İslam

Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı

Peygamber Efendimiz'in Mekke ve Medine dönemi 571'den 632'ye kadar olan Kronolojik hayatı, tarih şeridi, siyer kronolojisi ilgili önemli bilgiler

Peygamber Efendimiz’in Mekke ve Medine dönemi 571’den 632’ye kadar olan Kronolojik hayatı, tarih şeridi, siyer kronolojisi ilgili önemli bilgiler. Hazreti Peygamberin doğum tarihi nedir? kaç yıl Peygamberlik yaptı? 610 yılında ne oldu?

Kronolojik Hayatı olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tarih şeridi; 571 yılında fil olayı ile başlayan hayatı yani tarihi sırası ile yaşanmış önemli olayları

Siyer Kronolojisi

Peygamber Efendimizin Hayat Kronolojisi, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in doğumundan kısa bir süre önceki ve doğumundan ölümüne kadar olan hayatını konu alan, tarihi olarak yaşanmış olayların en önemlileri olan Siyer Hayatı, tarih tarih başlangıçtan ileri doğru şekilde Peygamber Efendimizin kronolojik olarak hayatını konu alır.

Siyer Nedir?

Hz. Peygamber (s.a.v)’in hayatıyla ilgili önemli bilgilerin bir kısmına “Siyer” denir. Hicrî 2. ve 3. yüzyıllarda (MS 8. ve 9. yüzyıllar) kaleme alınan tarihi çalışmalardan elde edilir.

Siyer olarak adlandırılan bu çalışmalar, Peygamber Efendimiz’in hayatının Müslümanlar tarafından kabul gören geleneksel hâl ve tavırlarını ve bizzat Peygamber Efendimiz tarafından söylenen sözleri ihtiva eder.

Peygamberimizin Mekke ve  Medine dönemi

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) toplam 13 yıl Mekke dönemi 10 yıl da Medine dönemi yaşamıştır. Peygamber olduktan sonra Mekke ve Medine dönemi olarak toplam 23 yıl geçirmiştir.

Mekke dönemi şeklinde ifade edilen bu dönem 610 yılında ilk vahiy ile başlamıştır. 622 yılında Medine’ye yapılan Hicret ile son bulmuştur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicreti sonucunda on üç yıllık Mekke Dönemi sona ermiştir. Ardından da on yıllık Medine Dönemi başlamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v), hicret ettiği yıl elli üç yaşındaydı. Peygamberimiz hicretiyle o zamana kadar Yesrip şeklinde talaffuz edilen bu kent, Peygamber’in Şehri manasına gelen el-Medinetü’n-Nebi olarak isim değiştirdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), 23 yıl peygamberlik vazifesinde bulunmuştur. Peygamberlik yaptığı 23 yılın 13 yılını Mekke’de, 10 yılını ise Medine’de geçirmiştir.

610 ve 622 yılları arasındaki döneme Mekke dönemi, 622 ve 632 yıllarındaki döneme de Medine dönemi adı verilir.

Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı

Aynı zamanda Peygamber Efendimiz’in Siyer Kronolojik hayatı ve tarih şeridi olarak diyebileceğimiz hayatından önemli kesitler, tarih tarih yaşananlar.

M.S. 571 – Fil Olayı. Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğumundan 50-55 gün önce meydana gelmiş olan Fil vakası. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.

Peygamberimizin doğumu

571 – Rebiülevvel ayının 12′nci gecesi (Miladi olarak tarih değişmektedir) İslam Peygamberi Efendimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

– Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

576 – Annesi Amine ve dadısı Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı.

578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.

583 – Amcası Ebû Talib ile Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra‘nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber olabileceğini sezmesi.

588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.

595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed (s.a.v)’e hayranlığı.

Hz. Hatice ile evliliği

596 – Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.

598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

599 – Hz. Ali’nin doğması.

600 – Kızı Zeyneb doğdu,

604 – Kızı Rukiye doğdu,

608 – Kızı Ümmügülsüm doğdu.

608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed (s.a.v)’in Kâbe hakemliği.

İlk Vahiy

İslam âlimlerine göre Hz. Peygamber (s.a.v) 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

610 – Hıra mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in Müslüman olmaları. Hz. Peygamber (sav)’e Hira Mağarası’nda Kur’an’ın ilk vahyi nazil oldu.

– Kızı Hz. Fatma’nın doğumu.

613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.

615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan’a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.

616 – Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları.

– İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.

617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.

– Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.

– Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Ebû Talib’in ve hemen peşinden Hz. Hatice’nin vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).

620 – Peygamberimiz (asv)’in İslâm’a davet için Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke’ye dönmesi.

İsrâ ve Mi’rac Olayı.

Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.

– Peygamberimiz (asv)’in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.

– I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli) 12 kişinin Müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.

621 – II. Akabe Biatı. Peygamberimiz (asv) geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.

Medine Dönemi

622 – Hz. Muhammed (asv)’in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke’den Medine’ye hicreti.  Hicrî takvimin başlangıcı.

– Rasûlullah (asv)’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah (asv)’ı Medineye götürmesi.

– Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel). Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel).

– Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel).

– Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel). Namaza çağrı için ezanın teşrîi.

– Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.

– Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.

– Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.

– Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.

– Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem)

– Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer)

– Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer)

– Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel)

623 – Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet’in 7 ayda inşâsı.

Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.

– Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.

Suffa, İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’in, Medine döneminde Mescid-i Nebevi’nin duvarına bitişik olarak kurdurduğu hurma dallarıyla örtülmüş gölgelik olan yerin adıdır.

Bu gölgelikte Medine’de akrabası, evi bulunmayan, bekar; ticaret, sanat, tarım veya başka bir meslekle uğraşmayan ve genelde genç insanlar kalırdı. Bu kişiler “Ashab-ı suffa” yani “Suffa arkadaşları” olarak bilinirdi. Dokuz yıl içinde Asahab-ı Suffa‘nın sayısı 400’e yakın ulaşmıştır. Ebu Hureyre der ki:

“Suffa’da benimle beraber üç yüzü (kişi) geçtiğini gördüm. Sonra her birinin vali veya emir olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem de onların yanından bir gün geçerken, meşgul oldukları üzere gördüğünde onlar hakkında böyle demiş idi.”

Kıble’nin Kabe olması

– Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.

– Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.

– Medine İslam Şehir Devleti’ nin ilk anayasasının hazırlanması.

– Medine Şehir (site) Devleti’nin kurulması. Yönetimin başına Allah Rasûlünün geçmesi. (Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).

– Cihada izin verilmesi.

Bedir Muharebesi

624 – İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil’in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).

Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.

– Peygamberimiz (asv)’in kızı ve Hz Osman’ın hanımı Rukiye’nin vefatı.

– Peygamberimiz (asv)’in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib’in oğlu Hz. Ali’nin evlenmesi.

– Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

Uhud Savaşı

625 – Medine’deki Müslümanlar ile Mekkeli Ebu Süfyan’ın ordusu arasında Uhud Savaşı yapıldı. (7 Şevval, Hicri 3. Yıl)

– Hz. Hamza’nın şehid olması.

– Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)

– Peygamber Efendimiz (asv)’in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.

– Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.

– Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.

Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.

– Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)

– Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamber (asv)’in Zeyd b. Sabit’e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.

626 – Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.

– Peygamberimiz (asv)’in Ümmü Seleme ile evlenmesi.

– İçki ve kumarın haram kılınması.

627 – Hendek (Ahzab) Harbi: Medine’yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.

– Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.

– Peygamberimiz (asv)’in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.

– Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.

Teyemmüm abdesti meşrû kılındı.

Hudeybiye Antlaşması

628 – Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi.

Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı.

Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.

Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.

– Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.

– Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (asv)’i (zehirli etle) zehirleme girişimi.

– Peygamberimiz (asv)’in Hz. Safiyye ile evlenmesi.

– Mut’a nikâhının yasaklanması.

– Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine’ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.

– Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.

629 – Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).

– Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As’ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara katılması.

– İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.

– Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans’la ilk karşılaşması idi.

– Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.

Mekke’nin Fethi

630 – Mekke’nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.

– Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.

Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.

– Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.

– Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.

– Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.

– Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.

Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in Peygamberimiz (asv)’in huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini söyleyince Efendimiz (asv)’in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.

– Kızı Hz. Zeyneb’in vefatı.

– Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.

– Mescid-i Nebevî’de üç basamaklı bir minber yapılması.

Tebük Seferi

– Peygamberimiz (asv)’in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.

– Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar’ın yıktırılması.

– Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.

– Sevgili oğlu İbrahim’in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.

631 – Hz. Ebubekir’in hac emirliği.

Peygamber Efendimiz’in Ölüm Tarihi

632 – Peygamberimiz (asv)’in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.

632 yılının Mart ayında (9 Zilhicce) Arefe günü 100.000 den fazla Müslüman’a Arafat vadisindeki Rahmet Dağı’nda verdiği son hitabesine Veda Hutbesi denir.

– Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre Müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)

– Peygamberimiz (asv)’in Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.

– Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.

Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in son tavsiyesi “Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız, namaza dikkat ve devam ediniz!” şeklinde olmuştur. (İbn-i Sâd Tabakat c. 2 s. 254)

Başı Aişe’nin göğsüne dayalı şekilde kelime-i şehadet getirdi. Ağzından dökülen son cümle “Allahümme er-refikül ala…” (Anlamı: “En yüce dosta”) şeklindeydi. Bu şekilde 8 Haziran 632’de (Hicri 12 Rebiullevvel 11) hayatını kaybetti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Miladî Takvime göre 61, Hicrî Takvime göre 63 yaşında ahirete irtihal etti.

Mescid-i Nebevî’nin yanında bulunan Aişe’nin evine defnedildi.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Salâtımız O’nadır, selâmımız O’na… Rabbim bizi şefaatından ayırmasın. (Amin)

Hz. Peygamber kronolojik Hayatı

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün