Kuran-ı KerimVideo

Fetih Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu – Faziletleri ve Sırları

Fetih Suresi

Fetih Suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır.

Mekke’nin fethinden bahsettiği için “Fetih Suresi” olarak isimlendirilmiştir. 29 ayetten oluşan surenin indiği yer hakkında farklı görüşler vardır.

Vahidî’nin el-Misver ibn Mahrame ve Mervân ibnu’l-Hakem’den rivayetine göre Fetih suresinin tamamı, Mekke-Medine arasında ve Hudeybiye anlaşması hakkında nazil olmuştur. Mekke’den Medine’ye dönerken inmesine rağmen, Medine’de indiği kabul edilmiştir.

Fetih Suresi; Kuran-ı Kerim’deki resmi sırası itibarıyla 48. suredir. Nüzul sırasına göre ise 109. suredir.

Fetih Suresi Hakkında Hadis-i Şerifler

Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh) anlatıyor:

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına vardım ve selam verdiğimde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bana:

“Bu gece bana bir sure nazil oldu ki benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden (dünyadan) daha hayırlıdır.” buyurarak bana Fetih Suresini okudu. (Buhârî, Megazî, 64; Mâlik, Muvatta’)

* * *

Ubey bin kab r.a dan rivayetle:

RasuIuIIah s.a.v şöyIe buyurmuştur:

Bu gece bana öyIe bir sure indiriIdi ki o sure benim için dünya ve içinde buIunan her şeyden daha hayırIıdır.

Bir diğer hadiste: Fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının aItında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır. (Sahih-i Buhari)

* * *

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber bulunmuş gibidir.”

( Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/115; Ebû-Leys Semerkandî, Tefsîrul-Kur’ân, 6/20-34)

* * *

Mobilden Dinlemek için Fetih Suresi

 

Fetih Suresi Faziletleri ve Sırları

1-Her hangi bir dilek için ve her muradın husuli için Günde 7 defa Fetih Suresi okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.

2- Fetih Suresi günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

3- Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen kimse; Cuma gecesi 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncina duasını okuyarak dua ederek durumunu arz ederse o dertten Allah’ın izniyle kurtulup, feraha erer.

4- Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaatle birlikte sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

5- Fetih Suresi bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşıyan kimse, kendini koruma altına alır ve düşman şerrinden, fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olur.

6-Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o işyerinin bereketi ve saadeti artar.

7- Her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa Fetih suresinin ilk ayeti olan “inna fetahna” ayetini fetih kazanmak, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için “Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun – innâ fetahnâ leke fethan mubînâ” şeklinde okunursa maksat hasıl olur. (Bknz: Sekine Duası)

8- Fetih suresinin “Muhammedurrasullahi vellezine meaahu” ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak, zina ve belasından emin olmak için vefkiyle beraber zağferan ve misk ile yazılıp taşınırsa maksad hasıl olur. Yine her kim bu ayetleri Ramazanın 14. günü zağferan ve gül suyuyla yazıp taşırsa insan ve cin zararlarına karşı korunmuş olur. Ayrıca baş ağrıları içinde aynı usul faydalıdır.

9 -Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini her gün okumayı kendine vird edinirse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur.

10- Her kim Fetih suresinin 29. ayetini okursa, duası kabul olur, dünya ve ahirette büyük rızıklara ulaşır, maddi ve manevi sıkıntılar için büyük faydası vardır.

11- Ramazanın ilk hilali görüldüğünde Fetih Suresini okuyan kimseye Cenab-ı Hak o sene rızık kapılarını genişletir.

12- Fetih Suresini her gece okumaya devam eden kimse rüyasında Rasulullah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.

13- Her kim 33 kere Fetih suresini her gün okumaya devam ederse Allah’ın izniyle hapisten kurtulur.

14- Maddi ve manevi bakımdan zayıf kimse Fetih suresini çokca okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allah c.c onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol, bol okursa borcunu ödeme imkanına kavuşur.

15- Üç-Beş ve Yedi gün içinde 21 veya 41 defa Fetih suresi arzulanan ve istenilen her hangi bir şeye kavuşmak için okunur.

16- Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uygulamaya bir dahaki Cuma gelene kadar öğlen namazları vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyler Allahın lütfu ve keremiyle gerçekleşir.

17- İmam Sa’lebi (rahimehullah) Fetih Suresinin fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

“Fetih suresini okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır.”

 

FETİH SURESİ DİNLE

Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali ile Kabe imamı Abdurrahman El Ussi Fetih Suresi  

 

Allah emrettiği için ibadet yapılır. Yani yapılan ibadetlerde illet yani asıl sebep Allah’ın emridir. Sonucunda da Allah’ın rızası beklenir. Dünyaya ait maksatlar ise o ibadet veya duanın vakitleri olur. Okunan dualar ve yapılan ibadetler, dünyaya ait şeyler için asıl gaye veya maksat olmamalıdır. Ancak bizim için tercih ve teşvik olabilir. Eğer asıl gaye olursa ihlâs gider. O sonucu göremeyiz.

FETİH SURESİ 

ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE MEALİ

Fetih Suresi-1. Ayet Arapça Okunuşu:

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).

Fetih Suresi-1. Ayet Meali:

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

* * *

Fetih Suresi-2. Ayet Arapça Okunuşu:

Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ(mustekîmen).

Fetih Suresi-2. Ayet Meali:

Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana ni’metini tamamlasın ve seni Sıratı Mustakîm’e ulaştırsın diye.

* * *

Fetih Suresi-3. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve yansurakallâhu nasran azîzâ(azîzen).

Fetih Suresi-3. Ayet Meali:

Ve Allah, sana azîz bir zaferle yardım etsin.

* * *

Fetih Suresi-4. Ayet Arapça Okunuşu:

Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu’minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu alîmen hakîmâ(hakîmen).

Fetih Suresi-4. Ayet Meali:

Mü’minlerin kalplerine, îmânlarını îmân ile artırsınlar diye sekîneti indiren, O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.

* * *

Fetih Suresi-5. Ayet Arapça Okunuşu:

Li yudhilel mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ(azîmen).

Fetih Suresi-5. Ayet Meali:

Mü’min kadın ve erkekleri orada ebedî kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu, Allah’ın indinde fevz-ül azîmdir.

* * *

Fetih Suresi-6. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev’i aleyhim dâiratus sev’i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ(masîren).

Fetih Suresi-6. Ayet Meali:

Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki, Allah’a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü (zanları) onların üzerine dönsün. Ve Allah, onlara gazaplandı ve onları lânetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı, ne kötü varış yeri.

* * *

Fetih Suresi-7. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).

Fetih Suresi-7. Ayet Meali:

Ve göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.

* * *

Fetih Suresi-8. Ayet Arapça Okunuşu:

İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ(nezîren).

Fetih Suresi-8. Ayet Meali:

Muhakkak ki Biz, seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik.

* * *

Fetih Suresi-9. Ayet Arapça Okunuşu:

Li tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(asîlen).

Fetih Suresi-9. Ayet Meali:

Allah ve O’nun Resûl’üne îmân edin, O’nu saygıyla yüceltin ve sabah akşam O’nu tesbih edin diye.

* * *

Fetih Suresi-10. Ayet Arapça Okunuşu:

İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecran azîmâ(azîmen).

Fetih Suresi-10. Ayet Meali:

Muhakkak ki onlar, sana tâbî oldukları zaman Allah’a tâbî olurlar. Onların ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan) Allah’ın eli vardır. Bundan sonra kim (ahdini) bozarsa, o taktirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar (Allah’a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür). Ve kim de Allah’a olan ahdlerine vefa ederse (yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse), o zaman ona en büyük mükâfat (ecir) verilecektir (cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir).

* * *

Fetih Suresi-11. Ayet Arapça Okunuşu:

Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ(habîran).

Fetih Suresi-11. Ayet Meali:

Araplardan muhallefunlar (geride kalanlar), sana: “Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile.” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleri ile söylüyorlar. De ki: “Eğer Allah, size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah’tan (gelen) bir şeye kim mani olabilir (fayda veya zararı önleyebilir)? Hayır (öyle değil), Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.”

* * *

Fetih Suresi-12. Ayet Arapça Okunuşu:

Bel zanentum en len yenkaliber resûlu vel mu’minûne ilâ ehlîhim ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bûrâ(bûran).

Fetih Suresi-12. Ayet Meali:

Hayır, siz Resûl ve mü’minlerin, ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu (zan), kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helâka müstahak bir kavim oldunuz.

* * *

Fetih Suresi-13. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve men lem yu’min billâhi ve resûlihî fe innâ a’tednâ lil kâfirîne saîrâ(saîran).

Fetih Suresi-13. Ayet Meali:

Ve kim Allah ve O’nun Resûl’üne îmân etmezse işte o zaman, muhakkak ki Biz, kâfirler için alevli ateş (cehennemi) hazırladık.

* * *

Fetih Suresi-14. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, ve kânallahu gafûran rahîmâ(rahîmen).

Fetih Suresi-14. Ayet Meali:

Ve göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

* * *

Fetih Suresi-15. Ayet Arapça Okunuşu:

Se yekûlul muhallefûne izântalaktum ilâ megânime li te’huzûhâ zerûnâ nettebi’kum, yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh(kelâmallâhi), kul len tettebiûnâ kezâlikum kâlallâhu min kablu, fe se yekûlûne bel tahsudûnenâ, bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ(kalîlen).

Fetih Suresi-15. Ayet Meali:

(Savaştan) geri kalanlar, ganimetlerin (bulunduğu yere) onları almak için gittiğiniz zaman: “Bizi bırakın (bize izin verin), size tâbî olalım.” diyecekler. (Onlar) Allah’ın kelâmını değiştirmek istiyorlar. (Onlara) de ki: “Siz asla bize tâbî olamazsınız. Allahû Tealâ daha önce böyle buyurdu.” O zaman (onlar da): “Hayır, siz bize haset ediyorsunuz (bizi kıskanıyorsunuz).” diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç, fıkıh (idrak) edemiyorlar (anlayamıyorlar).

* * *

Fetih Suresi-16. Ayet Arapça Okunuşu:

Kul lil muhallefîne minel a’râbi se tud’avne ilâ kavmin ulî be’sin şedîdin tukâtilûnehum ev yuslimûn(yuslimûne), fe in tutîû yu’tikumullâhu ecran hasenâ(hasenen), ve in tetevellev kemâ tevelleytum min kablu yuazzibkum azâben elîmâ(elîmen).

Fetih Suresi-16. Ayet Meali:

Bedevî Araplar’dan (savaştan) geride kalanlara de ki: “Şiddetli (kuvvetli) çarpışan bir kavime karşı (savaşmaya) çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer (Allah’a) itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elîm bir azapla azap eder.”

* * *

Fetih Suresi-17. Ayet Arapça Okunuşu:

Leyse alâl a’mâ haracun ve lâ alâl a’raci haracun ve lâ alâl marîdı haracun, ve men yutııllahe ve resûlehu yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru, ve men yetevelle yuazzibhu azâben elîmâ(elîmen).

Fetih Suresi-17. Ayet Meali:

Âmâlara, topallara ve hastalara bir güçlük (vebal) yoktur. Kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim (yüz çevirir) dönerse, ona elîm azapla azap eder.

* * *

Fetih Suresi-18. Ayet Arapça Okunuşu:

Lekad radiyallâhu anil mu’minîne iz yubâyiûneke tahteş şecerati fe alime mâ fî kulûbihim fe enzeles sekînete aleyhim ve esâbehum fethan karîbâ(karîben).

Fetih Suresi-18. Ayet Meali:

Andolsun ki, o ağacın altında sana tâbî oldukları zaman Allah, mü’minlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekînet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti.

* * *

Fetih Suresi-19. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve megânime kesîraten ye’huzûnehâ, ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).

Fetih Suresi-19. Ayet Meali:

Ve pekçok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.

* * *

Fetih Suresi-20. Ayet Arapça Okunuşu:

Vaadekumullâhu megânime kesîraten te’huzûnehâ fe accele lekum hâzihî ve keffe eydiyen nâsi ankum, ve li tekûne âyeten lil mu’minîne ve yehdiyekum sırâtan mustakîmâ(mustakîmen).

Fetih Suresi-21. Ayet Meali:

Allah size, alacağınız pekçok ganimet vaadetti. Böylece bu (konuda) sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve mü’minlere âyet olsun ve sizi Sıratı Mustakîm’e ulaştırsın diye.

* * *

Fetih Suresi-21. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîran).

Fetih Suresi-21. Ayet Meali:

Ve henüz ulaşamadığınız, Allah’ın kuşatmış olduğu diğer (ganimetler) var. Ve Allah, herşeye kaadirdir.

* * *

Fetih Suresi-22. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve lev kâtelekumullezîne keferû le vellevûl edbâra summe lâ yecidûne velîyyen ve lâ nasîrâ( nasîran).

Fetih Suresi-22. Ayet Meali:

Ve eğer kâfirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi (kaçarlardı). Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı.

* * *

Fetih Suresi-23. Ayet Arapça Okunuşu:

Sunnetallâhilletî kad halet min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ(tebdîlen).

Fetih Suresi-23. Ayet Meali:

Daha önceden beri devam eden, Allah’ın sünneti budur. Ve Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

* * *

Fetih Suresi-24. Ayet Arapça Okunuşu:

Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferakum aleyhim ve kânallâhu bi mâ ta’melûne basîrâ(basîran).

Fetih Suresi-24. Ayet Meali:

Ve sizi, Mekke’nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O’dur. Ve Allah, yaptıklarınızı görendir.

* * *

Fetih Suresi-25. Ayet Arapça Okunuşu:

Humullezîne keferû ve saddûkum anil mescidil harâmi vel hedye ma’kûfen en yebluga mahıllehu, ve lev lâ ricâlun mu’minûne ve nisâun mu’minâtun lem ta’lemûhum en tetaûhum fe tusîbekum minhum maarratun bi gayri ilmin, li yudhılallâhu fî rahmetihî men yeşâu, lev tezeyyelû le azzebnâllezîne keferû minhum azâben elîmâ(elîmen).

Fetih Suresi-25. Ayet Meali:

Onlar ki kâfirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram’dan ve bekletilen kurbanları (kesim) mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız (bilmeden) helâk edeceğiniz mü’min erkekler ve mü’min kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin (haberiniz olmadan), onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı (Allah, savaşmanıza müsaade ederdi). (Allah’ın savaşa müsaade etmemesi) Allah’ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer (mü’minler) ayrılmış olsalardı, onlardan kâfir olanları mutlaka elîm azapla azaplandırırdık.

* * *

Fetih Suresi-26. Ayet Arapça Okunuşu:

İz cealellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel câhiliyyeti fe enzelallâhu sekînetehu alâ resûlihî ve alel mu’minîne ve elzemehum kelimetet takvâ ve kânû e hakka bihâ ve ehlehâ ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen).

Fetih Suresi-26. Ayet Meali:

Kâfirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resûl’ünün ve mü’minlerin üzerine sekînetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu (hakettiler). Ve onu (takva sahibi olmayı), en çok onlar hakettiler. Ve ona ehil (lâyık) oldular. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.

* * *

Fetih Suresi-27. Ayet Arapça Okunuşu:

Lekad sadakallâhu resûlehur ru’yâ bil hakkı, le tedhulunnel mescidel harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukassırîne lâ tehâfûn(tehâfûne), fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ(karîben).

Fetih Suresi-27. Ayet Meali

Andolsun ki, Allah Resûl’ünün rüya(sının), hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram’a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve (saçlarınız) kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka (daha önce) (size) yakın bir fetih nasip etti.

* * *

Fetih Suresi-28. Ayet Arapça Okunuşu:

Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî, ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).

Fetih Suresi-28. Ayet Meali:

O’dur ki, Resûl’ünü hidayetle ve hak dîn ile bütün dînlere izhar etmesi (açıklaması) için gönderdi ve şahit olarak Allah yeter.

* * *

Fetih Suresi-29. Ayet Arapça Okunuşu:

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ(azîmen).

Fetih Suresi-29. Ayet Meali:

Allah’ın Resûl’ü Hz. Muhammed (S.A.V) ve O’nunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çok şiddetli; kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah’dan fazl ve rıza isterken görürsün. Onların alâmetleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar, onların Tevrat’taki ve İncil’deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kâfirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan âmenû olanlara (Allah’a ulaşmayı dileyenlere) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaadetti.

 

Fetih Suresi Arapça

Fetih Suresi Arapça 1. Sayfa

Fetih Suresi Arapça 2. Sayfa

Fetih Suresi Arapça 3. Sayfa

Fetih Suresi Arapça 4. Sayfa

Fetih Suresi Arapça 5. Sayfa

 

 

İlgili Diğer Konular

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu