Dualar

Veysel Karani Duası ve Zikri – Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karânî Hazretlerinin çok kuvvetli ve tesirli bir duâsı, Her türlü istek ve ihtiyaç için okunan bir zikir, Arapça-Türkçe okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Hazretlerinin çok kuvvetli ve tesirli bir duası, Her türlü istek ve ihtiyaç için okunan bir zikir, Arapça-Türkçe okunuşu ve Anlamı, Veysel Karani Duası nedir?

Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış, ancak Resûlullah efendimizi hayatta iken görme fırsatı olmamış olan Veysel Karani Hazretlerinin fazileti ve tesiri yüksek duası fazileti, anlamı ve açıklaması, kısaca Veysal Karani kimdir ve hayatı, sahabelerden ve İslâm alimlerinden Üveysü’l-Karânî hakkında rivayetler

Her gün okunacak dualardan Üveysü’l-Karânî’nin Münacatı; insanın aczini, fakrını, zaafını Allah’a itiraf edip yardım istemesi ve onu Kuran da belirttiği Esma ve sıfatları ile övme, büyüklüğünü takdir etme şeklidir.

Veysel Karani Duası

Maneviyat aleminin büyüklerinin ilgi duyduğu fazileti ve tesiri Yüksek bir dua münacaatıdır. Bunun sebebi ise oldukça etkili ve güzel bir dua olmasıdır.

Veysel Karani Hazretlerinin çok kuvvetli bir duâsıdır. Bu münâcât, Risâle-i Nûr’un önemle işlediği “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” mesleğine uygun duâ cümlelerinden meydana geliyor.

Üstad Bedîüzzaman dâimî bir vird olarak kabul etmiş, kendisi dâimâ okumuş ve talebelerine de tavsiye etmiştir.

Bütün dualarda olduğu gibi önce Besmele çekip Allah’a hamdettikten sonra okunmaya başlanmalıdır ve dua bittikten sonra dilek ve isteklerde bulunulur.

Her istek ve ihtiyaç için geçerlidir

Özel istek ve ihtiyaçlar için 21 kere, şifa sağlık için 11 kere , rızık ve kısmet için 7 şer kere okunması tavsiye edilir

VEYSEL KARANİ DUASI ve ZİKRİ

Ey yüce Rabbim! Ben senin aciz, biçare kulunum. Sana layık ,sana yakışır bereketli, feyizli kelimelerle dua edip yalvarmayı bilemiyorum.

Ancak, senin yüce katında büyük kıymet ve değeri olduğuna inandığım, senin sevgili kulun Veysel Karani’ nin şu duası ile sana dua ediyor ve yalvarıyorum. Allah’ım Ona açtığın o yüce dergahının lutuf kapısını, rahmet ve lutfunla bize de aç ya Rabbi! Amin

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatından Sözler adlı eserinin Otuzikinci sözün sonunda Veysel Karanî duasıya dua ederek şöyle demiştir;

Yâ Rab! Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit, o sarayın kapısını, diğer makbul bir zâtın sarayca menus sadâsıyla çalar, tâ ona açılsın.

Öyle de, biçare ben dahi, Senin dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveysü’l-Karânî’nin nidâsıyla ve münâcâtıyla şöyle çalıyorum. O dergâhını ona açtığın gibi, rahmetinle bana da aç. Ekûlü kemâ kàle:

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı

Arapça Okunuşu

İlahi! Ente Rabbi,ve enel’abdü

Ve Entel’Haliku, ve enel’ mahluku

Ve Enter’Rezzaku, ve enel’merzuku

Ve Entel’Malikü, ve enel’memlukü

Ve Entel’Azizü, ve enez’zelilü

Ve Entel’Ğaniyyü, ve enel’fakiru

Ve Entel’Hayyü, ve enel’meyyitü

Ve Entel’Baki, ve enel’fani

Ve Entel’Kerimü, ve enel’leimü

Ve Entel’Muhsinü, ve enel müsiü

Ve Entel’Ğafüru, ve enel’müznibü

Ve Entel’Azimü, ve enel’hakiru

Ve Entel’Kaviyyü, ve enez zaifü

Ve Entel’Mu’ti, ve enes’sailü

Ve Entel’Eminü, ve enel’haifü

Ve Entel’Cevadü, ve enel’miskinü

Ve Entel’Mücibü, ve ened’dai

Ve Enteş’Şafi, ve enel’mariz

Fağfirli zünübi, ve tecavez anni, veşfi emrazi ya ALLAHü, ya Kafi ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahimü, ya Şafi,ya Kerimü, ya Müafi! Fa’fü anni külle zenbin Ve afini min külli dain varza anni ebeden, birahmetike ya erhamerrahimin

Türkçe Anlamı

ALLAH’ım ! Sen benim Rabbimsin; Ben ise senin kulunum

Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)

Sen Halık’sın (yaratansın)ben ise mahlukum (yaratılanım)

Sen Rezzaksın (Rızk verensin);ben ise merzükum (rızık verilenim)

Sen Maliksin (mülkün sahibisin);ben ise memlükum (sahiblenilenimBenim sahibim sensin)

Sen Aziz’sin (çok güçlüsün);ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

Sen Ğanisin (çok zenginsin);ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

Sen Hayy’sın (hayat-ı ebedi ile hayy’sın,dirisin);ben ise meyyitim (ölümlüyüm,ölüyüm)

Sen Baki’sin (ölümsüzsün)ben ise faniyim(ölümlüyüm ,geçiciyim)

Sen Kerim’sin (kerem sahibisin); ben ise leimim( değersizim)

Sen Muhsin’sin (iylik eden,ihsan edensin);ben ise kötüyüm (kötülük eden,isyan edenim)

Sen Ğafur’sun (günahları silen ,bağışlayan,affedensin);ben ise günahkarım(günah işleyenim)

Sen Azim’sin (ululuk ve azame sahibisin ,büyüksün yücesin); ben ise hakirim( küçük ve değersizim)

Sen Kavi’sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim(çok güçsüz ve acizim)

Sen Mu’ti’sin (verensin);ben ise sailim(isteyen ve dilenenim)

Sen Emin’sin (emniyetlisin,emniyet verensin) ben ise haifim (korkudayım, korkuluyum, emniyetsizim)

Sen Cevvad’sın (çok cömersin,bol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

Sen Mücib’sin duaları kabul edensin duaları gereğini yerine getirensin, ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)

Sen Şafi’sin 

şifa veren sensin; ben ise marizim (hastayım) Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim

ALLAH’ım gerçek budur; Benim günahlarımı affedip bağışla Beni azarlayıp cezalandırma Hastalıklarıma şifa ver şifa veren ancak sensin

Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle merhamet edenlerin en merhametlisi olan ALLAH’ım! Bana rahmetinle muamele eyle! Amin

Veysel Karani Duası Arapça Yazılışı

Veysel Karani Kimdir? (Kısaca)

Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî zattır. Asıl ismi Üveys bin Âmir el-Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğmuştur. Tam olarak doğum târihi bilinmemekle birlikte 657 (Hicri 37) târihinde şehîd edilerek vefat etmiştir.

Veysel Karani Hazretleri Peygamber efendimizin sağlığında müslüman olmuş fakat Peygamber Efendimiz’i hiç görmediği için Sahâbî olamamıştır.

Ancak tâbiînin büyüklerinden olduğu hadîs-i şerîfte bildirilmiş olan Veysel Karani Hazretleri, Hazret-i Ömer’in halîfeliği zamanında Medîne’ye gelmiş ve çok alâka ve hürmet görmüştür.

Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesselem)’in aşkı ile yanıp tutuşmuş, Peygamber sevgisi kalbinde çok büyük bir yer edinmişti.

Kulluğunda o dereceye yükseldi ki, her hâli, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasîhat oldu. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir.

Veysel Karani Hazretleri’nin en önemli vasfı; Peygamber efendimize olan aşkı, ibâdete canla başla devâmı ve annesine saygısıdır. Annesine çok hizmet edip, hayır duâsını almış, Resûlullah efendimizi görmeği çok arzu etmesine rağmen defâlarca Peygamber efendimizi görmek için annesinden izin istemiş, ancak annesi, kendisine bakacak kimsesi olmadığı için izin verememiştir.

Üseyr b. Câbir’den rivayet edilmiştir:

“Kufeliler, Ömer’e gelmişlerdi. İçlerinde Üveys’le alay eden bir kimse vardı. Ömer:

“Burada Karanîlerden kimse var mı?” diye sordu. Bunun üzerine Veysel Karânî’yle alay eden bu adam geldi. Ömer şöyle dedi:

“Doğrusu Resulullah (s.a.v.):

“Size Yemen’den Üveys/Veysel adında bir adam, Yemen’de sadece an­nesini bırakarak gelecektir. Onda bir beyazlık vardır. Allah’a bu beyazlığın vücudundan gitmesi için dua etti.

Allah’da bu beyazlığı onun vücudundan giderdi. Bu beyazlıktan sadece dinar yada dirhem büyüklüğü kadar bir yer kaldı. Sizden her kim ona kavuşursa Üveys’ten size dua etmesini istesin” buyurdu. [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/38; Hâkim, Müstedrek, 3/404.]

Açıklama: 

Üveys/Veysel el-Karânî, Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, fakat Peygamber (s.a.v.)’le görüşemediği için ona tabi olamamıştır. Annesine karşı çok itaatkarlı olması dillere destandı. Yemen’lidir: Herhangi bîr irşada teşvik edilmeden kendiliğinden İslam’ı ve Pey­gamber (s.a.v.)’i kabul etmiştir.

Hz. Ömer’i halifeliği sırasında Medine’ye gelmiş, Hz. Ömer ondan kendisi için Allah’a dua etmesini istemiş, sonra da Basra’ya gidip oraya yerleşmiştir. Sıffin savaşında Hz. Ali’nin safında yer alırken hicretin 37. yılında şehid olmuştur.

Veysel Karani Duası –  İshak Danış Sesli Dinle

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. “Ve Entel’Hayyü,ve entel’meyyitü” yanlış yazılmış “Ve Entel’Hayyü,ve ENEL’meyyitü” olacak düzeltirseniz güzel olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün