Hadis

Yasin Suresi Hakkında Hadis-i Şerifler

Yasin Suresi fazileti ile ilgili Hadis-i Şerifler, Faydaları ve Sırları hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadisler ve sözler

Yasin Suresi fazileti ile ilgili Hadis-i Şerifler, Faydaları ve Sırları hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadisler ve sözler

Bilindiği üzere Yasin Suresi her türlü istek ve dua için okunan fazileti yüksek Kuran-ı Kerim’in bir suresidir. Peygamber Efendimiz’in Hadisine göre Yasin Suresi Kuran’ın kalbi ve dünya ve ahiret için okunan, korku ve kötülükleri uzaklaştıran, ihtiyaçlar için ihlasla okunan tesirli ve etkili bir suredir.

Bir çok âlim ve İslam bilgini tarafından Yasin Suresi hakkında hadis rivayet edilmiş, fazileti, önemi ve faydaları belirtilmiştir.

Yasin Suresi Hakkında Bilgi

Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplam 83 âyettir. Kuran-ı Kerim’de sure sırasına göre 36. suredir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan  Huruf-u mukatta harflerinden yani “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Yasin Suresi Mekke’de, Cin suresinden sonra inmiştir.

Yasin Suresine Kur’an’ın kalbi, Büyük, yüce sure, dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran, korku ve kötülükleri uzaklaştıran, istek ve ihtiyaçları yerine getiren sure isimleri de verilmiştir.

Yasin Suresi Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Kuran’ı Kerim’in kalbi olarak bilinen Yasin Suresi’nin Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen özellikleri, fazileti, önemi ve faydaları hakkında hadisleri, sözleri

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Bir kimse onu Allâh’ın rızâsını ve âhiret yurdunu talep ederek okursa, muhakkak günahları bağışlanır. Ölülerinize de Yâsin Sûresi’ni okuyunuz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresi, bütün Kuran’a denktir.” (Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3418)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin Suresi’dir. Her kim Yasin-i Şerif’i okur ve onun içindekilerine göre yaşarsa, Allah ona Kuran-ı Kerim’i on kere okumuş kadar sevap yazar.” (Tirmizi, Fedaiü’l-Kur’an, 7; Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3419)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin Suresi’dir. Her kim onu gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına karşı ona kâfi gelir. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir.” (Ebu Davud, Fedaiü’l Kur’an,3)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’min mağfiret olunur.” (Beyhakî, Şuab, II, 480)

Vefât ederken şehîd olarak vefât eder…

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar.” (Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yasin Suresi’ni okursa, o gece bağışlanır.” (Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no. 3420 Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/480)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kişi, Allah’u Teala’nın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin Suresi’ni okursa, mutlaka bağışlanır.” (Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin Suresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin -kul hakları hariç- geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.” (Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8937; Beyhaki, Şü’abül-İman)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir.” ( Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21; Zebidi, İthafü’s-sade, 5/154)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim her gece Yasin Suresi’ni okursa küçük günahları bağışlanır.” (Suyuti, Cami’ussağir, 6/199, no.8933; Beyhaki, Şü’abül-İman)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim gündüzün başlangıcında Yasin Suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir.” (Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3421)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20)

Kuran’ı 10 defa okumaya denktir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Yasin, Kuran-ı Kerim’in kalbidir Onu bir defa okumak Kuran’ı on defa okumaya denktir. Geceleri okuyan kimse sabahları ilahi mağfirete nail olarak kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş günahları affolunur. Onu ölmek üzere bulunanların yanında okursanız, her harfi mukabilinde on melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, affı için dua ederler. Ruhunu teslim edene kadar yanından ayrılmadıkları gibi, yıkanırken, kefenlenirken, namazı kılınırken, mezara konulurken de cemaatine iştirak ederler. Azrail (Aleyhisselam) ruhunu kabzedeceği zaman, Cennet’ten bir melek Cennet şarabıyla beraber gelir, doyasıya ona içirir, o kimse artık cennete girene kadar asla susamaz. Bu sureyi okuyana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur.”

(Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88; Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 2/237; Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, ona, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir.” (Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21,no.3422)

Yasin Suresi Hakkında Hadis

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma gecesi (veya Cuma günü) Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah’u Teala Hazretleri dilediğini verir.” (Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2694, 1/591)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse, Allah’u Teala’nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

(Hilyetü’l-Evliya 2,159)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Yasin-i Şerif’i okumaya devam eden kimse, vefat ederken şehit olarak vefat eder.” (Taberani, Mu’cemu’s-Sağir, 1010; Kenzül-İrfan, 66)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: “Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölüleriniz için Yasin-i Şerif’i okuyun.” (Ebu Davud, Cenaiz, 3)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz.” (Ebu Davud, Cenaiz, 20; İbni Mace, Cenaiz, 4; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26, 27; Suyuti, Cami’ussağir, 2/67, no.1344)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim cuma günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin okursa günahları bağışlanır.” (Suyuti, Cami’ussağir, 6/141, no:8717)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah, Taha ve Yasin’i gökleri ve yeri yaratmasından bin yıl önce okumuş: O zaman Melekler Kuran-ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu! bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!” (Darimi, Fedailü’l-Kuran, 20, no.3417)

Yasin Suresinde 10 Bereket

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hazreti Ali (Keremallahûvecche)’ye buyurdu ki: “Ya Ali! Yasin suresini oku. Zira Yasin suresinde on bereket vardır:

1- Aç kalan kimse okursa doyar. (yani Allah, açlıktan kurtaracak sebebler yaratır.)
2- Çıplak (elbise alamayacak kadar fakir olan) okursa, giydirilme sebebine kavuşur.
3- Bekar okursa, evlenir.
4- Korku içinde olan okursa, korktuğundan emin olur.
5- Sıkıntılı kimse okursa ferahlar.
6- Yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.
7- Bir şeyi kaybolan okursa, onu bulur.
8- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler.
9- Susayan okursa, suya kavuşur.
10- Hastaya okunursa, şifa bulur.

(Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4)

 

 

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün