DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 1. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 1. isim “Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey'in ve varisühü.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve Esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 1. isim “Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.” zikrinin anlamı, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 1. isim Anlamı ve Havasları

“Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.”

Esmai İlâhiyyeden bir ismi şerif de «Ya Rabb» dır. Yani (Ey terbiye eden)

Anlamı:

Ortağı ve benzeri olmayan ey Sübhan Allah! Bütün noksanlık’tan ve acizlik’ten münezzehsin. Şânına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir.

Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bimecal (güçsüz, takatsiz) kaldım.

Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyledin. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli eserinde ise yukarıdaki isme “Ve Razikahu ve Râhimehu” ilavesi de vardır.

“Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü ve Razikahu ve Râhimehu”

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Bütün ekâbir (büyükler, ileri gelenler) bu esmaya rağbet etmişlerdir.

Her kim bu ismi okusa insanların çoğu ona muti olurlar. Şek ve şüphe yoktur.

Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa gönlü hidayet nuruyla nurlanır. Her muradı ve maksudu yerine gelir.

Eğer bir kimsenin ekâbir katında bir dileği, haceti olsa; onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı okumalıdır. Allah Teâlâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne muradı varsa hasıl olur.

Eğer bir kimse bir mahbubu (güzeli) sevse; o da ona cefalar etse; bu şerefli ismi karşısında 17 kere okusa muradı hasıl olur.

Eğer bir kimsenin dünyalık sebeplerden bir haceti olsa; Pazar gününün birinci saati güneşe taâllukdur. Bu saatte yani Pazar günü güneş doğarken niyet edip 124 kez okusa muradı hasıl olur.

Eğer bir gönül haceti olsa sevdiği kimse yüz vermese Pazar günü gusül edip 121 defa bir yenir taam üzerine okuyup ona yedirse hemen onun hayaline düşer. Seksiz ve şüphesiz ona muti olur. Mücerrebdir.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:

Bu ismin iki çeşit hassa’sı vardır.

  • Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir etse de ekâbirden bir dilek ve haceti olsa husule gelir ve o kimse mahbub’ül kulub (Kalplerin sevgilisi) olur.
  • İkincisi: Bir kimse halvetde (tenha yerde yalnız başına) günde 7000 kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etse Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynakları açılıp İlâhî bilgiden nasibini alır.
  • Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar erişmez ve bütün maksuduna kavuşur. Fakat bu halvet tertibinin Mürşid-i Kamil eliyle olması şarttır. Zira Yunus Aleyhisselâmın Balığın karnında 40 gün bu şekilde zikre devam etmesi; Halvet makamında zikirdir ki; o zaman cinsinden mürşid yoktu. Ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvette terbiye etti. Kıssasından malûmdur.
  • Ekâbir katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfürseler; o ekâbirin muhabbeti o kimseye düşer, gönlü sever.
  • Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa; müşkül nesneler açılır. Şek şüphe gönülden gider.
  • Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, seksiz şüphesiz.
  • Bir kimsenin sevdiği ram olmasa, o kimse önce gusül etsin. Temiz elbise giysin ve bir yenir nesne üzerine 120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfürüp yedirsin. Haliyle muti olur

Günü: Salı

Gecesi: Salı

Ulvi Meleği: Gatlaile

Süfli Meleği: Gıhdadlşin

Buhuru: Kust

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün