (Âlûsî, Rûhu’l-Meânî).

Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 

Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 1. Sayfa
Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 2. Sayfa
Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 3. Sayfa

Tebareke (Mülk) Süresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Tebareke (Mülk) Suresi 1. Ayet: Tebarekellezi biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
Tebareke (Mülk) Suresi 2. Ayet: Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
Tebareke (Mülk) Suresi 3. Ayet: Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin.
Tebareke (Mülk) Suresi 4. Ayet: Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
Tebareke (Mülk) Suresi 5. Ayet: Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri.

Tebareke (Mülk) Suresi 6. Ayet: Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
Tebareke (Mülk) Suresi 7. Ayet: İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru.
Tebareke (Mülk) Suresi 8. Ayet: Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.
Tebareke (Mülk) Suresi 9. Ayet: Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
Tebareke (Mülk) Suresi 10. Ayet: Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.

Tebareke (Mülk) Suresi 11. Ayet: Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri.
Tebareke (Mülk) Suresi 12. Ayet: İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
Tebareke (Mülk) Suresi 13. Ayet: Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri.
Tebareke (Mülk) Suresi 14. Ayet: Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
Tebareke (Mülk) Suresi 15. Ayet: Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.

Tebareke (Mülk) Suresi 16. Ayet: Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru.
Tebareke (Mülk) Suresi 17. Ayet: Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.
Tebareke (Mülk) Suresi 18. Ayet: Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
Tebareke (Mülk) Suresi 19. Ayet: Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun.
Tebareke (Mülk) Suresi 20. Ayet: Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.

Tebareke (Mülk) Suresi 21. Ayet: Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.
Tebareke (Mülk) Suresi 22. Ayet: Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.
Tebareke (Mülk) Suresi 23. Ayet: Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
Tebareke (Mülk) Suresi 24. Ayet: Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
Tebareke (Mülk) Suresi 25. Ayet: Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne.

Tebareke (Mülk) Suresi 26. Ayet: Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
Tebareke (Mülk) Suresi 27. Ayet: Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
Tebareke (Mülk) Suresi 28. Ayet: Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.
Tebareke (Mülk) Suresi 29. Ayet: Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
Tebareke (Mülk) Suresi 30. Ayet: Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin.

Tebareke (Mülk) Süresi Türkçe Meali

Mülk Suresi 1. Ayet: Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Mülk Suresi 2. Ayet: O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Mülk Suresi 3. Ayet: O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
Mülk Suresi 4. Ayet: Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.
Mülk Suresi 5. Ayet: Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Mülk Suresi 6. Ayet: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Mülk Suresi 7. Ayet: Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler.
Mülk Suresi 8. Ayet: Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar.
Mülk Suresi 9. Ayet: Onlar da şöyle derler: “Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz’ demiştik.”
Mülk Suresi 10. Ayet:

Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık.”

Mülk Suresi 11. Ayet: İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah’ın rahmetinden uzak olsun!
Mülk Suresi 12. Ayet: Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
Mülk Suresi 13. Ayet: Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
Mülk Suresi 14. Ayet: Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Mülk Suresi 15. Ayet: O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.

Mülk Suresi 16. Ayet: Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.
Mülk Suresi 17. Ayet: Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!
Mülk Suresi 18. Ayet: Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!?
Mülk Suresi 19. Ayet: Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.
Mülk Suresi 20. Ayet: Yahut Rahmân’dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler.

Mülk Suresi 21. Ayet: Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
Mülk Suresi 22. Ayet: Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
Mülk Suresi 23. Ayet: De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
Mülk Suresi 24. Ayet: De ki: “O, Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.”
Mülk Suresi 25. Ayet: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.

Mülk Suresi 26. Ayet: De ki: “O bilgi, ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
Mülk Suresi 27. Ayet: Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, “İşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir” denir.
Mülk Suresi 28. Ayet: De ki: “Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?”
Mülk Suresi 29. Ayet: De ki: “O, Rahmân’dır. O’na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!”
Mülk Suresi 30. Ayet: De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?”

 

İlgili Diğer Konular

Nükteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
DMCA.com Protection Status