Dualar

Kabir ve Mezarlık Ziyaretinde Okunacak Dualar

Mezarlık ve Kabir ziyaretinde okunacak dualar ve sureler. Kabirleri ziyaret eden kişinin gücü yettiği kadar Kur’ân okuması duâ etmesi müstehabdır.

Mezarlık ve Kabir ziyaretinde okunacak dualar, Mezar duası ve sureler, Türkçe anlamları, okunması faziletli ve sevaplı olan Kuran ayetleri. Kabristanda okunacak dualar nelerdir?

Mezarlık-Kabristan ziyaretlerinde sünnete uygun olarak abdest alarak gidilir. İslâm dini, insana hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş ve saygıyı göstermiştir. Kabirleri ziyaret eden kişinin gücü yettiği kadar Kur’ân okuması duâ etmesi müstehabdır.

Bu sebeple İslâm dinine göre, kabristanın düzenli, tertipli ve temiz tutulması, güzel çiçek veya bitkilerle yeşillendirilmesi uygun görülmüştür.

Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin (mezarın) yüzüne karşı durularak selam verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz.

Mezarlık, Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar 

Kabristana gelen bir kimse, ayakta, “Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn” der.

Kabirleri ziyaret ettiğimizde, Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif suresi, Tebareke, Tekasür,  İhlas-ı şerif ve Fatiha ya da bilinen sureler okunup meyyide (ölen kişinin ruhuna) hediye edilir.

Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref’ olur (kaldırılır)”

Kabir ve Mezarlık Ziyaretlerinde Kuran Okunması

Kabir ziyaretlerinde kabir üzerine Kur’ân-ı Kerîm okumanın meşrûiyyeti hususunda bütün ulemâ kesin bir kanaate varmıştır.

İmâm Nevevî, Şerhu’l-Mühezzeb’de şöyle demektedir:

“Kabirleri ziyaret eden kişinin gücü yettiği kadar Kur’ân okuması ve akabinde oradakiler için duâ etmesi müstehabdır.” (Süyûtî, Şerhu’s-Sudûr, s. 303)

Kabir Ziyaretlerinde Hangi Sureler Okunmalıdır?

Kabir başında ölmüş yakın akrabalara veya oradaki meyyitlere Kur’ân okumak, hâsıl olan sevabın mevtâların da istifade ve rahmetinden faydalanması için okunabilir. Bil­has­sa Yâ­sîn-i Şe­rîf okumak, İslam âlimleri arasında daha müstehap görülmüştür.

Kabirde, Bakara Suresinin başı ve sonu, Yasîn-i şerif suresi, Tebâreke, Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha veya bilinen sûreler okunup meyyide hediye edilir.

Bir ha­dîs-i şe­rîfte şöyle buy­ru­lur:

“Yâ­sîn, Kur’ân’ın kal­bi­dir. Bir kim­se onu Al­lâh’ın rı­zâ­sı­nı ve âhi­ret yur­du­nu ta­lep ede­rek okur­sa, mu­hak­kak gü­nah­la­rı ba­ğış­la­nır. Ölü­le­ri­ni­ze de Yâ­sîn Sû­re­si’ni oku­yu­nuz.” (Ah­med, V, 26)

Kabir ehlinin mânevî istifâdesi için diğer sûre ve âyetlerden de okunabilir. Buna dâir pek çok rivâyetten biri şöyledir:

“Siz­den bi­ri ve­fât et­ti­ğin­de onu faz­la bek­let­me­den kab­re gö­tü­rü­nüz. Def­net­ti­ği­niz za­man da bi­ri­niz, ba­ş u­cun­da Fâ­ti­ha Sû­re­si’ni, ayak ucun­da da Ba­ka­ra Sû­re­si’nin son kıs­mı­nı (Âme­ner­ra­sû­lü) oku­sun.” (Ta­be­râ­nî, Ke­bîr, XII, 340; Dey­le­mî, I, 284; Hey­se­mî, III, 44)

İmâm Şâ­fiî (r.a) de şöyle buyurmaktadır:

“Me­za­rın ba­şın­da Kur’ân’dan âyet ve sû­re­ler oku­mak müs­te­hab­dır. Kur’ân’ın ta­ma­mı­nın okun­ma­sı (ha­tim edil­me­si) ise, da­ha gü­zel­dir.”

Mezar Duası

Kabristana Girildiğinde Okuyan kimsenin 50 senelik günahını bağışlayan Dua

Esbağ ibni Nübâte (R.a)’dan rivayet edildiğine göre:

Bir kere ben Ali ibni Ebü Talib (R.a) ile beraberdim. O bir kabristana uğradığında “Lâ ilâhe illâllâh ehlinden (olan bizlerden), Lâ ilâhe illâllâh ehline selam olsun! Ey Lâ ilâhe illâllâh ehli! Lâ ilâhe illâllâh sözünü (faydasını) nasıl buldunuz? Ey Lâ ilâhe illâllâh (Ey Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah)! Lâ ilâhe illâllâh bağış hakkı için Lâ ilâhe illâllâh diyenleri (n günahlarını) bağışla ve bizi Lâ ilâhe illâllâh diyenler zümresinden haşreyle. (Âmin!) dedikten sonra;

Kabir ve mezarlık ziyaretinde okunacak Dualar

Ben Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’i :

‘Her kim kabristana uğradığında bu sözleri derse kendisi için elli senelik günahları bağışlanır.‘ Buyururken işittim ve ‘Ya Rasûlüllâh! Bir kimsenin elli senelik günahı yoksa?’ deyince : ‘Anne-Babası, akrabası ve umumi Müslimanlar için (günahlarını bağışlatır).’ buyurdu.

(Er-Râfi’i, et-Tedvin fi ahbari Kazvin, 3/395-396; es-Süyûti, Cami’ul-ehadis, rakam: 23113, 21/119; es-Seffârini, el-Bühûru’z-zahira, 1/423/424; Ali ibnü Hasen el-Attâs, el-Kırtâs, 2/191-192)

Duanın Arapça Okunuşu

Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh, min ehli lâ ilâhe illallâh, yâ ehle lâ ilâhe illallâh, keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh, yâ lâ ilâhe illallâh! bi haqqi lâ ilâhe illallâh iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh.

Kaynak: Lalegül Dergisi Aralık 2017

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

Benzer Konular 

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün