Dualar

Salavat-ı Fâtih – 120.000 Salavat’a Denk Salavat

120 bin salavata denk olan Salavat-ı Fâtih nedir ve nasıl okunur? Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı. Salatül Fâtih Sigası fazileti

Muhammed el-Bekri’den rivayet 120 bin salavata denk Salavat-ı Fâtih anlamı nedir ve nasıl okunur? Arapça-Türkçe okunuşu Salatül Fâtih Sigası duası, sırları, fazileti ve hikmetleri

Salavatı Fatih Nedir?

Muhammed el-Bekri‘ye ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Peygamberimiz (s.a.v)‘in mana âlemindeki beyanına göre ömründe bir kere dahi İhlâsla Ömründe bu salavatı okuyan cehenneme girmez. Cehenneme girmesi mukadder olana nasip edilmez. 

Muhammed el-Bekri Hazretleri, Hazreti Ebubekir (ra)’ın torunudur.

Mağrib yani Fas’daki seyitlerden bir velinin nakline göre bu salat Allah-u Te’ala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri‘ye indirilmiştir. Salavatı Fetih olarak bilinen bu salavatın bir defa okunması 6 kere Kur’an-ı Kerim’in hatmine denktir.

Bir rivayete göre 10.000 salavat, bir rivayet 600.000 salavat okumaya denktir.

Bu Salavata 40 gün devam edene Allah-u Te’ala bütün günahlarından tevbe nasip eder. Her kim bu salavatı  perşembe, cuma veya pazartesi gecesi 1000 defa okursa Peygamberimiz (s.a.v) ile uyanıkken görüşür.

“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” (Tirmizî)

Salavat-ı Fâtih

Arapça Okunuşu:
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym

Türkçe Anlamı:
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Salavatı Fatih Açıklaması – Cübbeli Ahmet Hoca

Salavat-ı Fâtih Fazileti ve Mucizesi

1000 defa “Ya Latif” zikrinin ardından 100 defa Salavat-ı Fatih okunduktan sonra edilen tüm dualar kabul buyurulur.

Muhammed el-Bekri‘ye ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Peygamberimiz (s.a.v)‘in mana alemindeki beyanına göre ömründe bir kere dahi bu salavatı okuyan cehenneme girmez. (Cehenneme girmesi mukadder olana nasip edilmez.)

Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allah-u Te’ala tarafından bir sahife ile bu zata indirilmiştir.

Bu salavatın bir defa okunması 6 kere Kur’an- ı Kerim’in hatmine denktir.

Bir rivayete göre 10.000 salavat, bir rivayet 600.000 Salavat okumaya denktir.

Bu Salavata 40 gün devam edene Allah-u Te’ala bütün günahlarından tevbe nasip eder. Her kim bu salavatı  perşembe, cuma veya pazartesi gecesi 1000 defa okursa Peygamberimiz (s.a.v) ile uyanıkken görüşür.

Salavatı Fatih Arapça Okunuşu

Salavatı fetih

SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASI

Allahümme Salli’Ala Seyyidina Muhammedi’nil Fatihi limâ Uğlika vel Hatimi limâ Sebeka Nasırıl Hakkı Bil Hakkı vel Hadi İla Sıratikel Müstakim ve ‘Ala Alihi Hakk’ın Kadrihi ve Mikdarihil Azim.

ANLAMI

“Ey Allâh-ım! Bütün kilitlenmişleri açan, bütün geçmiş (peygamber)leri sonlandıran, hak (din olan İslâm)a, Hakk (Te῾âlâ’nın emri) ile yardım eden ve Senin dosdoğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed (sallallâhu aleyh-i ve sellem)’e, O’nun âl’ine ve ashâbına, O’nun gerçek kadrinin ve büyük şânının miktârınca salât-ü selâm eyle!”
-ÂMİN.

Salavatı Fetih Sırları, Fazileti ve Hikmetleri

1-Bu salavat-ı şerife okuyan kimseyi cehennem ateşinden korur.

2- Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir, günahları bağışlanır

3- Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.

4- Her gün 100 defa okumayı vird edinenin kalp gözü açılır.

5- Bir defe okuyan insin, cinin, meleklerin okumuş olduğu bütün zikir, tesbih ve duaları okumuş gibi ecre nail olur bütün savaşlara katılmış mücahidinin faziletini ihraz eder.

6- Kişinin maksadına, isteklerine ulaşması için bir iksirdir.

7- Bu salavat-ı şerife öyle bir hazinedir ki, ecir ve mükafatını, esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler yazamazlardı.

8- Günde 10 defa okumak sırlı bir hazinedir.100 defa okumak kalp gözünü açar ve cenneti alada dereceleri çok yüksek olur.

9- Salavat-ı Fâtih Lafzı Altı yüzbin salavat ve 6 Hatime Eşittir. Salâtü’l Fatih Siğası, başka bir rivayette ise 120,000 salavat-ı şerife gücünde olduğu mana âleminde Peygamberimiz (S.A.V.) tarafından bildirilmiştir.

Kutub Muhammed el-Bekri Hazretleri naklediyor

10- Salâtü’l Fatih Siğası sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hazretleri demiştir ki: “Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah’ın huzurunda beni yakalasın.”

Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Kuddise Sırruhu Hazretleri’nden sonra “benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir.” diyebilmiş ikinci zattır.

Bir keresinde kendisi Resulullah’ın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona : ”Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın” diye hitab etmiştir. İmam Şa’rani, Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh ve meth etmişlerdir.
(es-Savi, el-Esraru’r-Rabbaniyye,sh.45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalü’s Salevat, Salat no- 50, sh-89-96)

11- Salâtü’l Fatih Siğası 600 Bin (Başka bir rivayette 120 bin) salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.

Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
Cevaben;
“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

12- Ömür boyu günde bir defa salavatı fatihi okuyanlar imanla ölürler. Diğer rivayette de illa evliya olmadıkça ölmezler (Kitabürramah sayfa 93 – 176)

13- 600 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.

14- Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya Pazartesi gecesi 1000 defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde görüşür. Ancak bu salavat dört rek’at namazın ardından okunmalıdır.

Salavat-ı Fatih Namazı

Bu namazın birinci rekatında üç kere Kadir suresi, ikinci rekatında üç kere Zelzele süresi, üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi, dördüncü rekatındada üçer kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) okunmalıdır.

15- Bu salavata kırk gün devam eden kimseye Allahü Teala bütün günahlarından tevbe nasib eder.

16- Mağrib yani Fas’daki seyitlerden bir velinin nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuran-ı Kerimin hatmine denktir.

17- Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed-el Bekri (k.s.) Hazretleri’ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana âlemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez.

18- Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. Cehenneme girmesi mukadder olana okumak nasip edilmez veya sadece cennetliklere okumak nasip edilir.

19- 1000 defa “Ya Latif” zikrinin ardından 100 defa Salavat-ı Fatih Siğası okunduktan sonra edilen tüm dualar kabul buyurulur.

20- Açılması gereken, çözülmesi gereken bütün problemler ve sıkıntıları açan bütün kapıları açan bir Salavattır.

21- Her gün 100 defa okumayı vird edinenin kalp gözü açılır.

22- Bu salavat-ı şerife öyle bir hazinedir ki, ecir ve mükafatını, esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler yazamazlardı.

23- Salavat-ı Fatih Siğası kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir.

24- Bu salavatı bir defa okuyanın cümle günahlarına keffaret olup şu kainatın içinde yapılan her ne kadar büyük küçük çekilen tesbihatlar varsa cümlesinin altı bin (6000) katına muadil olur. (Kitabürrahman: s.171)

25- Bu Salavat-ı Fatih’in sevabını yazan melekler on adet okunduktan sonra sevabını Allahü Teala’ya bırakırlar. Bundan sonrası sırdır. (Kaynak: Cevahir’ul Maani -Dürretül Hadika c.4 s.25)

400 Hac Kıymetinde

26- Bu salavatı şerif için Peygamber efendimiz (s.a.v) sorulduğunda cevabı şöyle olmuştur.

“O altı yüz bin nimeti çağıran bir salavatdır. 400 (Dört yüz) hac değerindedir.”

Daha sonra şöyle devam etmiştir;

“Kim bu salavatı şerifi okuyup dua ederse bir kez, o şimdiye kadar bütün cinlerin, insanlar ve melekler tarafından, evrende sunulan her nimeti çağırır. Alacağı ödül çok büyüktür. Altı yüz bin nimet, zamanın başlangıcından itibaren.”

27- Bu salavat yüce Allah’ın gözünde çok büyük önem taşımaktadır. Okuyanın üzerine barış, bereket ve Allah’ın rahmeti ve esenliği onun üzerine olur. 70.000 Delailül hayrat okumaya denktir. 600.000 nimeti çağırır.

SALAVATI FATİH (600.000 SALAVAT GÜCÜNDE)

Salavat ile İlgili Hadisler

Dua perdelidir. Bana salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur. [Taberani]

Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salât-ü selam getirsin! [İbni Sünni]

Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir. [Nesai]

Sabah akşam on defa salevat getirene Kıyamette şefaat ederim. [Taberanî]

Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın! [İ.Neccar]

Cebrail aleyhisselam, bana dedi ki: Ya Resulallah, senin ismin anılınca, sana salavat getirmeyen azabı hak eder, Cehenneme gider. [İ. Ahmed]

Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât getirir. [İ. Ahmed]

Allah’ı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir. [İ.Ahmed]

Cuma günleri bana 80 salavat okuyanın 80 yıllık günahı affolur. [Şir’a]

Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehidlerle beraber olur. [Taberani]

Günde bin salavat okuyan, Cennetteki yerini görmeden ölmez. [İbni Şahin]

Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir. [Nesai]

Salavat sizin için zekattır. (I.Hibban) – Burada zekat, temizlik, günahların affıdır.

ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VESSELLİM Fİ KÜLLİ LEMHATİV-VE NEFESİN ADEDE MA VESİAHU ILMULLAH

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır. [Hakim]

BAŞKA BİR RİVAYETTE

Allahümme Salli’Ala Seyyidina Muhammedi’nil Fatihi limâ Uğlika vel Hatimi limâ Sebeka Nasırıl Hakkı Bil Hakkı vel Hadi İla Sıratikel Müstakim ve ‘Ala Alihi Hakk’ın Kadrihi ve Mikdarihil Azim.

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Sayın hocam salavat çokk güzel eminim sevabıda çoktur
  ama bu salâvatı okuyan cehenneme girmez demek
  Allah’a şirk koşmak olur.Ben şahsen size yakıştıramadım
  Peygamber efendimiz bile kızına
  peygamberliğime güvenme derken,siz nasıl olurda
  ömründe birkere okuyan cehennem yüzü görmez diyorsunuz.Kendinize ve size inanan müslüman kardeşlerimize yazık etmeyin..ŞİRK en büyük günahlardandır.Ayrıca ibadete güvenip Yüce Allah,ın huzuruna çıkılmaz…

  1. Muhammed el-Bekri Hazretlerinden nakledildiğine göre olarak yayımladık. Tabiki imtihan dünyası ama hem teşvik hem de ümit olarak düşünülebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün