Esmaül Hüsna

Kelime-i Tevhid Ne Demek? Anlamı ve Fazileti Nedir?

Lâ ilâhe illâllah nedir? Kelime-i Tevhid olan Lâ ilâhe illâllah zikrinin Anlamı ve okunuşu, Faziletleri havassı ve sırları

Müslüman olmanın ilk sözü Kelime-i Tevhid olan Lâ ilâhe illâllah zikrinin Anlamı Arapça-Türkçe okunuşu, Fazileti, havassı ve sırları

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime anlamı olarak “Allah’ı bir kılmak, eşi ve ortağı olmadığına şahit olmak” anlamına gelmektedir. Kelime-i Tevhid “Lâ ilahe illallah” sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir.

Kelime-i Tevhid cümlesi ifade ettiği anlam ile İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Kelime-i Tevhid; İslâm dininin temel rüknüdür. Yani Cenab-ı Hakk’ın uluhiyyetini, yaratıcılığını, Rabliğini, saltanatını ve hâkimiyetini sadece O’na tahsis etme kaidesidir.

Hz. Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem), “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illâllah diyendir.” buyurmuşlardır. (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51)

Rasûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:

İmân, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur) sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imândandır. [Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58] 

 

Kelime-i Tevhid hakkında Abdurrahman bin Hasen (r.a) şöyle demiştir:

La ilahe illallah kelimesi ‘Allah’tan başka ibadet edilmeye layık kimse yoktur’ manasına gelir. Bu ifade Kuran-ı Kerim’iın birçok yerinde olanca açıklığı ile vurgulanmıştır.” (El Câmiu li Ahkâmi’l Kur-ân: 3/495)

Tevhid inancı ile ilgili ayetler

Kuran’dan Kelime-i Tevhid ve Tevhid inancı ile ilgili ayetler, Kuran’da geçen Tevhid ayetleri… Kuran-ı Kerim’de Kelime-i Tevhid ve Allah’dan başka ilah olmadığına dair Cenab-ı Hakk şöyle buyurmaktadır:

Allah’tan başka ilâh olmadığına dair ayetler:

“Eğer yerle gökte Allah’tan başka ilâh olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir” (Enbiya Suresi/22)

Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır. (Maide Suresi/73)

“(Allah) Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi’dir. Şu halde O’na ibadet et ve O’na ibadette kararlı ol. Hiç O’nun adaşı (dengi ve benzeri) olan birini biliyor musun?” (Meryem Suresi/65)

“İşte Rabbiniz Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse yalnız O’na ibadet edin. Zira O, her şeye vekildir.” (En’âm Suresi/102)

Kelime-i Tevhid Anlamı Arapça Yazılışı ve okunuşu, Türkçe Meali 

“La ilahe illallah, Muhammedür resulullah”

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

“Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür”

“Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah” cümesine Kelime-i tevhid denir.

Kısaca manası, “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür” demektir. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.

Arapça Yazılışı

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

Arapça Okunuşu

Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah

Anlamı

Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (a.s.m) O’nun Resulüdür

Hadislerle Kelime-i Tevhid Fazileti

Lâ İlâhe İllallah ile ilgili Hadisler

“Lâ ilâhe illâllah” demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.” (Deylemi)

La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâ ilâhe illâllah sözüdür.” (Tirmizi)

“İhlâsla Lâ ilâhe illâllah diyeni Allah ateşi haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim)

Lâ ilâhe illâllah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari)

“Günde 100 defa Lâ ilâhe illâllah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” (E.Ya’la)

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” (İ.Ahmed)

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” (İ.Gazali)

Zikrin en faziletlisi

“Zikrin en faziletlisi لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (La ilahe illallah)’tır.” (Tirmizî, Deavât 9/3383; İbn-i Mâce, Edeb, 55)

“Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55, Nesai)

“Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.” (Ebu Nuaym)

“Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.” (Dare Kutni)

“Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur. (Hakim)

Lâ ilâhe illâllah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz!” (Buhari)

“Günde yüz (100) defa Lâ ilâhe illâllah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)
(Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.)

“Bir mümin, Eşhedü en lâ ilâhe illallah dediğinde, Allahü teâlâ, “Ey meleklerim, kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi. Şahit olun ki, ben o kulumu affettim” buyurur.” (İ. Asakir)

Sübhanallah diyen, Allah’ı zikretmiş olur. Allah da onu anar. Elhamdülillâh derse, Allah’a şükretmiş olur. Allah da ihsanını artırır. Lâ ilâhe illâllah derse, işte o öyle bir kelime-i tevhiddir ki, kim bu kelimeyi şüphe, kibir ve zulüm etmeden söylerse Allah onu ateşten korur.” (Hâkim)

“Cennetin bedeli Lâ ilâhe illâllah‘tır. Nimetin bedeli ise Elhamdülillah‘tır.” [Deylemî)

La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar.” (Buhârî, Müslim)

“İhlasla Lâ ilâhe illâllah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.” (Taberani) – (İhlas; kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.)

Îmânınızı tâzeleyiniz!

La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

Bir gün Allah Rasûlü (sallâllahu aleyhi ve sellem):

“–Îmânınızı tâzeleyiniz!” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, îmânımızı nasıl tâzeleyelim?” diye sordular.

Rasûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem):

“-  لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (Lâ ilâhe illâllah) sözünü çokça tekrarlayınız!” cevabını verdiler. (Ahmed, II, 359; Hâkim, IV, 285/7657)

Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî, Allah Rasûlü (sallâllahu aleyhi ve sellem)’e mürâcaat ederek:

“–Yâ Rasûlâllah! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye edebilir misiniz?” diye sordu. Rasûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem) de:

“–Yüz defa سُبْحَانَ اللّٰهِ Sübhânellâh, yüz defa اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ Elhamdülillâh, yüz defa لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه Lâ ilâhe illâllah de!” buyurdular. (İbn-i Mâce, Edeb, 56; Ahmed, VI, 344)

Kelime-i Tevhid Fazileti ve Havassı, Sırları

Kelime-i Tevhid yani La ilahe illallah lafza-i celîlesinin birçok dünyevi ve uhrevi fazileti vardır.

Vefat eden bir kimse için yüzbin (100.000) defa “La ilahe illallah”zikri okunursa Cenab-ı Hak Hazretleri o kimsenin günahlarını afvü mağfiret eder, onu kabir azabından, cehennem belasından kurtarır. Bu vefat eden kimse için Müslüman bir topluluğu tarafından okunduğu gibi bir şahıs tarafından da okunabilir. Hatta ölmeden önce bir insan kendisi için niyet ederek münasip günlerde, vakit buldukça, elinden geldiği kadar okumak suretiyle yüzbin adedi tamamlaması daha caizdir, hem de daha efdaldir.

Bir kimse her gün sabah namazını müteakip yüz defa (100) “La ilahe illallah” zikrini okumaya devam ederse Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri o kişinin kalbini iman nuru ile doldurur. Onu afetlerden, belalardan emin ve muhafaza eder. Teşebbüs ettiği bütün işlerde onu muvaffak eder.

Bir kimse namazlardan sonra 21 defa “La ilahe illallah” zikrini okumaya devam ederse Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretlerinin hidayetine mazhar ve lütfuna nail olup dünyada bir sıkıntıya giriftar olmaz. Allah’ın izni ile bütün işlerinde ve her hususta gayret ve kudret sahibi olup hiçbir zaman acizliğe, tembelliğe düşmez, başladığı her işte hayırlısı ile muvaffak olur.

Zalime Karşı

Zalim bir düşmanın şerrinden endişe eden bir kimse ondan kurtulmak ve zarar görmemek için Cuma gecesi herkes yattıktan sonra iki rekat namaz kılar ve sonra kıbleye karşı oturup 33.333 defa “La ilahe illallah” zikrini okuyarak dua ederse Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onu o zalimin şerrinden ve korktuğu bütün şeylerden emin kılar ve muhafaza eder.

Muhabbet için

Bir kimsenin muhabbetini arzu eden ve kalbini teshir etmek arzu eden kimse Perşembe günü oruç tutup akşam olunca hafif bir iftardan sonra akşam namazını müteakip 3.000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden yatsı namazını kılarsa ve sonra tekrar 3.000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyup yatarsa ve sonra sabah namazından evvel kalkıp abdest alarak Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra 24.333 defa “La ilahe illallah” zikrini okuyup sabah namazını eda edip sonunda 3.000 defa “La ilahe illallah” zikrini okuyarak

“Ya Rabbi, Sen Kadir-i Mutlak ve Kayyumsun, falan kişinin kalbini bana musahhar kıl, onu benim muhabbetime bağla” diye dua etsin.

Sonra gündüz dışarı çıkarak bir fakire sadaka versin. Allah’ın izni ile isteğini kabul eder. Eğer ilk seferde istek kabul olmazsa ya şartlarda noksanlık ya da kalbde tam ihlas olmamış demektir. O halde tam bir ihlas ve itikad ile tekrar tatbik etmek gerekmektedir.

Evladı, çocuğu olmayan veya olup da yaşamayan erkek veya kadın tam bir sadakat ve itikad ile kırkbir (41) gün yatsı ve sabah namazından sonra 1000 defa “La ilahe illallah” zikrini okur ve okuduktan sonra “Ya Rabbi bana Salih bir evlad ihsan buyur” diye dua ederse Cenab-ı Hak hazretleri ona hayırlı bir evlad ihsan eder.

Kaynak: Havas-ul Kur’an – Kenz-ül Havas (Es Seyyid Süleyman El Hüseyni)

 

 

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün