Kuran-ı Kerim

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

Cennet nedir, nasıl bir yerdir? Allahu Teala'nın Kuran ayetleriyle Cenneti tasviri, özellikleri ve Müslümanlar için cennetin hazırlanışı

Ayetlerle Cennet nedir, nasıl bir yerdir? Allahu Teala’nın Kuran ayetleriyle Cenneti tasviri, özellikleri ve Müslümanlar için cennetin hazırlanışı ve Kuran-ı Kerim’de geçen Cennet ayetleri, Diyanet meali

Cennet Nedir?

Cennet; Kelime Anlamı olarak sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelir. Cennet, terim olarak “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları âhiret yurdu”na denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur.

İslam ve Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcutturlar. (Ömer en-Nesefî,  Ebü’l- Münteha, Şerhu fıkhi’l- ekber, s.26)

Kur’an’ın ifadesine göre, Cennet genişliği yer ve gök arası kadardır. (Âl-i İmran, 3/133.)

Yine Kur’an’ın ifadesine göre cennet müttekılere, cehennem ise kâfirlere  hazırlanmıştır. (Âl-i İmran, 3/133,Bakara, 2/24; Al-i İmran, 3/131)

Her ikisi de Miraç Gecesi Peygamberimize (asm) gösterilmiştir. (Buharî, Nikâh, 88; Rikak, 16; Tirmizî, Cehennem, 11; Ahmed b. Hanbel, IV/429.)

“İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. O Cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, ‘Bu daha önce yediğimiz rızıktandır’ derler. Rızıkları, dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için ter temiz eşler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara Sûresi, 25)

Cennet, Allah’ın rızasını kazananlar için hazırlanmış mükafaat yeridir.

Risale-i Nurdan;

İşte, ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakkın fazlına ve keremine: Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyieyi bir yazar; bir haseneyi on, bazen yetmiş, bazan yedi yüz, bazen yedi bin yazar.

Hem şu Nükteden anla ki, o müthiş Cehenneme girmek ceza-yı ameldir, ayn-ı adldir; fakat Cennete girmek mahz-ı fazldır. (Sözler 321. sayfa)

Cennette, yay kadar bir yer, Güneş’in üzerine doğduğu veya battığı şeyden (dünyadan) daha hayırlıdır. [Kütüb-i Sitte-14, s. 429/2]

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

İşte Kuran-ı Kerim’de Geçen Ayetlerle Cennet Nedir, Cennet Ayetleri

Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. “Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet’e…” derler. (NAHL Suresi /32)

Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: “Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!” derler. (ZÜMMER/73)

Onlara: “Selametle güven içinde oraya girin” denir. (HİCR Suresi /46)

İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. (FURKAN Suresi /75)

Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:

“Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!” (RA’D Suresi /23-24)

İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri “selâm!”dır. (İBRAHİM Suresi /23)

Cennette sonsuz bir yaşam vardır

Ayetlerle Cennet Nedir? Nasıl bir hayat vardır?

Allah onlara, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur. (TEVBE Suresi /89)

Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. (MAİDE Suresi/85)

İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: “Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir” derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar. (BAKARA Suresi/25)

O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): “Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.” (denilir) İşte büyük kurtuluş budur! (HADİD Suresi/12)

Kuran’da Geçen Cennet Ayetleri 

Ayetlerle Cennet Nedir?

1) “Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.” Tevbe Suresi 72, Furkan Suresi 15

2) “Genişliği göklerle yer kadardır.” Âl-i İmran Suresi 133, Hadid Suresi 21

3) “Orası güvenilir bir makamdır.” Duhan Suresi 51

4) “Altından ırmaklar akar.” Bakara 25, Âl-i İmran Suresi 15, 136, Nisa Suresi 57

5) “Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.” Hac Suresi  23, Fatır 33, Duhan 53

6) “Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.” Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21

7) “Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.” Ra’d 23, Yasin 56

8) “Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, çadırlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olcaktır.” Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57

9) “Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.” Ra’d 35

10) “Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.” Saffat 46, 47

11) “Çeşitli meyveler vardır.” Yasin 57, Zuhruf 73

12) “Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.” Vakıa 21

13) “Cennette acıkmak ve susamak yoktur.” Ta-Ha 118, 119

14) “Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.” Zuhruf 71

15) “Bahçeler ve üzüm bağları vardır.” Nebe 32

16) “Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.” İnsan 14

17) “Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.” Vakıa 25, 26, Meryem 62

18) “Orada yorulmak yoktur.” Hicr 48, Fatır 35

19) “Orada ölmek de, azap da yoktur.” Saffat 58, 59, Duhan 56

20) “Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.” Fussilet 30

21) “Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu soğuk.” İnsan 13

22) “Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.” Muhammed 15

23) “Çağlayarak akan sular vardır.” Vakıa 31

24) “Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.” Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13

25) “Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi gençler vardır.” Tur 24, Vakıa 17

26) “Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.” A’raf 43

27) “Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.” Zuhruf 71

28) “Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.” Ğaşiye 15, 16

29) “Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.” İnsan 20

Ayetlerle Cennetden Manzaralar

1) “Muttakilere vaadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır…” Muhammed 15

2) “…Zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız…” Nisa 57, Yunus 10

3) “…Yemişleri ve gölgesi süreklidir…” Ra’d 35

4) “Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır…” Zuhruf Suresi 71

5) “Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ve de onunla sarhoş olurlar.” Saffat 46, 47

6) “Orada sizin için bol bol meyveler vardır, ondan yersiniz, denilir.” Zuhruf Suresi 73

7) “Orada canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.” Tur Suresi 22

8) “Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 20, 21

9) “…Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı herşey vardır…” Zuhruf 71

10) “…Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler…”

Kehf 31

11) “…İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

12) “…Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.” İnsan 13, 14

13) “…Onlar için orada tertemiz eşler vardır…” Nisa 57

14) “Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.” Vakıa 35, 37

15) “Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar vardır.” Nebe 33

16) “Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.” Rahman 72

17) “Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 22, 24

18) “Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdırlar.” Saffat 48, 49

19) “Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18

20) “O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.” İnsan 19, Tur 24

21) “Onlar orada ne boş bir lakırtı, ne de yalan işitirler.” Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem 19

22) “…Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.” Fatır 35, Hicr 48

23) “İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar…” Duhan 56, Saffat 58, 59

24) “…Ve onlar oradan ebedi olarak çıkarılmayacaklardır.” Hicr 48, Tevbe 72

25) “…Ve onlar pınar başlarındadırlar.” Zariyat 15

26) “Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük bir mülk görürsün.” İnsan 20

27) “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. ALLAH’IN RIZASI İSE HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR…” Tevbe 72

Cennet Kimler için Hazırlanmıştır?

1) “İman edip salih amel işleyenler.” Nisa Suresi 57, Yunus 9

2) “Allah’a ve Rasulüne itaat edenler.” Nisa Suresi 13

3) “Muttakiler takva sahipleri.” Âl-i İmran 133, Rad 35

4) “Görmediği halde Rahman’dan korkanlar.” Kaf 33

5) “Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelenler.” Kaf 33

6) “Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar.” Mü’minun 2, 9

7) “Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler.” Mü’minun 3

8) “Zekâtı verenler.” Mü’minun 4

9) “İffetini koruyanlar.” Mü’minun 5

10) “Emanet ve ahidlerine riayet edenler.” Mü’minun 8

11) “Günahlarından sonra tevbe edip salih ameller işleyenler.” Meryem 60

12) “Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler.” Saff 11

13) “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar.” Fussilet 30

14) “Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akrabalık bağlarını gözetenler.” Ra’d 21

15) “Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.” Ra’d 21

16) “Rablerinin vechini istemeleri sebebiyle sabredenler.” Ra’d 22

17) “Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler.” Ra’d 22

18) “Kötülüğü iyilikle savuşturanlar.” Ra’d Suresi 22

19) “İhlâs sahibi muhlis kimseler.” Saffat Suresi 40, 43

20) “Hesap gününe inanıp tasdik edenler.” Mearic Suresi 26

21) “Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.” Mearic Suresi 33

22) “Verdikleri sözü yerine getirenler.” İnsan Suresi 7

23) “Kendi canları istemesine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirenler.” İnsan Suresi 8

İlgili Diğer Konular 

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün