Dualar

Bol Rızık ve Nasip, Kısmet için Okunacak Dualar

Bereket, rızık, nasip ve kısmet için okunacak dualar, rızkın genişlemesi, bereketlenmesi, nimetlerin çoğalması için Kuran-ı Kerim'den dualar ve zikirler

Bereket, rızık, nasip ve kısmet için okunacak dualar, rızkın genişlemesi, bereketlenmesi, nimetlerin çoğalması için Kuran-ı Kerim’den dualar ve zikirler

Bol Bereketli rızık için, Rızkın genişlemesi ve bereketlenmesi için, sıkıntı ve kederlerin açılması ve nimetlerin çoğalması için Kuran-ı Kerim’den dualar ve Peygamberimizden tavsiye edilen dualar ve zikirler

Rızık ve Nasip, Kısmet için Okunacak Dualar

Rızkın genişlemesi ve bereketlenmesi için bazı tavsiyeler: 

1- İnsana verilen maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal, içimizde ve dışımızda olan her nimetin kıymetini bilmek Onun bize Allah’ın bir ikramı, ihsanı ve lütfu olduğunu asla unutmamak Çünkü nimeti vereni bilmek manevi bir şükürdür

“Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.” (Said Nursi – Lemalar)

2- İsraf etmemek Zaruri olmayan alış verişleri azaltmak ve sadece helal dairesinde harcama yapmak

3- İman ve İslam esaslarını anlatan eserleri okumak ve aile içinde çoluk çocukla beraber imani, ahlaki ve diğer faydalı konularda sohbetler etmek

4- Namazı tadili erkan ile kılmak Hadis- Şerifte “Bir adamı namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”(Ruhul Beyan) Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına düşer, tadili erkana riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur

5- Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber) okumayı asla terke etmemek

Çünkü kelime-i tenzih (sübhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir

6- Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek Malın şükrü mal iledir Yani zekat, malın şükrüdür

Toprak mahsullerinin zekatı onda birdir ve “öşür” diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve paranın zekatı ise kırkta birdir Şükür ise malın artmasına sebeptir.

Ayeti Kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” (İbrahim Suresi, 7) buyurmuştur Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,

7- Sabah vakti uyanık olmak Hadis-i Şerif “Sabah uykusu rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmal etmemelidir

8- Vakıa suresini okumaya devam etmek Hadisi Şerif “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz” (Havassul Kuran-İmamı Ya’fi)

9- Kuşluk namazına devam etmek

10- Kazancın da helal olması gerekir Az da olsa haram karışmasına engel olmak

11- Akrabaları ziyaret etmek, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak

12- Misafir kabul etmek, özellikle fakir ve muhtaçlara destek olmak ve onları evine alarak bir yudum su da olsa ikramda bulunmak

Hırs etmemek, tevekkül ve kanaat etmek

Hırs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi Milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir şahid-i katı’dır Evet hırs, zîhayat âleminde en geniş bir daireden tut, tâ en cüz’î bir ferde kadar sû’-i tesirini gösterir

Tevekkülvari taleb-i rızk ise, bilakis medar-ı rahattır ve her yerde hüsn-ü tesirini gösterir İşte bir nevi zîhayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar, tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden, rızıkları onlara koşup geliyor Hayvanlardan pek fazla evlâd besliyorlar

Hayvanat ise, hırs ile rızıkları peşinde koştukları için, pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar Hem hayvanat dairesi içinde za’f u acz lisan-ı haliyle tevekkül eden yavruların meşru’ ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi; ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayr-ı meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nâhoş rızıkları gösteriyor ki:

Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir

* * *

Zenginlik duaları

Bol Bereketli Rızık için Nasip ve Kısmet için Dualar

 • “Ya ecvedü min külli cevad” Meali, “Ey cömert olan, ey bütün cömertlerin en cömerti” Her gün zikredilmesi gerekir.
 • “Ya elfatü min külli latif” Meali, “Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan Latif” Bu esmanın zengin olmak isteyenler tarafından okunması gerekir.
 • “Ya ekremü min külli Kerim” Meali, “Ey ikram eden, ey ikram edenlerden daha Kerim” Bu zikri zengin olmak için okuyun.
 • ” Ya erhamü min külli Rahim” Meali, “Ey en lütufkar ve merhametli olan, ey merhametlilerden daha Rahim” Bu zikir size zengin olmanın kapılarını açacaktır.
 • “Ya ehabbu min külli Habib” Meali, “Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili Allah” Elinizden geldiğince fakirlikten kurtulmak, zengin olmak için okumalısınız.
 • Vakıa suresini zengin olmak isteyenler her zaman okumalıdır. Hadis-i şeriflerde; “Her kim Vakıa süresini her gece bir kez okuyan, ömrünce fakirlik yüzü görmez.” denmiş, Vakıa suresinin zenginlik suresi olduğu belirtilmiş ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiği söylenmiştir.

Rızık Nasip Kısmet Duaları

 • Yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılın. İki rekatın sonlarında Fatiha suresinin ardından, Ayetel Kürsi okuyun. Son secdeden kalkmadan, “Ya Hu, Ya men Hu, la ilahe illa Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü ve inneke ala külli şeyin kadir” diyerek namazınızı bitirin.

3 defa elhamdülillah, 7 adet salavat, 7 defa besmele ve 100 defa ” La ilahe illallahul melikül hakkun Mübin Muhammedur resullullahi sadıkül vağdül emin.” okuyarak, dileğinizi söyleyin. Bu dualara 7 gün boyunca devam etmelisiniz. Yüce Rabbimiz size helal kazançların kapılarını bu duaların hürmetine inşallah açacaktır. Hayırlı rızk sayesinde zengin olmak isteyen kişiler, bunu yapmalıdır. Bir kaç günde bile etkilerini göstermiş olan dualardır. Bunu yaparken şüpheye düşmemek gerekir.

 • “Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”  Bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, manevi yönden iktidara erişmek isteyenler, servetinin çoğalmasını isteyenler her gün en az 4 defa okumalıdır. Bunu günde 41 defa okurlarsa, daha etkili olur. Bunu sürekli olarak yapanlar, kısa sürede mallarında olan artışı göreceklerdir. Her geçen gün daha fazla zenginleşeceklerdir. Rahat ve huzur dolu bir yaşamları olacaktır.
 • “Ya ilahel alihetir – refiy-ı celalüh.”  Her gün bunu 20 defa okumayı alışkanlık haline getiren kişiler fakirlikten kurtulur, kendisine rızık kapıların açılmasını sağlar.
 • “Ya Vehhab” Meali, “Ey bolca hediyeler veren Vehhab.” Bu esmayı çeken kişiler zengin olmanın yolunu açarlar.
 • “Ya eğna min külli ganiy.” Meali, “Ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini” Bunu her gün tekrar etmeyi alışkanlık haline getirin
Zariyat Suresi 58. Ayet:
İnnallâhe huver razzâku zul kuvvetil metîn(metînu).
Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.

* * *

Rızık için devamlı okunabilecek kısa bir dua..

Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz..

Rızkın Kolaylaşması,  Sıkıntıların, kederlerin açılması, Hapistekilerin kurtulması, Zalimlerin Gözlerinden gizlenmek için Ya Latif (129 kere)

ilgili ayet Şûrâ Suresi 19. Ayet

“Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu).”

Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”

Nasip duası;

Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi ve zalike hüvel azim.

Ve levla iz dehalte cenneteke külte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle min malen ve velade.

Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.

Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü ya Allahü Ya Rahmanü

Bu dua nasibi kapalı veya kısmeti olmayan kişilerin okunmasında fayda ve hikmetler olan duadır. Temiz bir abdest aldıktan sonra günün her saati okuyabileceğiniz bu duayı okuyun ve okuduktan sonra hemen arkasından nasibinizin açılması için ellerinizi açın ve yaradan dan ısrarla dileğinizi isteyen.

Nasibin açılması için;

Sabah namazının hemen arkasından taze bir abdest alınır ve kıbleye dönerek diz üstü oturulur. 41 defa Ayetel Kürsi okunur ve nasibin açılması için Allah Teala dan niyazda bulunulur. Surenin okunması bittikten sonra camlar hafif açılır ve içeriye nasip kısmet girmesi sağlanır.

la ilahe illalahül melikül hakkul mübin” diye dua eden herkesin Allah’ın izniyle bereketi çoğalır, kısmeti artar ve nasibi kapalı ise açılır. Bu duayı hiç bırakmadan okuyanlar fakir ise zenginleşir, bekar ise evlenir, bebeği olmuyor Allah’ın izni ile olur. Her türlü nasip ve kısmet için okunacak güzel dualardan biridir.

Kısmet açmak için “İnşirah suresi

İnşirah Suresi, insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar.

insirah-suresi-arapca
İnşirah suresi Arapça

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Elem neşrah leke sadrek
 2. Ve vada’na ‘anke vizreke
 3. Elleziy enkada zahreke
 4. Ve refa’na leke zikreke
 5. Feinne me’al’usri yüsren
 6. İnne me’al’usri yüsren
 7. Feiza ferağte fensab
 8. Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Senin için bağrını açmadık mı?
 2. İndirmedik mi senden o yükünü?
 3. O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
 4. Senin şanını yüceltmedik mi?
 5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
 6. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
 7. O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
 8. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Kısmeti açacak dua

Evlenemeyen kişiler Furkan suresi 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir. “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.” 

Meali, “Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”

Hayırlı bir eş isteyenler bu duayı okumalıdır.

Bu duayı her gün sabah namazının ardından 70 defa okuyan kişiler, hayırlı bir eşle evleneceklerdir.

“Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed.  Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym.  Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu.  Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.

Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin.”   

Kısmetin her konuda açılması için

Sabah namazından önce güzelce abdest alınarak sabah namazı kılınır. Namazdan sonra 41 defa “Ayetel Kürsi” okuyarak, niyetinizi yapın.

Güneş doğuncaya kadar uyumayacak, ezan sonrasında kapıyı ya da pencereyi açarak evinizin içine kısmetin dolmasına yardımcı olacaksınız. Bunu yapanların her konuda kısmeti Allah’ın izniyle açılacaktır.

Borçtan kurtulmak için

Borca Boğulanın ve Borçtan kurtulmak için Okunacak, Rızık Nasip Kısmet Dualar

Borç yükünden beli bükülmüş bir kişi Hz Ali’ye (ra) gelerek kendisine yardımcı olmasını istemişti Hz Ali (ra) kendisine şöyle demiştir:

Rasûlüllâh’m bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de, üzerinde Sebîr dağı kadar borç olsa Allah Teâlâ o borcu Ödemen için yardım eder” demiş ve aşağıdaki duâ’ya devam etmesini tavsiye etmiştir:

 • “Allâhümme ikfinî bi helâlike an harâmike, ve emnî bi fazlike ammen sivâke” (Hz Ali’den (ra) Tirmizi, Daavât 121)

Anlamı:  “Allah’ım, helâlinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru Lûtfunla beni Senden başkasına muhtaç etme”

 • Peygamber Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi Orada ashabdan Ebû Ümâme’yi gördü Ona;

– Ey Ebû Umâme, namaz vakti olmadığı halde neden burada oturuyorsun?” diye sordu O da:

Sıkıntı ve borç içindeyim Yâ Rasûlâllah!” dedi Bunun üzerine Efendimiz ona aşağıdaki duayı sabah – akşam tekrarlamasını tavsiye buyurdular:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve eûzü bike mine’I-aczi ve’1-keseli; ve eûzü bike mine’l-cübni ve’I-buhli, ve eûzü bike miıığalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâli”

Anlamı:  “Allah’ım, dünya ve âhirette gam ve kederden Sana sığınırım: Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından Sana sığınırım”

Nitekim bu duaya devam eden Ebû Umâme (ra) kısa bir zaman sonra borçlarından kurtulduğunu haber vermektedir

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün